Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 56 | 65-72

Article title

Rekreacyjna aktywność fizyczna w polskich serialach obyczajowych

Authors

Content

Title variants

EN
Recreational physical activity in Polish soap operas

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Kultura popularna wywiera istotny wpływ na system wartości w nowoczesnych społeczeństwach. Celem badań było ustalenie aksjologicznego i normatywnego kontekstu aktywności rekreacyjnej przedstawianej w polskich serialach obyczajowych. Materiał i metody. Analizowany materiał stanowią odcinki składające się na sezon 2014/2015 trzech seriali obyczajowych: „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” i „Barwy szczęścia”. Metodami badawczymi była ilościowa i jakościowa analiza treści. Autor starał się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jaki jest profil demograficzny uczestników aktywności rekreacyjnej w badanych serialach; czy obraz owej aktywności zachęca do przezwyciężania kulturowych stereotypów, czy też oddziałuje on w odwrotny sposób? (2) Do jakich wzorów kultury soma­tycznej odwołują się badane seriale, gdy przedstawiają uzasadnienia aktywności rekreacyjnej; czy odwołania te potwierdzają przejście od wzoru sprawnościowego i ascetycznego na rzecz hedonistycznego i estetycznego? Wyniki i wnioski. Analizowane seriale reprodukują stereo­typowe założenia dotyczące rekreacji: kobiety, osoby starsze i niepełnosprawni są niedore­pre­zentowani w sytuacjach aktywności fizycznej. Potwierdzona została również dominująca rola wartości hedonistycznych i estetycznych, ponieważ odwołania do nich pojawiają się w prawie dwóch trzecich uzasadnień rekreacyjnej aktywności fizycznej.
Background. Popular culture exerts significant influence on the system of values in modern societies. The aim of the study was to establish the axiological and normative context of recreational activity as presented in Polish soap operas. Material and methods. The analysed material is the 2014/2015 episodes of three soaps: ‘M jak miłość’, ‘Na dobre i na złe,’ and ‘Barwy szczęścia’. The research methods are quantitative and qualitative content analysis. The author answered the following questions: (1) What is the demographic profile of the recreational activity participants in the studied soaps; does the picture encourage overcoming cultural stereotypes constituting barriers to participation in physical culture or does it act in the opposite way? (2) Which patterns of somatic culture do the soaps refer to when they present justifications for recreational activity; do those references confirm a shift from the efficiency-oriented and ascetic pattern of somatic culture to the hedonistic and aesthetic one? Results and conclusions. The analysed series reproduce stereotypical assumptions con­cerning recreation: women, the elderly and the disabled are underrepresented in situations of physical activity. Also, the dominant role of hedonistic and aesthetic values has been con­firmed, since they are referred to in almost two thirds of justifications for recreational physical activity.

Year

Volume

56

Pages

65-72

Physical description

Dates

published
2017-04-28

Contributors

 • Akademia Wycowania izycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • Alasuutari, P. (1995). Researching culture. Qualitative method and cultural studies. London: Sage.
 • Anger, D. (1999). Other worlds. Society seen through soap opera. Toronto: University of Toronto Press.
 • Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: UMK.
 • Bell, D. (2014). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Aletheia.
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2015). Dane demograficzne. Pobrano z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne [dostęp: 05.04.2016].
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2013). Aktywność fizyczna Polaków. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF [dostęp: 10.04.2016].
 • Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN.
 • Fiske, J. (1995). Reading the popular. London and New York: Routledge.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Giddens, A. (2010). Socjologia. Warszawa: PWN.
 • GlobalWebIndex (2014). Digital vs traditional media consumption. Summary. Pobrano z: http://insight.globalwebindex.net/hs-fs/hub/304927/file-1414878665-pdf/Reports/GWI_Media_Consumption_Summary_Q3_2014.pdf [dostęp: 15.10.2016].
 • Hobson, D. (2003). Soap opera. Cambridge: Polity Press.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2014). Rynek telewizyjny – analizy problemowe. Pobrano z: http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/kontrola-nadawcow/badania-odbioru-programow-radiowych-i-telewizyjnych/rynek-telewizyjny/raporty-roczne/ [dostęp: 17.10.2015].
 • Krawczyk, Z. (1995). Ciało jako fakt społeczno-kulturowy. W: Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej (s. 141–163). Warszawa: AWF.
 • Krawczyk, Z. (2007). O turystyce i rekreacji. Warszawa: Almamer.
 • Łaciak, B. (2013). Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacja i odbiór. Warszawa: Żak.
 • Ryan, M.L. (red.) (2004). Narrative across media. The languages of storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Rymarczyk, P. (2011). Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej (s. 108–120). Warszawa: AWF.
 • Rymarczyk, P. (2014). Między spontanicznością a konformizmem. Ciało w wybranych magazynach poświęconych stylowi życia. Warszawa: AWF.
 • Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Ex Libris.
 • Wykes, M., Gunter, B. (2005). The media and body image. London: Sage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-21072719-108d-4f12-96a9-19fb93594a38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.