PL EN


2019 | 22 | 1 | 179-200
Article title

Aktywizacja środowiska lokalnego: od teorii do praktyki – historia edukacyjnego projektu

Authors
Content
Title variants
EN
Activation of the Local Environment: from Theory to Practice – the History of an Educational Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dokonujących się współcześnie zmianach kluczową rolę odgrywa aktywność jednostek i grup społecznych tworzących społeczności lokalne. Droga do aktywizacji tych środowisk prowadzi przez edukację. Biorąc to pod uwagę; na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie podjęto działania w celu powołania nowej specjalności o nazwie „Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych”. Projekt edukacyjny uwzględnił różnego rodzaju opinie; wytyczne i dostępne ekspertyzy. Analiza zgromadzonych dokumentów wykazała możliwość realizacji podjętej inicjatywy; co dla zespołu opracowującego stanowiło inspirację w planowaniu kolejnych kroków; związanych z finalizacją całości przedsięwzięcia. Mimo olbrzymiego zaangażowania i nakładu pracy zespołu opracowującego; zamierzenie edukacyjne poniosło i ponosi dalej porażkę. Nie pomogła prowadzona akcja promocyjna w szeroko rozumianych mass mediach; ani specjalnie zorganizowana konferencja naukowa. Główne przyczyny niepowodzenia podjętej inicjatywy można przedstawić następująco: 1) widoczna na co dzień inercja większości młodego pokolenia; szczególnie w obszarze szeroko rozumianej aktywności społecznej; 2) wynikające z tego znikome zainteresowanie rekrutacyjne w kolejnych naborach; 3) brak wsparcia instytucji lokalnych; 4) brak sensownego; pragmatycznego ułożenia programu konferencji naukowej promującej nową specjalność. Tak więc konfrontacja teorii z praktyką wskazuje; że nawet najlepsze intencje w zderzeniu z twardą rzeczywistością mogą nie mieć szansy powodzenia.
EN
Contemporary social changes are affected in a crucial way by the activities of individuals and social groups. One can foster the active attitudes of such groups through education. Taking this into account; the Faculty of Social Sciences at UWM in Olsztyn launched an initiative to create a new specialization at the Faculty of Social Sciences called “Education and activation of local communities”. The project was guided by numerous opinions; documents; guidelines; and expert advice. The analysis of documents indicated a real need for the implementation of the initiative; which provided additional inspiration in the planning and finalization of the entire project. Despite the enormous involvement and effort on the part of the organizers; the initiative was; and still is; a failure. The promotional action led in the mass media; as well as having held a special academic conference; were of no help. The main reasons for the failure are as follows: 1. The apparent inertia of the most members of the young generation in the field of widely understood social activity; 2. The resulting low interest in subsequent calls for applications; 3. The lack of support on the part of local institutions; 4. The lack of reasonable; pragmatic programme for the academic conference promoting the new specialization. The confrontation between theory and practice indicates that even the best intentions might fail when confronted with reality.
Year
Volume
22
Issue
1
Pages
179-200
Physical description
Contributors
References
 • Bauman T.; Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-go; Gdańsk 2001.
 • Fabryki dyplomów czy universitas?; red. M. Czerepaniak-Walczak; Oficyna Wydawnicza „Impuls”; Kraków 2013.
 • Delors J.; Edukacja: jest w niej ukryty skarb; Stowarzyszenie Oświa-towców Polskich; Warszawa 1998.
 • Drucker P.; Fragment ebooka Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć; https://www.legimi.pl/ebook-menedzer-skuteczny-efektywnosci-mozna-sie-nauczyc-peter-f-drucker;b237065.html [dostęp: 17.10.2018].
 • Dziennik Ustaw 2005 Nr 164; poz. 1365; z późniejszymi zmianami; http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 [dostęp: 25.04.2015].
 • Dziennik Ustaw 2011 Nr 253 poz. 1520; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112531520 [do-stęp: 25.04.2015].
 • Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 – Raport końcowy (wersja PDF); Instytut Badań Strukturalnych; Warszawa; https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/...rozwoju/.../KSRR_13_07_2010 [dostęp: 25.04.2015].
 • Kopaliński W.; Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych; Wiedza Powszechna; Warszawa 1985.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010‒2020: Regiony; Miasta; Obszary Wiejskie. Dokumenty Ministerstwa Infrastruktu-ry i Rozwoju. https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx [dostęp: 25.04.2015].
 • Kwaśniewski J.; Postrzeganie marginalizacji oraz strategii i środków kontroli społecznej; w: Kontrola społeczna procesów marginali-zacji; red. J. Kwaśniewski; Interart; Warszawa 1997; s. 197–233.
 • Łobocki M.; O systemie wychowawczym w szkole wyższej; „Życie Szkoły Wyższej” 1986; nr 4; s. 65–75.
 • Murzyn A.; Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji; Kraków 2013.
 • Nęcka E.; Psychologia twórczości; Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne; Gdańsk 2005.
 • Pasterski M.; 10 sposobów na nieograniczoną motywację; https://michalpasterski.pl/2008/06/10-sposobow-na-nieograniczona-motywacje-2/ [dostęp: 28.09.2018]
 • Program Rozwoju UWM w latach 2012-2020; Cele strategiczne p. 1.1; http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/program-rozwoju-uwm-latach-2012-20 [dostęp: 25.04.2015].
 • Przemówienie inauguracyjne prof. Ryszarda Góreckiego – rektora UWM; 01.10.2012; http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/716/przemowienie-inauguracyjne-prof-ryszarda-goreckiego-rektora-uwm.html [­dostęp: 25.04.2015].
 • Sabat A.; Przedsiębiorczość akademicka: poradnik; Fundacja „Fun-dusz Inicjatyw”; Lublin 2012.
 • Siciński A.; Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne; w: Styl życia. Koncepcje – propozycje; red. A. Siciński; PWN; Warszawa 1976; s. 15–32.
 • Słownik języka polskiego PWN; t. 3; Warszawa 1999.
 • Style życia w miastach polskich; red. A. Siciński; Zakład Narodowy im Ossolińskich; Wrocław 1988.
 • Wierzbicki Z.T.; Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych; w: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych; red. Z.T. Wierzbicki; Zakład Narodowy im Ossolińskich; Wrocław 1973; s. 17–73.
 • Zając A.; Cywilizacja informacyjna na język kultury; wiedzy i edukacji przełożona; „Kwartalnik Edukacyjny” 2013; nr 4(75); s. 14–26.
 • Załącznik 40 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku; Załącznik 41 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku. http://bip.uwm.edu.pl/node/3177 [dostęp: 25.04.2015].
 • Załącznik 41 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie okre-ślenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie; http://bip.uwm.edu.pl/node/3177/revisions/7974/view [dostęp: 25.04.2015]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f63478-7ceb-49c9-a548-7fad1d93dd58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.