PL EN


2018 | 540 | 229-245
Article title

Cywilnoprawna sankcja dotykająca umowę zawartą z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych w świetle prawa unijnego

Authors
Content
Title variants
EN
Civil law sanction concerning contracts concluded with omission of the Act on Public Procurement in light of the EU law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie, że ewentualne przyjęcie przez orzecznictwo polskich sądów lub Krajowej Izby Odwoławczej albo przez praktykę stosowania Pzp, że umowa będąca zamówieniem publicznym zawarta z całkowitym pominięciem przepisów Pzp dotknięta jest cywilnoprawną sankcją bezwzględnej nieważności, nie byłoby niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Przeciwnie, mieściłoby się to w zakresie swobody organów państwa członkowskiego (w tym wypadku Polski) w odniesieniu do implementowania (wdrażania) w prawie krajowym odnośnych przepisów unijnych dyrektyw normujących sankcje umów zawartych z naruszeniem unijnych dyrektyw o zamówieniach publicznych.
EN
This article is targeted at indicating that potential approval by Polish courts or the National Chamber of Appeal or through the applied practice of Public Procurement Law of the fact that a given contract, constituting public order, concluded with entire omission of the provisions of Public Procurement Law is burdened with civil law sanction of absolute invalidity would not comply with the European Union law. On the contrary, it would fit in the scope of freedom of member state bodies (here: Poland) with regards to implementing into the national law of relevant EU Directive provisions; normalizing sanctions of contracts concluded in breach of EU directives on public procurement.
References
 • Besselink L.F.M., National and constitutional identity before and after Lisbon, Utrecht Law Review, 2010, vol. 6.
 • Bovis C.H., EU Public Procurement Law, Cheltenham 2012.
 • Burgi M., EU Procurement Rules – A Report about the German Remedies System, [w:] Enforcement of the EU Public Procurement Rules, red. S. Treumer, F. Lichère, Copenhagen 2011.
 • Cass D.Z., The word that saves Maastricht ? The principle of subsidiarity and the division of powers within the European community, Common Market Law Review, 1992, vol. 29.
 • Chalmers D., Davies G., Monti G., European Union Law: Cases and Materials, Cambridge 2010.
 • Cloots E., National Identity in EU Law, Oxford 2015.
 • Emiliou N., Subsidiarity: an effective barrier against “the enterprises of ambition?, European Law Review, 1992, vol. 17.
 • Galetta D.-U., Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? A Study on the “Functionalized Procedural Competence” of EU Member States, Berlin-Heidelberg 2010, passim. Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2017.
 • Hartley T.C., The foundations of European Union law, Oxford 2014.
 • Moens G.A., Trone J., Subsidiarity as Judicial and Legislative Review Principles in the European
 • Union, [w:] Global Perspectives on Subsidiarity, red. M. Evans, A. Zimmermann, Dordrecht 2014.
 • Kakouris C.N., Do the member states possess judicial procedural “autonomy”?, Common Market Law Review, 1997, vol. 34, nr 6.
 • Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Machnikowski P., Art. 58, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
 • Matei E., The Remedies Directive in Public Procurement, [w:] Research Handbook on EU Public Procurement Law, red. C. Bovis, Cheltenham 2016.
 • Radwański Z., Sankcje wadliwej czynności prawnej, [w:] System prawa prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.
 • Safjan M., Art. 58, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.
 • Toth A.G., The principle of subsidiarity in the maastricht treaty, Common Market Law Review, 1992, vol. 29.
 • Von Bogdandy A., Schill S., Overcoming absolute primacy: Respect for national identity under the Lisbon Treaty, Common Market Law Review, 2011, vol. 48.
 • Wilman F., Private Enforcement of EU Law Before National Courts. The EU Legislative Framework, Cheltenham 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20d76214-9e0c-40a5-a9c2-629559080e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.