PL EN


2018 | 60 | 90-102
Article title

Infrastruktura sportowa na terenie Warszawy w latach pięćdziesiątych XX wieku i współcześnie

Content
Title variants
EN
Sports facilities in Warsaw in the 1950s and today
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań jest zaprezentowanie wybranych obiektów stanowiących warszawską bazę sportową stworzoną w latach 50. XX w. oraz ich stanu w czasach współczesnych. Materiał i metody. Do zrealizowania celu zastosowano kwerendę prasy, zwłaszcza o tematyce sportowej, oraz czasopism traktujących o zagadnieniach społecznych. Była to prasa o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym stanowiąca cenne źródło informacji o tendencjach występujących wówczas w społeczeństwie. Zastosowano metodę indukcyjną, komparatystyczną, analizy i syntezy źródeł. Wyniki. W czasach PRL dążącego do umasowienia sportu tworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej było priorytetem. Budowa bazy sportowej oraz sukcesy w tej dziedzinie służyły celom propagandowym ówczesnej władzy. Przeobrażenia społeczne, polityczne i gospodarcze u progu lat 90. XX w. spowodowały także zmiany w zarządzaniu i organizacji sportem, co miało wpływ na jego infrastrukturę. Wnioski. Obiekty sportowe, które powstały w Warszawie w czasach komunistycznych, cieszyły się wówczas dużą popularnością. Były poważnym osiągnięciem w dziedzinie architektury, a niektóre z nich, po renowacji, służą do dziś mieszkańcom stolicy.
EN
Background. The aim of the research was to present the Warsaw sports infrastructure built in the People’s Republic of Poland, as compared with its use and state in modern times. Material and methods. Press publications, especially referring to sports subjects, and journals on social issues were used. Nationwide and local press is a valuable source of information and the prevailing trends in the society of its time. Analysis and synthesis of the sources were applied. Results. In the times of the People’s Republic of Poland, in the process of sport popularization, the creation of modern sports infrastructure was a priority. The creation of a sports base and successes in this field served the propaganda purposes of the authorities. The social, political, and economic transformations in the early 1990s also resulted in changes in the management and organization of sport, which affected its infrastructure. Conclusions. Sports facilities developed in Warsaw at the time of communism enjoyed great popularity at the time. They constituted serious architectural achievements. Some of them, restored, serve the city residents till this day.
Year
Volume
60
Pages
90-102
Physical description
Dates
published
2018-03-28
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • A.K., (1954) Na budowie stadionu centralnego. Stolica, 36, 12–13.
 • Bilski, M., Dąbrowski I. (2000). Jak żywe kamienie. Absolwenci AWF 1947–1950. Warszawa: AWF.
 • Błaszczak, A. (2015). Stadiony przechodzą pod firmowe logo. Rzeczpospolita, 165, 9.
 • Chełmecki, J., Wilk, S. (2013). Zarys historii sportu. Warszawa: WSEWS.
 • Cergo, (1958). Torwar będzie gotowy w czerwcu. Przegląd Sportowy, 28, 1.
 • Gaj, J. (1987). Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Gaj J., Hądzelek, K. (1997). Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznań: AWF.
 • Gaj J., Woltmann B. (red.), (1999). Zarys historii sportu w Polsce 1967–1997. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii KF.
 • Gawkowski, R. (2001). Warszawa-Polonia – piłkarze Czarnych Koszul 1911–2001. Warszawa: Art-Syrenka.
 • Godlewski, P. (2009). Sport w służbie PRL. W: T. Gąsowski, S. Bielański (red.), Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych (s. 21–71). Kraków: Historia Iagellonica.
 • https://www.pgenarodowy.pl [dostęp:15.07.2017].
 • Jur, (1954). Teraz i w maju 1955 r. na Torwarze. Przegląd Sportowy, 83, 3.
 • Kunicki B., Woltmann, B. (red.), (1976). Kultura fizyczna na ziemi lubuskiej w XXX-leciu PRL. Materiały z konferencji naukowej. Gorzów Wlkp.
 • Kutzner, J. (1945). Warszawa ma pływalnię. Z życia odbudowanej YMCA. Skarpa Warszawska, 9, 7–13.
 • Lipoński, W. (2012). Historia sportu. Warszawa: WN PWN.
 • Łuczak, M. (2004). Sport w Turku w latach 1945–1989 (zarys problematyki).W: L. Nowak (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom VI (s. 407–418). Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii KF.
 • Mrzygłód, J., Niepokojczycka, M. (1955). Oprowadzamy czytelników po sportowej części Pałacu Kultury i Nauki. Przegląd Sportowy, 72, 4.
 • Ordyłowski, M. (2002). Wielkie imprezy sportowe jako kampanie propagandowe PZPR w latach 1949–1956, W: B. Woltmann (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom V (s. 351–362). Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii KF.
 • Pędraszewska-Sołtys B. (2011). Plany inwestycyjne i ich realizacja w budownictwie sportowo-rekreacyjnym Warszawy (1945-1955).W: J. Dżereń (red.), Z wybranych zagadnień metodologii i organizacji kultury fizycznej oraz rehabilitacji i turystyki w Polsce (s. 313–325). Płock: WN Novum.
 • Stefańska, I. (1945). Bieg wśród ruin Warszawy. Impreza „Kuriera Codziennego” manifestacją żywotności sportu polskiego. Kurier Codzienny, 30, 7.
 • Szymański, L. (1993). Rola Parlamentu Polski Ludowej w kształtowaniu polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w latach 1944–1980. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4, 197–203
 • Szymański, L. (1996). Ze studiów nad modelem kultury fizycznej i turystyki w Polsce Ludowej 1944–1980. Wrocław: AWF.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Dz.U., 2007, nr 173, poz. 1219.
 • Urban, R. (2013). Sport jeździecki w Polsce w latach 1945–1989. Gorzów Wlkp.: AWF Poznań – ZWKW Gorzów Wlkp..
 • Warsza, J. (red.), (2008). Stadion X. Miejsce, którego nie było – Reader. Kraków: Korporacja Ha!rt.
 • Wroczyński, R. (2002). Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wrocław: BK.
 • Zmarzlik, Z. (1983). Victoria za Żelazną Bramą. Minęło 30 lat. Stolica, 14, 17.
 • Przegląd Sportowy (1954, 1955, 1958).
 • Men’s Health (2017). 2–6.
 • Skarpa Warszawska (1945).
 • Stolica (1954, 1983).
 • Women’s Health (2017). 2–5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20f9fc10-88b0-4e90-86cd-c2338cfa896c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.