PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 244-261
Article title

The Development of Agritourism in the Podkarpackie Voivodeship in the Light of International and National Conditions

Content
Title variants
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Podkarpackie Voivodeship is one of the regions of Poland in which the number of agritourism entities is very high. Therefore tourism plays a significant role in its development strategy. The aim of the paper is to identify the current state of agritourism and the changes that have occurred in the region in the years 2000–2016. Specific objectives are to determine the distribution of agritourism farms and their offer, together with a comprehensive analysis of the environmental and socio-economic factors, as well as the impact of the Slovak-Ukrainian border. The report was developed on the statistical materials from the Polish Central Statistical Office, Podkarpackie Agricultural Advisory Centre in Boguchwała and data collected from municipalities and district offices that is published on their websites, as well as through interviews with 100 owners of agritourism farms in the Podkarpackie Voivodeship. The research has shown, on the one hand, the decline in the number of farms in the region and, on the other hand, the increase in the diversity of the tourist offer of these entities. Distribution of agritourism farms is closely linked to the attractiveness of natural environment and quality of secondary tourism resources. Traditional agritourism has not yet fully used its countryside, as well as cross-border advantages of its location.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
References
 • Bajgier-Kowalska, M., Rettinger, R. (2008). Gospodarstwa agroturystyczne powiatu bieszczadzkiego i leskowskiego jako forma aktywizacji obszaru pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego. W: R. Fedan, Z. Makieła (red.), Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim. Jarosław: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 13–26. [Agritourism farms of the Bieszczady and Lesko Poviats as a form of activation of the Polish-Ukrainian-Slovakian border area.]
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 244–261. [Conditions of entrepreneurship development in rural areas on the example of agritourism holdings in the Małopolskie Voivodeship.]
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2017). Modeling the state of agritourism in the Malopolska region in Poland. Tourism Geographies, 19(3), 502–524.
 • Balińska, A. (2005). Kształtowanie produktów agroturystycznych na przykładzie Mazowsza. W: B. Sawicki, J. Bergier (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Biała Podlaska: Wyd. PWSZ, 150–156. [The shaping of agritourism products on the example of Mazovia.]
 • Balińska, A., Sikorska-Wolak, I. (2009). Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Warszawa: SGGW. [Rural tourism as an opportunity for the development of eastern border areas on the example of selected gminas.]
 • Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich 3, 1–121. [Transformation of spatial and functional structure of rural areas in Poland.]
 • Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Agro-tourism in Poland – self government‘s view versus reality.
 • Discussion Papers 2011. Special Issue – Aspects of Localities. Retrieved from: http://discussionpa-pers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2473
 • Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86, 2, 243–260. [Localisation conditions of the offer of agritourist farms in Poland.]
 • Bieńkowski, A. (2001). Turystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1(8), 106-116. [Tourism as a form of multifunctional rural development.]
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku w województwie podkarpackim. (2014). Rzeszów: Urząd Statystyczny. [Characteristics of agricultural holdings in 2013 in Podkarpackie Voivodeship.]
 • Chyc, K. (2014). Agroturystyka (wybrane aspekty). Materiał pomocniczy przeznaczony do samodzielnego studiowania przez studentów. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa. Retrieved from: http://www.almamer.pl/materialy_dydaktyczne/Turystyka_i_Rekreacja/Agroturystyka_Chyc.pdf [Agrotourism (Selected Aspects). Support material for self-study by students.]
 • Dębniewska, M. (red.) (2000). Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, część I: Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Development of agro-tourism and its impact on transformations in agriculture and rural areas, Part I: Economic, organisational and legal conditions.]
 • Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38–58. [Agro-tourism enterprises in a knowledge-based economy.]
 • Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 151-163.
 • Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2016). Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses – Case Study. In: G. Micek (ed.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces: Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, 247–262.
 • Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Rozwój agroturystyki jako formy dywersyfikacji działalności rolniczej – przykład Francji i Polski. W: K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 44–68. [Development of agro-tourism as a form of diversification of agricultural activity example of France and Poland.]
 • Drzewiecki, M. (2002). Podstawy agroturystyki, Bydgoszcz: Wyd. OPO. [Basics of agro-tourism.]
 • Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. [Modern Agro-tourism in Poland.]
 • Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. [Factors of development and diversification of tourist function in rural areas in Poland.]
 • Dyrda-Maciołek, S., Maciołek, T. (2008). Ocena roli agroturystyki w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej. (w:) R. Fedan, Z. Makieła (red.) Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim. Jarosław: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 58–70. [Evaluation of the role of agro-tourism in increasing tourist attractiveness.]
 • GUS (2015). Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/
 • Hegarty, C., Przezbórska, L. (2005). Rural and agro-tourism as a tool for reorganizing rural areas in old and new member states a comparison study of Ireland and Poland. International Journal of Tourism Research, 7(2), 63–77.
 • Jagusiewicz, A., Łopaciński, K. (2010). Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005–2009, Instytut Turystyki. Available at: http://bip.minrol.gov.pl /FileRepozy-tory/ FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=37813 [Assessment of the state of rural tourism and agro-tourism in Poland in the years 2005-2009.]
 • Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2010). Rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych w województwie podkarpackim. Inżynieria Ekologiczna, 22, 71–77. [Development of ecological and agro-tourism farms in Podkarpackie Voivodeship.]
 • Kondracki, J. (2012). Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN. [Regional geography of Poland.]
