PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 109-125
Article title

Ulubieni bohaterowie bajek animowanych dzieci w wieku przedszkolnym

Title variants
PL
Favorite heroes of fairy tales animated in pre-school century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu poznanie ulubionych animowanych bajek dzieci w wieku przedszkolnym oraz spektrum wartości niesionych przez głównych bohaterów tych bajek w świetle własnych badań empirycznych. Analizując zagadnienie ulubionych bohaterów bajek animowanych w życiu dziecka, zwrócono uwagę, że niewątpliwie telewizja dostarcza modeli, wzorów zachowania. Dzieci chętnie oglądają bajki i mają dużą wiedzę o swoich ulubionych bohaterach. Prezentują niekiedy nawet drobne szczegóły z zapamiętanych odcinków, opisują występujące tam postacie, głównie na podstawie tego, co robią. Istotny wydaje się fakt, że wszystkie badane dzieci mają swoją ulubioną postać bajkową i potrafią uzasadnić, dlaczego ją lubią. Opisując swojego bohatera, zwracają uwagę szczególnie na cechy zewnętrzne oraz jego zachowanie i postępowanie. Dokonując oceny swojego bohatera, posługują się kategoriami moralnymi dobra i zła, jednakże nie zawsze ta ocena jest prawidłowa. Ulubieńcy bajek mają wprawdzie wady – walczą z innymi, ale nie rzutuje to na ich całościowy obraz w oczach dziecka – nadal są lubiani. Dzieci wybierają ładnych i jednocześnie, ich zdaniem, dobrych bohaterów. Większość z nich deklaruje, że chcą być tacy, jak ich ulubieni bohaterowie z bajek.
EN
Getting to know favourite fairy tales of animated pre-school children is aimed at an article and the spectrum of values carried by the main characters of these fairy tales in the light of own empirical examinations. Analysing the issue of favourite heroes of fairy tales animated in the life of the child they pointed out that undoubtedly television was providing with models, of models of the behaviour. Children willingly are watching fairy tales and have a big knowledge about favourite one's heroes. Sometimes details are presenting even small change from remembered stretches, are describing appearing there figures, mainly based on what they are doing. A fact that all examined children have their favourite fairy-tale form seems material and are able to justify why like her. Describing one's hero are keeping an eye on outside features and keeping it and acting peculiarly. Making an appraisal of one's hero good and evils are using moral categories, however not always this evaluation is correct. Favourites of fairy tales have defects admittedly - are fighting from other, but it isn't projecting the child rapidly onto their overall picture - still are liked. Children are choosing pretty and simultaneously, in their view, of good heroes. The majority from them is declaring that they want to be so, as their favourite heroes from fairy tales.
Year
Volume
Issue
2
Pages
109-125
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I.: Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dziecka, Lublin: Wydawnictwo Krupski i S-ka 2002.
 • Gajda J.: Media w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2005, s. 128.
 • Gajewska B.: Mass media, a młody odbiorca, „Wychowawca” 2002, nr 7-8.
 • Izdebska J.: Miejsce i funkcje wychowawcze środków masowego oddziaływania w czasie wolnym dzieci, Białystok: Sekcja Wydawnicza Filii UW 1981.
 • Kossowski P.: Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 1999.
 • Laplanche J., Pontalis J.B.: Słownik psychologiczny, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996.
 • Lemish D.: Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
 • Lepa A.: Pedagogika mass mediów, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1999.
 • Mamroł A.: Przygotowanie dzieci przedszkolnych do racjonalnego odbioru przekazów telewizyjnych, w: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, red. S. Włoch, Opole: Wydawnictwo UO 2006.
 • Niżanowska-Półtorak B., Półtorak M.: Poziom agresywności dzieci a ich percepcja przemocy w filmach, w: Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, t. II: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, red. W. Walc, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007.
 • Patzlaff R.: Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2008.
 • Rozwój i edukacja dziecka, szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005.
 • Rudzki J.: Zafascynowanie telewizją. Socjologiczne studium o telewizji wśród młodzieży, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967.
 • Sitarczyk M.: Bohaterowie telewizyjni w percepcji dzieci sześcioletnich. Kontekst emocjonalny i społeczny, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
 • Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa: Wiedza Powszechna 1979.
 • Sobecka J.: Oblicze rodziny w mediach, „Wychowawca” 2000, nr 6.
 • Wyczewska B.: Telewizja nośnikiem zmian postaw dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 2008, nr 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20ec3975-cb95-4296-96ae-59084d558881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.