PL EN


2017 | 4 (15) | 101-114
Article title

Źródła waśni i konfliktów małżeńskich w Europie przed soborem trydenckim (wokół książki Charlesa Donahue Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts, Cambridge 2007)

Title variants
EN
The reasons for feuds and marital conflicts in Europe before the Council of Trent (inspired by Charles Donahue’s „Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts”, Cambridge 2007
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
101-114
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań
References
 • Biniaś-Szkopek M., Analiza małżeńskich sporów sądowych zanotowanych w najstarszej księdze poznańskiego konsystorza [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane prof. Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, współ. W. Baran-Kozłowski, Poznań 2016, s. 257-270
 • Biniaś-Szkopek M., Funkcjonowanie sądu konsystorskiego w Poznaniu w pierwszych latach XV wieku, [w:] Sacrum w mieście. 1 Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016, s. 189-200.
 • Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956
 • Boswell J., Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV w., Kraków 2006\
 • Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006
 • Croix A. de la, Życie seksualne w średniowieczu, Warszawa 2005
 • Dokumenty soborów powszechnych, tekst łaciński, polski, t. IV/1, IV/2 (1511-1870), Lateran, Trydent, Watykan, ukł. i oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2007
 • Donahue Ch., „Clandestine” Marriage in the Later Middle Ages: A Reply, Law and History Review 10 (1992), nr 2, s. 315-322.
 • Donahue Ch., Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts, Cambridge 2007
 • Duby G, Damy XII wieku, Warszawa 2000
 • Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986
 • Finch A. J., Parental Authority and the Problem of Clandestine Marriage in the Later Middle Ages, Law and History Review 8 (1990), s. 189-204
 • Gąsiorowski A., Skierska I., Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej diecezji gnieźnieńskiej, Czasopismo Prawno Historyczne 47 (1995), z. 1-2, s. 93-124
 • Gąsiorowski A., Skierska I., Początki oficjalatu kamieńskiego archidiecezji gnieźnieńskiej (wieki XIV-XV), Kwartalnik Historyczny 103 (1996), nr 2, s. 3-21
 • Gąsiorowski A., Skierska I., Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, Roczniki Historyczne 61 (1995), s. 37-86
 • Hanawalt B., Charles Donahue, „Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts”. Cambridge, 2007, review, Speculum 85, (2010), nr 1, s. 138-140.
 • Hemperek P., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w., Lublin 1974
 • Historia życia prywatnego, t. 2, Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław 2005
 • Kanony o reformie małżeństwa (Tamtesi)
 • Knapek E., Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010
 • Koczerska M., Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 7-17
 • Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975
 • Koczerska M., Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza, Przegląd Historyczny 66 (1975), z. 1, s. 5-20
 • Kozak A., Miejsca działalności konsystorza generalnego w Poznaniu i jego pisarzy w pierwszej ćwierci XV wieku, [w:] Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 126-151;
 • Mazo Karras R., Seksualność w średniowiecznej Europie, Warszawa 2012
 • Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2008
 • Ożóg K., Małżeństwo w polskim ustawodawstwie synodalnym wieków średnich, [w:] Manželství v pozdním středověku: rituály a obleje (Colloquia Mediaevalia Pragensia t. 14), red. P. Kras, M. Nodl, Praha 2014, s. 18-34
 • Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Warszawa 1979
 • Paździor S., Tametsi, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013
 • Pernoud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990
 • Pernoud R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.
 • Ranke-Heinemann U., Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm, Gdynia 1995
 • Skierska I., Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej, Roczniki Historyczne 60 (1994), s. 189-194
 • Skierska I., Konsystorz gnieźnieński w XV wieku, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 193-215
 • Skierska I., Oficjalat kaliski w XV wieku, Rocznik Kaliski 25 (1995), s. 95-132
 • Skierska I., Późnośredniowieczny konsystorz poznański, [w:] Ostrów Tumski – kolebka Poznania. Materiały z sesji naukowej. Poznań, 4 listopada 2003 roku, red. L. Wilczyński, Poznań 2004, s. 79-135
 • Tannahill R., Historia seksu, Warszawa 2001.
 • Women’s lives in Medieval Europe. A Sourcebook, Second Edition, red. E. Amt, New York 2010
 • Wójcik W., Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej na tle powszechnego prawodawstwa kościelnego, [w:] Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce, red. ks. M. Rechowicz, Lublin 1969
 • Wyrobisz A., Recenzja z: „Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych”, red. Z. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, Przegląd Historyczny 94 (1999), z. 4, s. 572.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e7eb82-6ef4-4d74-a825-11f3c60aaa24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.