PL EN


2019 | 10 | 115-130
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka

Title variants
EN
Energy security in a risk society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego w kontekście funkcjonowania społeczeństwa ryzyka. Podkreślono, że wobec pojawiających się nowych zagrożeń wynikających z powszechności ryzyka we współczesnym społeczeństwie i w gospodarce istotnego znaczenia nabierają kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Dlatego w opracowaniu poddano analizie zjawisko globalnego ryzyka. Zwrócono także uwagę na istotę i determinanty bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiono dane obrazujące zapotrzebowania na energię w ostatnich latach i prognozy na lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Wskazano, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na energię, rosną także problemy z ochroną środowiska naturalnego. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa (przerwy w dostawie energii elektrycznej (blackouty), surowców energetycznych oraz awarie, cyberataki). Przybliżono istotę energetyki prosumenckiej (jako tej działalności, która między innymi przyczynia się do ochrony środowiska), a także korzyści i zagrożenia związane z tym zjawiskiem. W pracy zastosowano metody analityczno-syntetyczną oraz statystyczną opartą na danych pochodzących z Międzynarodowej Agencji Energetyki.
EN
The article addresses issues related to energy security in the context of the functioning of risk society. The emphasis is put on the issues related to energy security which become significant in the face of new threats resulting from the common presence of risk in today’s society and economy. That is why the phenomenon of global risk is analysed as well as the essence and determinants of energy security. The data showing the demand for energy in recent years and the forecasts for the following years are presented, with particular emphasis on renewable energy sources. It is indicated that, together with the growing demand for energy, problems concerning protection of the natural environment have also become more visible. Security threats are discussed, including blackouts, interruptions in the supply of energy resources, breakdowns, cyber attacks. The essence of prosumer power engineering (as the activity which contributes to environmental protection) as well as the benefits and threats related to this phenomenon are discussed. Analytic-synthetic and statistical methods, based on data from the International Energy Agency, are applied.
Year
Volume
10
Pages
115-130
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
author
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f5c6a4-a685-465d-928f-ef5b8072a49f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.