PL EN


2014 | 4(42) | 37-49
Article title

Postrzeganie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez konsumentów – nurty badań w Europie a koncepcje badawcze w Polsce

Title variants
EN
Consumer perception of nutrition and health claims – research trends in Europe and research concepts in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz więcej produktów spożywczych opatrywanych jest informacjami o wartościach odżywczych produktu i jego wpływie na zdrowie. Wiadomości te pomagają zrozumieć konsumentom wpływ różnych składników produktów spożywczych na zdrowie i dobre samopoczucie oraz są wsparciem w doborze prawidłowo zbilansowanego sposobu żywienia. Według rozporządzenia Unii Europejskiej 1924/2006 oświadczenia żywieniowe informują o szczególnych substancjach odżywczych, które znajdują się w produktach, z kolei oświadczenia zdrowotne mówią o związku, jaki istnieje między danym produktem spożywczym lub jego składnikiem a zdrowiem. Zagadnienia postrzegania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz ich wpływu na proces zakupowy konsumentów zostały poruszone jedynie w literaturze zagranicznej, z kolei informacje o zachowaniach polskich konsumentów mają charakter fragmentaryczny.
EN
More and more food is equipped with information providing useful information about product nutrition and its impact on health. This information helps consumers understand the impact of various food ingredients on the health and well-being, and support to select a properly balanced diet. According to EU Regulation 1924/2006 nutrition claims inform about the nutritional substances that are found in products that, in turn, health claims say about the relationship that exists between a food product or its ingredient and health. Perception issues of nutrition and health claims and their impact on the consumer purchasing process were raised only in foreign literature, while information about the behavior of Polish consumers in the context of purchasing products bearing nutrition and/or health claims are just fragmented and often inconsistent.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
 • Annunziata A., Vecchio R., Functional foods development in the European market: A consumer perspective, „Journal of Functional Foods” 2011, nr 3(3), s. 223-228.
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, nr 6(55), s. 81-89.
 • Barreiro-Hurlé J., Gracia A., de-Magistris T., Does nutrition information on food products lead to healthier food choices?, „Food Policy” 2010, nr 35(3), s. 221-229.
 • Besler T., Buyuktuncer Z., Fatih Uyar M., Consumer Understanding and Use of Food and Nutrition Labeling in Turkey, „Journal of Nutrition Education and Behavior” 2012, nr 44(6), s. 584-591.
 • Bialkova S., van Trijp H., What determines consumer attention to nutrition labels?, „Food Quality and Preference” 2010, nr 21(8), s. 1042-1051.
 • Carrillo E., Varela P., Fiszman S., Influence of nutritional knowledge on the use and interpretation of Spanish Nutritional Food Labels, „Journal Food of Science” 2012, nr 77(1), s. H1-H8.
 • Grunert K., Scholderer J., Rogeaux M., Determinants of consumer understanding of health claims, „Appetite” 2011, nr 56(2), s. 269-277.
 • Grunert K., Wills J., Fernandez-Celamin L., Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK, „Appetite” 2010, nr 55(2), s. 177-189.
 • Grunert K., Fernández-Celemín L., Wills J., Bonsmann S., Nureeva L., Use and understanding of nutrition information on food labels in six European countries, „Journal of Public Health” 2010, nr 18(3), s. 261-277.
 • Hansen T., Mukherjee A., Thomsen T., Anxiety and search during food choice: the moderating role of attitude towards nutritional claims, „Journal of Consumer Marketing” 2011, nr 28(3), s. 178-186.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 12-78.
 • Krasnowska G., Salejda A., Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 1(74), s.173-189.
 • Lahteenmaki L., Lampila P., Grunert K., Boztug K., Ueland O., Astrom A., Martinsdotir E., Impact of health-related claims on the perception of other products attributes, „Food Policy” 2010, nr 35(3), s. 230-239.
 • Ozimek I., Funkcje informacyjne i promocyjne opakowań żywności w kontekście regulacji prawnych, w: Współczesny marketing. Trendy działania, red. G. Sobczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 370-376.
 • Petrovici D., Fearne A., Nayga R., Drolias D., Nutritional knowledge, nutritional labels, and health claims on food: A study of supermarket shoppers in the South East of England, „British Food Journal” 2012, nr 114(6), s. 768-783.
 • Rejman K., Kasperska A., Wartości odżywcze i zdrowotne jako wyznaczniki wyboru żywności polskich konsumentów, „Perspektywy Zdrowia Publicznego” 2011, nr 6(131), s. 262-266.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, Dz.Urz. UE L 404(9).
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 176-180.
 • Sojkin B., Olejniczak T., Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku produktów żywnościowych, w: Towaroznawstwo żywności w zaspokajaniu potrzeb konsumenta, red. B. Pachołek, M. Małecka, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 9-15.
 • Staniewska K., Staniewski B., Panfil-Kuncewicz H., Mieczkowska M., Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, w: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 117-127.
 • Urala N., Lahteenmaki L., Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, „Food Quality and Preference” 2004, nr 15(7-8), s. 793-803.
 • Verbeke W., Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, cognitive and attitudinal determinant, „Food Quality and Preference” 2005, nr 16(1), s. 45-57.
 • Wąsowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M., Attributes of Nutritional Information Labelling that Determine Attractiveness of Labels and Correctness of Inferences Made About Food Healthfulness, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2011, nr 30, s. 722-728.
 • Znakowanie produktów spożywczych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnym, „Współczesna Żywność” 2007, nr 7, www.eufic.org/article/pl/4/14/artid/Food-labelling-nutrition-health-claims [15.04.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20e9cd46-0d9f-4b38-b209-22acc17984b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.