Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(49) | 13-39

Article title

Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich. Analiza porównawcza. Część II

Authors

Content

Title variants

EN
Constitutional courts in post-Soviet states. A comparative analysis. Part II

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W analizie (której pierwsza część została opublikowana w poprzednim numerze „Prze-glądu Prawa Konstytucyjnego”) porównuje się sądy konstytucyjne w państwach pora-dzieckich. Stawia się tezę, że ochrona prawna konstytucji w państwach poradzieckich jest prowadzona przede wszystkim na podstawie tzw. europejskiego modelu kontroli konsty-tucyjności prawa, adaptowanego (w drodze przede wszystkim praktyki ustrojowej) do lo-kalnych uwarunkowań politycznych i oczekiwań kluczowych uczestników stosunków politycznych. W tej części tekstu zostały poddane analizie funkcje sądów konstytucyj-nych i ich polityczne znaczenie w państwach poradzieckich. Zamieszczono także wnio-ski dotyczące obu części analizy. Pierwsza część tekstu została opublikowana w „Prze-glądzie Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2, s. 137–164.
EN
Article (whose first part was published in the previous volume of „Constitutional Law Re-view”) discusses the problem of constitutional judiciary in post-Soviet states. The author formulates a thesis that constitutional courts in post-Soviet states were supposed to cre-ate proper conditions for the primacy of the constitution in the system of normative acts and its direct effect on legal relations taking place in the state. It was expected to guar-antee the freedom and rights of an individual. The radiation of the constitution onto the whole of legal, political, economic or social relations occurring in the state promotes the stability of the state’s political system, the protection of values important for the citi-zens. The author formulates a thesis that to make it happen, proper political conditions are necessary and within them – the control of the new normative acts in the context of their compatibility with the laws of higher legal force, including above all the constitu-tion. This part of the text analyzes the functions of constitutional courts and their polit-ical roles in post-Soviet states. Conclusions regarding both parts of the text. First part of this paper was published in „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, no. 2, pp. 137–164.

Year

Issue

Pages

13-39

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Блохин П., Двойной юбилей. Конституционное правосудие на службе прав человека, „Сравнительное конституционное обозрение” 2016, № 2.
 • Бондарь Н.С., Судебный конституционализм. Доктрина и практика, Москва 2016.
 • Герасимова Е.В., Конституционная жалоба как полномочие Конституционного Суда России и Федерального конституционного суда Германии: сравнительно-правовой анализ, „Сравнительное конституционное обозрение” 2010, № 4.
 • Евсеев А., Самоограничение в деятельности Конституционного Суда Украины, „Сравнительное конституционное обозрение” 2018, № 2.
 • Залесны Я., Защита доминирующей роли конституции и разделение власти – спор о методах создания права в современных государствах, „Studia Politologiczne” 2018, vol. 48.
 • Кампо В., Проблемы и перспективы развития украинской модели конституционной юстиции, „Сравнительное конституционное обозрение” 2011, № 3.
 • Кравец И.А., Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика судебного конституционного процесса, Москва 2017.
 • Макили-Алиев К., Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.
 • Маклаков В.В., Конституционный контроль в зарубежных странах, [w:] Конституционный контроль в зарубежных странах, red. В.В. Маклаков, Москва 2007.
 • Манасян А.А., Место решений Конституционного Суда в правовой системе Республики Армени, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.
 • Нарутто С. В., Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: Научно-практическое пособие, Москва 2011.
 • Несмеянова С.Э., Хабриева Т.Я., Подведомственнось дел, [w:] Конституционный судебный процесс, red. М.С. Саликов, Москва 2004.
 • Пугачев А.Н., Судебный конституционной контроль: учеб.-метод. комплекс для магистрантов юрид. спец., Новополоцк 2009.
 • Шаповал В., Статус Конституционного Суда Украины в контексте принципа разделения властей, [w:] Конституционный Суд как гарант разделения властей. Сборник докладов, Москва 2004.
 • Эбзеев Б.С., Правовое государство. Конституционный суд. Учебное пособие, Москва 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20daf814-00e0-48ef-b89e-6c1e71539a04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.