PL EN


2015 | 3 (782) | 34-45
Article title

Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów

Authors
Title variants
EN
The AHP Method to Identify Decision- Makers’Preferences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdaniem autora złożone problemy decyzyjne wymagają integracji uzupełniających się wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. Dzięki czemu problemy wyboru analizowane są bardziej kompleksowo a wypracowane rekomendacje staja się pełniejsze i bardziej zrozumiałe. Istotnym zagadnieniem wyborów wielokryterialnych jest ustalanie wzajemnej ważności poszczególnych kryteriów – preferencji decydentów. Doświadczenia ujawniają jednak, iż prezentacja swoich preferencji jest dla większości decydentów zadaniem zbyt wymagającym. Stąd zauważalne jest rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem preferencji w sposób pośredni w drodze dezagregacji ze zbioru przykładów. Metodą, która pozwala na to, a jednocześnie umożliwia operowanie zmiennymi ilościowymi i jakościowymi włączając w procedurę decyzyjną wiedzę i doświadczenie jest analityczny proces hierarchiczny (AHP). Artykuł prezentuje zastosowanie metody AHP na potrzeby identyfikacji preferencji decydentów odnośnie wyboru kształtu modelu biznesu
EN
According to the author, complex decision problems require the integration of complementary multi-criteria decision-making methods. Those allow that choosing issues can be analyzed more comprehensively and the developed recommendations become more thorough and clearer. A significant issue of multi-criteria decision-making is to determine the mutual importance of each criterion – the decision-makers’ preferences. However, for the majority of decision makers, the general experience reveals that the presentation of one’s preferences is a task that is too demanding. Hence there is the growing interest in obtaining preferences indirectly through the disaggregation from the set of examples. The Analytical Hierarchical Process (AHP) is a method which allows it and, what is more, works on the quantitative and qualitative variables, including knowledge and experience as well. The article presents the application of the AHP method for the identification of preferences of decision-makers concerning the selection of the shape of the business model.
Contributors
author
  • dr Karol Kuczera, Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20dc586c-9c85-43dc-91e4-3b025e014e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.