PL EN


2018 | 9 | 127 - 138
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne a własność państwowa

Content
Title variants
EN
Energy security and state property
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka własności państwowej podejmowana jest w literaturze już od czasów A. Smitha. Brakuje jednak artykułów łączących własność państwową i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz własność państwowa, to tematy niezwykle istotne, gdyż przedsiębiorstwa państwowe stanowią znaczącą część gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów i stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie struktury własnościowej spółek energetycznych V4 oraz wskazanie na korelację bezpieczeństwa energetycznego z własnością państwową. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz analizę porównawczą. Na początku autor przedstawił pojęcie bezpieczeństwa energetycznego oraz najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego. Następnie autor wyjaśnił, dlaczego państwo może skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać wyzwaniom, zagrożeniom oraz wskazał działania państwa, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na końcu został zaprezentowany wynik przeprowadzonych badań struktury własnościowej spółek energetycznych w krajach V4. Otrzymane rezultaty wykazały, że własność państwowa dominuje w spółkach energetycznych V4.
EN
The issue of state property has been taken up in literature since the times of Adam Smith. There is a shortage of articles combining state property and energy security issues. The issues of energy security and state property are extremely important topics, since state enterprises constitute a significant part of the economies of the Visegrad Group countries (V4), and energy security is one of the most important contemporary problems and a challenge for all Central and Eastern European countries. The aim of the article is to present the ownership structure of V4 energy companies and to indicate the connection of energy security issues with state-owned property. The critical analysis of literature and comparative analysis were used to achieve the goal adopted in the article. At the beginning, the author presented the concept of energy security and the most important threats and challenges for energy security. Then, the author explained why the state can effectively prevent and counteract challenges, threats and pointed out the actions of the state, which are aimed at ensuring the stable functioning of the energy system. At the end, the results of conducted research on the ownership structure of energy companies in the Visegrad Group countries were presented. The obtained results showed that state ownership dominates in energy companies V4.
Year
Issue
9
Pages
127 - 138
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Amadeus (2017), Companies, dostępny na: https://amadeus.bvdinfo.com (data dostępu: 26.08.2018).
 • Azzuni A., Breyer C. (2018), Definitions and dimensions of energy security: a literature review, “WIREs Energy Environment”, vol. 7, s. 1-34, dostępny na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wene.268 (25.08.2018).
 • Bojarski W. (2004), Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki”, nr 3, s. 48-52, dostępny na: https://www.termedia.pl/Bezpieczenstwo-energetyczne,13,2310,0,1.html (25.08.2018)
 • Bożyk P. (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 3, s. 28-40.
 • Chmielewski A. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Wydawnictwo M.M., Warszawa.
 • Coface (2017), COFACE CEE Top 500 Ranking 2017, Coface Central Europe Holding AG, Vienna.
 • Domagała M. (2008), Bezpieczeństwo energetyczne, Aspekty administracyjno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Eset (2016), Cyberatak wstrzymał dostawy prądu na Ukrainie, dostępny na: https://www.eset.pl/O_nas/Centrum_prasowe/Aktualnosci,news_id,11207/Cyberatak_wstrzy mal_dostawy_pradu_na_Ukrainie (21.08.2018).
 • Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T. (2011), Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin
 • International Energy Agency (2007), Slovak Republic is invited to join the IEA, dostępny na: https://www.iea.org/newsroom/news/2007/march/2007-03-07-.html (12.02.2018).
 • International Visegrad Fund (2018), About the Visegrad Group, dostępny na: http://www.visegradgroup.eu/about (12.02.2018).
 • Jankowska I.M. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa, „Studia Lubuskie”, nr 11, s. 147-166.
 • Kowalczyk M. (2017), W Europie Środkowej i Wschodniej pierwsze półrocze na plus, dostępny na: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-europiewschodniej-pierwsze-polrocze-na-plus/ (12.02.2018).
 • Leszczyński M. (2017), Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 6, s. 83-89.
 • Lőschel A., Moslener U., Rübbelke D.T.G. (2010), Indicators of energy security in industrialised countries, “Energy Policy”, vol. 38, s. 1665-1671.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2017), Cyberterroryzm, dostępny na: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terrory zmu_miedzynarodowego/zapobieganie_i_zwalczanie_terroryzmu/page_30058 (21.06.2017).
 • Pronińska K. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: Księżopolski K.M., Pronińska K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 55-83.
 • Przybojewska I. (2015), Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego, w: Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., i in. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii, Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań, s. 221-236.
 • Slobodian N., Theisen N., Goda S., Karaskova M. (2016), Rynek gazu i bezpieczeństwo energetyczne w państwach grupy wyszehradzkiej: modele, wyzwania i perspektywy, Międzynarodowe Centrum Studiów, Warszawa.
 • Soroka P. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne między teorią a praktyką, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce: studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Zawisza A. (2011), Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f231fc-538d-45e8-b4d5-c486a931c0e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.