PL EN


2016 | 14 | 314-327
Article title

Działalność programowa Stronnictwa Demokratycznego w latach 1940–1944: deklaracje ideowe, programy, broszury konspiracyjne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Deklaracje ideowe, programy, broszury podziemne ogłoszone w latach drugiej wojny światowej przez oba nurty Stronnictwa Demokratycznego – Stronnictwo Demokratyczne „Prostokąt”, Stronnictwo Polskiej Demokracji oraz Ruch Młodej Demokracji jako Wydział Młodzieżowy SPD, w dwóch głównych ośrodkach wydawniczych (Warszawie i Krakowie) nie były dotychczas przedmiotem wielu publikacji naukowych. Ponadto znaczna część dotychczasowych badaczy interesowała się nimi niejako przy okazji szerszych rozważań, nie czyniąc ich głównym obiektem swoich zainteresowań. W niniejszym artykule podjęto próbę skoncentrowania się na treści dwunastu konspiracyjnych druków programowych demokratów – ośmiu autorstwa działaczy Stronnictwa Demokratycznego „Prostokąt”, trzech – Stronnictwa Polskiej Demokracji, jednego Ruchu Młodej Demokracji. Stosując metodę analizy i krytyki źródeł badaniami objęto zachowane w zbiorach publicznych deklaracje ideowe, programy, broszury konspiracyjne wydawane przez Stronnictwo Demokratyczne od września 1940 r. do 1944 r.: Deklaracja ideowa Stronnictwa Demokratycznego „Prostokąt”, Reakcja i demokracja, Założenia wyjściowe dla programu ogólnej powojennej przebudowy politycznej, Zarys programu organizacji nowoczesnego państwa, Demokratyzacja kultury, Projekt deklaracji ideowej Stronnictwa Demokratycznego, Granica z Niemcami, Na chwilę przełomu, Tezy ideowe SPD, Siła i słabość demokracji, Program Ruchu Młodej Demokracji, Zagadnienia graniczne.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Humanistyczny; Instytut Politologii
References
 • Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945, oprac. L. Dobroszycki przy współpracy W. Kiedrzyńskiej, pod kierownictwem naukowym S. Płoskiego, Warszawa 1962.
 • Chojnacki W., Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970.
 • Chojnacki W., Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, przygotowali do druku W. Chojnacki i J. Kandziora, Warszawa 2005.
 • Cichocki J., Stronnictwo Demokratyczne wobec granic Polski w latach 1939-1944 (w świetle prasy), „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1978, z. 4 (19).
 • Cieślakiewicz J., Falkowska H., Paczkowski A., Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog, Warszawa 1984.
 • Demokratyzacja kultury. Dokument programowy podziemnego Stronnictwa Demokratycznego z końca 1942 r., oprac. S. Dzięciołowski, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1989, z. 4 (63).
 • Dokumenty programowe Stronnictwa Demokratycznego „Prostokąt” z 1942 r., oprac.
 • S. Dzięciołowski, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1989, z. 1 (60).
 • Fogelzang-Adler E., Idea samoorganizowania się społeczeństwa w myśli programowej konspiracyjnych ugrupowań liberalno-demokratycznych w latach 1939-1945, [w:] Co znaczył i znaczy samorząd, pod red. A. Jaeschke i M. Mikołajczyk, Kraków 2000.
 • Fogelzang-Adler E., Ustrój powojennej Polski w publikacjach konspiracyjnych nurtu demokratycznego (1939-1944). Edycja źródeł, Tarnów 2014.
 • Jarowiecki J., Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej ukazującej się w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [w:] Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1980.
 • Jarowiecki J., Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1980.
 • Jarowiecki J., Wójcik E., Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Katalog, Kraków 1993.
 • Lewandowska S., Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982.
 • Mroczkowski W., Nowosad-Łaptiew H., Polska prasa konspiracyjna 1939-1945. Prasa Powstania Warszawskiego 1944. Katalog, Warszawa 1979.
 • Przybysz K., Partie polityczne Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2006.
 • Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000.
 • Tezy ideowe Stronnictwa Polskiej Demokracji, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1986, z. 1 (48).
 • Wosiński H., Stronnictwo Demokratyczne w latach II wojny światowej, Warszawa 1980.
 • Z konspiracyjnej myśli politycznej SD, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” 1990, z. 4 (67).
 • Żebrowski W., Z dziejów Stronnictwa Demokratycznego w Polsce, Bydgoszcz 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/3489
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210727d7-c8ed-4d84-9601-54a528df4779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.