PL EN


2019 | 34 | 523-551
Article title

Sytuacja wojenna w Korei Północnej oraz działalność Ambasady RP w Pjongjangu w raportach ambasadora Juliusza Burgin (1950–1951)

Authors
Content
Title variants
EN
The War Situation in North Korea and the Activities of the Embassy of the Republic of Poland in Pyongyang in the Reports of Ambassador Juliusz Burgin (1950–1951)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku lat pięćdziesiątych Korea stała się kolejnym „gorącym punktem” zimnowojennej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, stawiając świat na krawędzi nowego międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim (1950–1953) był kwestią czasu. Obydwaj przywódcy, stojący na czele komunistycznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Korei Północnej) – Kim Il Sung oraz Rhee Syngman – prezydent demokratycznej Republiki Korei (Korei Południowej), dążyli do siłowego zjednoczenia kraju, niekiedy wbrew interesom swoich potężnych politycznych „opiekunów”. W wyniku trwającej ponad trzy lata wojny zginęło lub odniosło rany ponad 6 mln osób, z czego niemal 1 mln stanowili obywatele Korei Północnej, a obszar całego półwyspu został doszczętnie zrujnowany. Pierwszym polskim ambasadorem w Korei Północnej mianowano we wrześniu 1950 r. Juliusza Burgina, pełniącego równocześnie funkcję ambasadora w Chińskiej Republice Ludowej. W okresie sprawowania obowiązków Burgin odbył zaledwie dwie podróże służbowe do Korei Północnej, przebywając w tym czasie na stałe w Pekinie. Ich efektem są przesłane do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w styczniu oraz maju 1951 r. dwa obszerne raporty, które zawierają liczne informacje dotyczące zarówno sytuacji wojennej na Półwyspie Koreańskim, kulis rozpoczęcia rozmów związanych z włączeniem się strony polskiej w międzynarodowy program pomocy Korei Północnej, jak i szczegółowy opis warunków pracy polskiej placówki dyplomatycznej.
EN
In the early 1950s, Korea became another “hot spot” of the rivalry between the United States and the Soviet Union during the Cold War, while pushing the world to the verge of a new international military conflict. The outbreak of the war in the Korean Peninsula (1950–1953) was a matter of time. Both leaders of the communist Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) – Kim Il Sung and Rhee Syngman – president of the democratic Republic of Korea (South Korea) endeavoured to unite the country by force, sometimes even against the interests of their powerful political “carers”. The war, which lasted over three years, killed or injured over 6 million people, of which citizens of North Korea accounted for 1 million, while the territory of the entire Peninsula fell into complete ruin. Juliusz Burgin, the former ambassador in the People’s Republic of China, was nominated as the first Polish ambassador in North Korea in September 1950. During his tenure, Burgin made only two business trips to North Korea, while residing permanently in Beijing. The business trips gave rise to two comprehensive reports to the Polish Ministry of Foreign Affairs of January and of May 1951, which contain a good deal of information on both the war situation on the Korean Peninsula, behind-the scenes of the talks on the inclusion of Poland in the international aid programme for North Korea and a detailed description of the working conditions of the Polish diplomatic mission.
Contributors
author
 • Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
References
 • Cumings B., The Korean War, New York 2010.
 • Goncharov S.N., Lewis J.W., Litai X., Uncertain Partners. Stalin, Mao, and the Korean War, Stanford 1993.
 • Kim Ch. K., The Korean War 1950–1953, Seoul 1980.
 • Lee Ch.S., Oh K.W., The Russian Faction in North Korea, „Asian Survey” 1968, vol. 8, no. 4.
 • Łukasiewicz S., Partia, ideologia i wywiad polityczny. Studium funkcjonowania organizacji partyjnej w wywiadzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1 (23).
 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych i inni, t. 1, Warszawa 1978.
 • Sołtysik Ł., Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951–1959, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobotka” 2010, nr 1 (LXV).
 • Sołtysik Ł., Dzieci i młodzież północnokoreańska w Polsce w latach 1953–1954 w świetle wybranych dokumentów, „Rocznik Jeleniogorski” 2009, nr 41.
 • Stueck W., Rethinking the Korean war: a new diplomatic and strategic history, Princeton 2002.
 • Stueck W., The Korean War. An International History, Princeton 1995.
 • Szyc S., „Niech żyje przyjaźń między narodami!”. Międzynarodowy program pomocy w odbudowie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w latach 1953–1961. Zarys problematyki [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red. W. Bułhak, P. Pazik, Warszawa 2017.
 • Szyc S., Polscy ambasadorowie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w latach 1950–1963 [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 201.
 • Szyc S., Północnokoreańskie dzieci oraz młodzież w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Płakowicach na Dolnym Śląsku w latach 1953–1959 [w:] Rodzina: powołanie, zadania, zagrożenia, red. ks. Jan Zimny, Stalowa Wola 2014.
 • Szyc S., Północnokoreańskie dzieci i studenci w Polsce w latach 1951–1956. Zarys problematyki, „Koło Historii” 2014, no. 14.
 • Szyc S., The relations between Poland and North Korea in 1948–1961, „Progress. Journal of Young Researchers” 2017, nr 2.
 • Thornton R.C., Odd Man Out. Truman, Stalin, Mao, and the Origins of the Korean War, Washington, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20c8f584-347d-4588-b8ef-72a65c284ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.