PL EN


2016 (R. XV) | 2(60) | 151-165
Article title

Możliwości metodologiczne w badaniach problemów społecznych – perspektywa partycypacyjna

Content
Title variants
EN
Methodological possibilities in research of social problems – participatory perspective.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W myśl paradygmatu badań aktywizujących badanie może być skutecznym środkiem społecznej emancypacji. Zakłada się tutaj aktywną i partnerską relację badacz-badani, a wykorzystanie osobistych doświadczeń jednostek pozwala uchwycić nieoczywiste i niedostrzegalne dla badaczy problemy. Celem niniejszego artykułu jest przegląd wybranych metod/technik o orientacji partycypacyjnej służących wypracowaniu praktycznych rozwiązań problemów społecznych, wspierania potencjału jednostek i społeczności oraz rozwoju zaangażowania obywatelskiego (społecznego).
EN
From the perspective of the active research paradigm, research may constitute an effective mean of social emancipation. Active partnership relation between a reasercher and a sucject is supposed here and the use of private experience of individuals enables to capture problems that are not obvious and noticeable for the researcher. The purpose of this article is to review selected methods and techniques which are participatory oriented, designed in order to develop practical solutions of social issues, support potential of individuals and communities and to develop civic involvement.
Issue
Pages
151-165
Physical description
Dates
published
2016-07-14
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Amsten J., VanWynsberghe R. (2005), Community mapping as a research tool with youth, „Action Research”, Vol. 3(4).
 • Cadag J., Gaillard J.C. (2012), Integrating knowledge and actions in disaster risk reduction: the contribution of participatory mapping, „Area”, Vol. 44.
 • Červinková H. (2012), Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1.
 • Chambers R. (2006), Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses?’, „The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries (EJISDC)”, Vol. 25 (2).
 • Chambers, R. (2008), PRA, PLA and pluralism: practice and theory, [w:], The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice, 2 wyd., P. Reason, H. Bradbury (red.), SAGE, London.
 • Dudkiewicz M. (2011), Metodologiczny kontekst badań aktywizujących, [w:] Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje, „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL”, nr 5.
 • Elster J. (red.) (1989), Deliberation and constitution making, [w:] Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Krzewińska A. (2012), Sądy obywatelskie – kilka refleksji o metodzie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 42.
 • Kubiak A., Krzewińska A. (2012), Sondaż deliberatywny – inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny”, nr 61(1).
 • Mocek S., Krenz R., Frączak P., Sałkowska M. (2011), Od redakcji. Animacja Życia Publicznego.
 • Analizy i Rekomendacje, „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL”, nr 5.
 • Neijens P. (2008), The Deliberating Public and Deliberative Pools, [w:] The SAGE Handbook of Public Opinion Research, W. Donsbach, M.W. Traugott (red.), SAGE, London.
 • Pink S. (2009), Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Pytasz E. (red). (2015), Techniki i narzędzia prowadzenia konsultacji, [w:] Włączenie nowych technik konsultacyjnych do konsultacji społecznych we Wrocławiu. Poradnik, Wrocław.
 • Rambaldi G. (2005), Who owns the map legend?, „URISA Journal”, 17.
 • Reason P., Bradbury H. (red.) (2000), Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice, SAGE, Thousand Oaks.
 • Silverman R.M., Patterson K.L. (2015), Qualitative Research Methods for Community Development, Routledge, London.
 • Susman G.I. (1983), Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective, [w:] Beyond Method Strategies for Social Research, G. Morgan (red.), SAGE, London.
 • Urbanik A., Gołdys A., Daszkowska-Kamińska A. (2010), Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa.
 • Wang C., Burris M.A. (1997), Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment, „Health Education & Behavior”, Vol. 24(3).
 • Wasilewski J. (2007), Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje, [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska,
 • J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa.
 • Wesołowska E. (2010), Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Emmel N. (2008), Participatory social mapping: an innovative sociological approach, „Real Life Methods”, http://eprints.ncrm.ac.uk/540/2/2008-07-toolkit-participatory-map.pdf (data pobrania: 30.11.15).
 • Miejski Niezbędnik Konsultacyjny, cz. 2: Instrukcje i materiały pomocnicze, Materiał opracowany w ramach doradztwa prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w projekcie „Obywatelska Dąbrowa”, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, dostęp na: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R_BwsA6X3UgJ:ngo.dabrowa-gornicza.pl/downloads/2015-07-08_08-53-21845035/Niezb%25C4%2599dnik%2520%2520instrukcje%2520i%2520materia%25C5%2582y%2520final.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (data pobrania: 9.12.15).
 • Jak rozmawiać z mieszkańcami?, tekst przygotowany we współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2012/04/Jak-rozmawiac-z-mieszkancami.pdf (data pobrania: 15.11.15).
 • Projekt „Tworzenie kultury – badanie uczestnictwa w kulturze”, http://www.tworzeniekultury.pl/ spacer.html (data pobrania: 30.11.15).
 • The IFAD adaptive approach to participatory mapping Design and delivery of participatory mapping projects 2010, http://www.ifad.org/pub/map/pm_ii.pdf (data pobrania: 9.12.15).
 • http://archiwumwizualne.pl/projekt/alternatywna-mapa-miasta/ (data pobrania: 11.12.15).
 • http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/sondaz-deliberatywny (data pobrania: 9.12.15).
 • http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/spacer-badawczy (data pobrania: 9.12.15).
 • http://linkage.iop.krakow.pl/pl/mapowanie-partycypacyjne (data pobrania: 7.10.15).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20d04359-b455-409a-9573-d351049a4e8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.