PL EN


2012 | 4(40) | 3 | 51-72
Article title

Prawa dziecka a przemoc seksualna: stanowisko Kościoła katolickiego - cześć I

Title variants
EN
Children’s Rights and Sexual Abuse: The Position of the Catholic Church - Part I
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
An issue that is discussed within pedagogy is supporting the family in the education of the human being, including the protection from certain threats of the contemporary world. One of them is sexual abuse of children and youth, especially in a new, covert form. The problem of sexual abuse appeared in Polish literature mainly after 1989, while in foreign literature it has been present for a longer time, where the most attempts to create and implement prophylactic and intervention programs date from the 1990s. The present paper discusses the position of the Catholic Church on the problem of sexual abuse, based on the documents of the Church, and compares it with the liberal position, pointing to the threats resulting from the differing anthropological basic assumptions. The problems considered include an analysis of the differences in the understanding of the notion of sexual abuse/violence, in the assessed scale of the phenomenon, in the evaluation of the moral evil of sexual abuse, as well as in the understanding of the reasons of sexual violence (cultural, i.e. indirect, and direct ones). The position of the Catholic Church regarding the various contemporary forms of sexual violence is a valuable contribution to the pedagogical reflection and practice concerning the development and education of children and youth.
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dorota@biela.pl
References
 • Baranowicz K., Seksualne wykorzystanie dziecka, „Edukacja” 2 (1998) 62, s. 66-77.
 • Baranowicz K., Naucz się mówić NIE. Materiały do pracy z dziećmi, Łódź: Wydawnictwo Res Polona 1995.
 • Beisert M., Patologie seksualne w systemach rodzinnych, „Rocznik Socjologii Rodziny”, Dylemat współczesnych rodzin, 16 (2005), s. 33-56.
 • Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1996.
 • Czachorowski M., Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej, Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza „ad astra” 1995.
 • Czachorowski M., Wiek rewolucji seksualnej, Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza „ad astra” 1999.
 • Czernikiewicz W., Pawlak-Jordan B., Wykorzystywanie seksualne dzieci, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje 1998.
 • Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, red. E. Czyż, J. Szymańczak, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje 1995.
 • Finkelhor D., Sexually Victimized Children, New York: Free Press 1979.
 • Finkelhor D., Child Sexual Abuse: New Theory and Research, New York: The Free Press 1984.
 • Finkelhor D., Epidemiological factors in the clinical identification of child sexual abuse, „Child Abuse and Neglect” 17 (1993) 1, s. 7-70.
 • Glaser D., Frosch S., Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.
 • Goldman J. D.G., Padayachi U.K., Some methodological problems in estimating incidence and prevalence in child sexual abuse research, „Journal of Sex Research” 37 (2000), nr 4, s. 305-314.
 • Gorey K., Leslie D.R., The prevalence of child sexual abuse: Integrative review adjustment for potential response and measurement biases, „Child Abuse and Neglect” 21 (1997) 4, s. 391-398.
 • Gromska J., Raport o przestępczości wobec dzieci w tym seksualnej, w: Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1993.
 • Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci? „Dziecko Krzywdzone” 2 (2009) 27.
 • Jenkins P., Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis, Oxford: Oxford University Press 1996.
 • Jenkins P., The New Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice, Oxford: Oxford University Press 2003.
 • Jenkins P., The myth of the ‘pedophile priest’, „Forum” z 3 maja 2002.
 • Jenkins P., 10 Myths about Priestly Pedophilia, „Crisis Magazine” 2002.
 • Kmiecik-Baran K., Przemoc wobec dzieci - diagnoza i interwencja, w: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, red. J. Papież, A. Płukis, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1998, s. 363-385.
 • Kornas-Biela D., Dritti del bambino, violenza e sfruttamento sessuale, w: Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche a cura del Pontificio consiglio per la famiglia, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2003, s. 209-225.
 • Kowalczyk-Jamnicka M., Dzieci - ofiary przemocy seksualne, w: Rodzina polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, s. 239-248.
 • Kuby G., Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Kraków: Wydawnictwo „Homo Dei” 2007.
 • Lew-Starowicz Z., Przemoc seksualna, Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza 1992.
 • Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogicz- no-kryminologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 • O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry, red. J. Mellibruda, R. Durda, D. Sasal, Warszawa: PARPA 1998.
 • Pacewicz A., O przemocy wobec dzieci, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości: Ośrodek Rozwoju Umiejętności PTP 1993.
 • Pacewicz A., Przemoc wobec dzieci. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, Warszawa: PARPA 1996.
 • Pacewicz A., O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, Warszawa: IPZiT 1992.
 • Pawlak-Jordan B., Terapia nigdy się nie kończy, „Rzeczpospolita” z 14 września 2000.
 • Szymańczak J., II Światowy Kongres przeciwko Seksualnemu Wykorzystaniu Dzieci do Celów Komercyjnych, Jokohama 17-20 grudnia 2001. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu sierpień 2001. Informacja nr 798.
 • Szymańczak J., Prawa dziecka w obronie przed przemocą seksualną, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 27 grudnia 2001.
 • Wyatt G.E., Loeb T.B., Solis B., Carmona J.V., Romero G., The prevalence and circumstances of child sexual abuse: Changes across a decade, „Child Abuse and Neglect” 23 (1999) 1, s. 45-60.
 • Zwoliński A., Seksualność w relacjach społecznych, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20fc6274-ee0d-4797-84af-6ce195bcf1b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.