 • Kubal, M., Mika, M. (2012). Agro-tourism in Poland – the Legal Model and the Realities of the Market. Current Issues of Tourism Research, 1, 4–11.
 • Kurtyka, L., (2007). Agroturystyka jako alternatywny krok działalności gospodarstw rolnych. Studia i Rozprawy INUG-BWB, 7, 171–188. [Agro-tourism as an alternative step of farm activity.]
 • Makarski, S., (2007). Rola agroturystyki w aktywizacji rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego. Rocznik Naukowy SERIA, 9(20), 227–232. [The role of agro-tourism in the activation of local development on the example of Podkarpackie Voivodeship.]
 • Mitura, T., Buczek-Kowalik, M. (2015). Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim. Uniwersytet Rzeszów. Retrieved from: http://www1.up.poznan.pl/ktw/sites/default/ files/dokumenty/Mitura,%20Buczek%20POP%20cz%201.pdf [Diversification of agritourist offer in Podkarpackie Voivodeship.]
 • Marcinkiewicz, C. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Retrieved from: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2013%20 podzielone/marcinkiewicz.pdf [Development and state of Polish agro-tourism.]
 • Mitura, T. (2015). Oferta agroturystyczna na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.), Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 281–293. [The agro-tourism offer on the Dynów Foothills.]
 • Pałka, E. (2009). Rozwój agroturystyki w regionie Gór Świętokrzyskich. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 56. Kraków: KZZG PAN, Kraków. [Development of agro-tourism in the Świętokrzyskie Mountains.]
 • Perepeczko, B. (2004). Przeszłość i przyszłość turystyki wiejskiej w polskim rozwoju lokalnym. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym. Warszawa: SGGW. [The past and future of rural tourism in Polish local development.]
 • Phillip, S., Hunter, C., Blackstock, K. (2010). A typology for defining agro-tourism. Tourism Management, 31, 754–758.
 • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2015. (2015). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie. [Yearbook of Statistics of the Podkarpacki Voivodeship.]
 • Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2014 r. (2015). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie. [Agriculture in the Podkaprackie Voivodeship.]
 • Rolnictwo i obszary wiejskie w 2007–2015. (2015). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved from: www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/ogloszenia/102015/rolnictwo15.docx [Agriculture and rural areas in 2007–2015.]
 • Sikorska-Wolak, I. (2004). Agroturystyka szansą rozwoju gmin wiejskich w Polsce. Lithuania, 2(46). [Agro-tourism as a chance for the development of rural gminas in Poland.]
 • Sikorska-Wolak, I. (red.) (2009). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: SGGW. [Tourism in the development of rural areas.]
 • Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Agro-tourism. Entrepreneurship in rural areas.]
 • Sikora, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Development of agro-tourism in Poland. W: Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 43, 365–375.
 • Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. (2006). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. [Strategy of the tourism development for Podkarpackie Voivodeship in the years 2007–2013.]
 • Sytuacja na rynku pracy obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w 2015 roku. (2016).
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Wydział Informacji Statystycznej i Analiz. Retrieved from: http://www.wup-rzeszow.pl/admin/upload/Rynek_pracy_na_wsi20160525.pdf [Labour market in rural areas of Podkarpackie Voivodeship in 2015.]
 • Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: PWE. [Agro-tourism.]
 • Szpara, K. (2011). Agroturystyka w Karpatach Polskich. Prace Geograficzne UJ, 125, 161–178. [Agrotourism in the Polish Carpathians.]
 • Turystyka w 2014 roku (2015). Warszawa, GUS. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2014-r-,1,12.html [Tourism in 2014.]
 • Turystyka szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy. Raport z badania rolników będących użytkownikami gospodarstw rolnych, w tym rolników prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną na terenie woj. podkarpackiego (2007), 402, 151–160. Retrieved from: http://www. wup-rzeszow.pl/files/1107_Raport_rolnicy.pdf [Tourism as a chance for the dynamic development of the labour market in Podkarpackie.]
 • Uliszak, R. (2013). Wizja wsi małopolskiej – rok 2050 – spodziewane scenariusze zmian. Studia Obszarów Wiejskich, 31, 67–83. [Vision of the Małopolska countryside – year 2050 – possible scenarios of changes.]
 • UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. (2015). Retrieved from: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
 • Wiatrak, A.B. (2003). Baza noclegowa w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 2, 9–18. [Accommodation base in Poland and conditions of its development.]
 • Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Processes and conditions of the development of agro-tourism in Poland.]
 • Wojciechowska, J. (2011). Twenty years of Polish agro-tourism: the past and the future. Tourism, 21(1–2), 67–73. Retrieved from: http://hdl.handle.net/11089/1471
 • Zawadka, J. (2013). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Socio-economic determinants of the agro-tourism development in the Lublin area (on the example of the selected rural gminas.]
 • Zdon-Korzeniowska, M., (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [How to shape regional tourist products?]
 • Zioło, M. (2009). Rozwój agroturystyki jako czynnika wskazującego aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich. Rocznik Naukowy SERIA 9, 37–48. [Development of agro-tourism as a factor indicating economic activation of rural areas.]
 • Żmuda, Z. (2008). Klaster turystyczny szansą na rozwój regionu Bieszczadzkiego. W: R. Fedan, Z. Makieła (red.), Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim. Jarosław: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 150–165. [Tourism cluster as a Chance for the development of the Bieszczady Region.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f1b585-d6b4-45de-8a3e-852eec7b51bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.