Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 75-86

Article title

Marian Maciejewski czyli w trosce o kształt polskich badań nad literaturą

Title variants

EN
Marian Maciejewski or Out of Concern for the Form of Polish Study of Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkic jest prezentacją charakteru dorobku naukowego Mariana Maciejewskiego z uwzględnieniem współczesnego tła historycznoliterackiego, wskazaniem na dorobek dotyczący badań nad autorami romantycznymi, ewolucją ich twórczości i genologią. Osobne miejsce zajmuje w nim opis warsztatu interpretatora poezji. Najwięcej miejsca poświęcono Uczonemu jako badaczowi liryki.
EN
The sketch presents the character of Marian Maciejewski's academic achievement, including the modern historico-literary background; it also points to his work connected with research on Romantic authors, on the evolution of their literary output and genology. Separate space in the article is taken up by a description of the workshop of the poetry commentator. The most space is devoted to the Scholar as a researcher into lyric poetry.

Contributors

 • Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Grochowski G., Blaski i cienie badań kulturowych, „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2, s. 4.
 • Liryka Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003.
 • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Maciejewski M., Czesław Zgorzelski – Uczony i Wychowawca (17 marca 1908–26 sierpnia 1996), [w:] Czesław Zgorzelski − Uczony i Wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski, Lublin 2002,
 • Maciejewski M., Od erudycji do poznania, „Roczniki Humanistyczne” 14(1966), z. 1.
 • Maciejewski M., Natury poznanie w lirykach Słowackiego. Dzieje napięć między podmiotem a przedmiotem, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 1.
 • Maciejewski M., Poetyka. Gatunek − obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Maciejewski M., Wrzucony do bytu otchłani”. Liryka lozańska i jej konteksty, posłowie B. Kuczera-Chachulska, Lublin 2012.
 • Seweryn D., Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej 11 grudnia 2008, Instytut Filologii Polskiej KUL, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, Lublin 2008.
 • Siwicka D., Surowe oko kerygmatu, „Teksty Drugie” 1992, nr 3, s. 135-140.
 • Sławiński J., Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20e97e78-3944-434d-b41f-84c353f2d7f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.