PL EN


2017 | 1 (69) | 179-200
Article title

Klasyfikacje agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Classifications of decentralised agencies of the European Union
RU
Классификации децентрализующих агентств Европейского союза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł ma na celu dokonanie klasyfikacji agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej. Jako podstawy dokonania klasyfikacji przyjęto podejścia: temporalne, instrumentalne, strukturalne i funkcjonalne. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że szereg klasyfikacji agencji (np. dokonana ze względu na charakter ich kompetencji) dowodzi, że agencje bardzo często wymykają się próbom ich klasyfikacji. W związku z tym Autor zauważa, że pomimo ich znacznej wartości dla lepszego zrozumienia oraz uporządkowania działalności agencji i funkcji przez nie wykonywanych, wszelkie ich klasyfikacje należy traktować z dużą ostrożnością.
EN
The article aims to present the classifications of decentralised agencies of the European Union. As a basis for classifications the Author used temporal, instrumental, structural as well as functional approach. The analysis in this paper clearly shows, that some of the classification of the EU agencies (eg. instrumental classification), show that the EU agencies very often defy attempts to classify them. For this reason, the Author notes, that despite their value for better understanding and bringing structure and insight into the functioning of EU agencies, all their classifications should be treated with some caution.
RU
Представленная статья имеет на цели осуществления классификации децентрализующих агентств Европейского союза. Как основания выпол- нения классификации приняты подходы: темпоральное, инструменталь- ное, структурное и функциональное. Проведенный анализ позволяет констатировать, что ряд классификации агентства (напр. осуществлен- ная, учитывая их характер компетенции) доказывает, что агентства очень часто выскальзывают их попыткам классификации. В связи с этим, Ав- тор замечает, что кроме их значительной ценности для лучшего понима- ния, а также упорядоченности деятельности агентства и осуществляемых функций ними, всевозможное их классификации следует считать с боль- шой осторожностью.
Publisher
Year
Volume
Pages
179-200
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2102d768-c2e5-4508-afe6-45040809673a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.