PL EN


2019 | 26 | 93-103
Article title

Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae

Title variants
EN
Private revelations – Charisma and factum Ecclesiae
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Objawienia prywatne stanowią w czasach nowożytnych jeden z fenomenów religijno-eklezjalnych, w stosunku do których nie może pozostać obojętne ani życie Kościoła, ani teologia. Wychodząc z tego założenia, podejmujemy w niniejszym opracowaniu próbę interpretacji objawień prywatnych, sytuując je między dwoma biegunami, którymi są: charyzmat i fakt Kościoła. Takie umiejscowienie zagadnienia sugeruje także tradycja kościelna, która od dawna stara się usytuować objawienia prywatne w jak najbardziej właściwej dla nich perspektywie. Wydaje się, że takie usytuowanie problematyki jest rzeczywiście odpowiednie z teologicznego punktu widzenia. Dowartościowuje ono zarówno szczególne dary Ducha Świętego udzielane wiernym, jak i instancję kościelną, zwłaszcza hierarchię, która pojawiające się charyzmaty uważnie bada i roztropnie włącza w życie Kościoła. Charyzmat objawień prywatnych zostaje w ten sposób doceniony zarówno w swoim wymiarze osobowym, jak i w wymiarze eklezjalnym.
EN
In modern times private revelations are one of the religious and ecclesiastical phenomena in reference to which neither life of the Church nor theology should remain indifferent. Taking this into consideration, we make an attempt to interpret private revelations placing them between two poles: charisma and the fact of the Church. Such positioning of the problem is also dictated by the tradition of the Church which has been trying to place the private revelations in the most suitable perspective for a long time. It seems that such positioning is truly appropriate from the theological point of view. It appreciates not only special gifts of the Holy Spirit given to the faithful but also to the Church authority, especially the hierarchy which investigates scrupulously all appearing charismas and incorporates them judiciously into the life of the Church. Therefore, the charisma of the private revelations is appreciated in both ways, its personal and ecclesiastical dimensions.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie
References
 • Benedetto XIV (Prospero Lambertini). La beatificazione dei servi di Dio e la canonizzazione dei beati. Vol. 3/2. Città del Vaticano, 2017.
 • Cano, Melchior. O źródłach teologii. Tłum. Julian Wojtkowski. Olsztyn, 2016.
 • Congar, Yves M.-J. Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici. Brescia, 1967.
 • Jan od Krzyża. „Droga na Górę Karmel” [2, 25]. W: Jan od Krzyża, Dzieła. Tłum. Bernard Smyrak. Kraków, 1986.
 • Joseph a S. Spiritu. Enucleatio mystica theologiae S. Dionysii Areopagitae (ed. crit.). Roma, 1927.
 • Kongregacja Nauki Wiary. „Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły «Wyznania wiary» Inde ab ipsis primordiis” (29 czerwca 1998 r.), 10. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995–2000, red. Janusz Królikowski, Zyg¬munt Zimowski, 48–56. Tarnów, 2002.
 • Królikowski, Janusz. Bogurodzica Dziewica. Niepokalanów, 2013.
 • Rahner, Karl. „Privatenoffenbarung”. W: Sacramentum mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis. Bd. 3, kol. 1283–1286. Freiburg–Basel–Wien, 1969.
 • Rahner, Karl. Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik Und Transzendenzerfahrung. Freiburg im Br., 1989.
 • Ribadeneira, Pedro de. Vita di sant’Ignazio di Loyola. Milano, 1947.
 • Sacra Congregatio Rituum. „Decretum «Infallibili dicinae misericordiae»” (29 listopada 1931 r.). Acta Apostolicae Sedis 24 (1932): 54–57.
 • Scheeben, Matthias Joseph. Handbuch der katholischen Dogmatik. Bd. 1. Theologische Erkenntnislehre, hrsg. M. Grabmann. Freiburg, 1948.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 104–166. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 350–363. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Tomasz z Akwinu. Summa theologiae. Vol. I, q. I, a. 8, ad. 2. Taurini–Romae: Marietti, 1950.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20d12f60-fafb-461e-ad5a-038165667107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.