PL EN


2015 | 213 | 45-58
Article title

Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego - implikacje dla rozwoju gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of information society development - implications for economic development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano uwarunkowania rozwoju społeczeństwa in¬formacyjnego (SI) oraz związki między koncepcją SI a rozwojem gospodarczym. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych, przedsię¬biorstw i administracji publicznej zidentyfikowano kluczowe czynniki determinujące rozwój SI w Polsce. Zbadano zależności pomiędzy miernikami SI i rozwoju gospo¬darczego w wybranych krajach europejskich.
EN
The article presents determinants of information society (IS) development and relation between information society and economic development. Based on survey conducted in households, companies and public administration entities key factors for IS development in Poland were identified. Correlation between measures of information society and economic development in selected European countries was examined.
Year
Volume
213
Pages
45-58
Physical description
Contributors
References
 • Balcerowicz L., Rzońca A.: Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki. W: Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównaw¬cza. Red. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bell D.: The coming ofpost-industrial society: a venture in social forecasting. Basic Bo¬oks, New York 1973.
 • Building Ireland’s Smart Economy: A Framework for Sustainable Economic Renewal. Government of Ireland, Dublin 2008, www.taoiseach.gov.ie/attached_files/RTF% 20files/Building%20Ireland’s%20Smart%20Economy.rtf (dostęp: 5.09.2014).
 • Drucker P.F.: Post-capitalist society. Harper Business, New York 1993.
 • Drucker P.: Społeczeństwopokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F.: Zarządzanie wiedzą. Helion, Gliwice 2006.
 • Dutta S., Bilbao-Osorio B.: The Global Information Technology Report 2012. Living in a Hyperconnected World. World Economic Forum, Geneva 2012.
 • Dziuba D.T.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2007.
 • Dziuba D.T.: Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Difin, Warszawa 2010.
 • Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 • European Commission (2010): Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inc¬lusive Growth. COM(2010) 2020.
 • Foray D.: The economics of knowledge. MIT Press, Cambridge, London 2006.
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 1-2. Red. A. Grzech. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 • Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście. PWE, Warszawa 2006.
 • Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Difin, Warszawa 2007.
 • Lin Y.Y.C., Edvinsson L.: National intellectual capital: comparison of the nordic coun¬tries. „Journal of Intellectual Capital” 2008, Vol. 9, No. 4
 • Lundvall B.-A., Foray D.: the knowledge-based economy: from the economics of knowledge to the learning economy. In: employment and growth in the knowledge¬-based economy. OECD, Paris 1996.
 • Machlup F.B.: The production and distribution of knowledge in the US economy. Prince¬ton University, Princeton, New York 1962.
 • Masuda Y.: The information society as post-industrial society. The World Future Socie¬ty, Tokyo, IIS, Washington D.C. 1980.
 • Measuring the Information Society 2012. International Telecommunication Union, Geneva 2012.
 • OECD: A new economy? The changing role innovation and information technology in growth. Paris 2000.
 • OECD: The knowledge-based economy. OCDE/GD(96)102, Paris 1996.
 • Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003.
 • Oleński J.: Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001.
 • Piech K.: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współcze¬snej roli państwa. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Porat M.U.: The information economy. Definition and measurement. U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Special Publication 77-12 (1), Vol. 1-9, Washington D.C. 1977.
 • Roos J., Roos G., Dragonetti N., Edvinson L.: Intellectual capital: navigating in the new business landscape. New York University Press, New York 1988.
 • Stigler G.J.: The economics of information. „The Journal of Political Economy” June 1961, Vol. LXIX, No. 3.
 • Stiglitz J.E.: Information and the change in the paradigm in economics. „American Eco¬nomic Review” 2002, Vol. 92, Iss. 3.
 • Stiroh K.J.: Is there a new economy? „Challenge” July/August 1999, Vol. 42.
 • Sveiby K.E.: Intellectual capital and knowledge management, http://www.sveiby.com/ articles/IntellectualCapital.html (dostęp: 1.12.2013).
 • The economics of information. Eds. D.K. Levine, S.A. Lippman. Cheltenham, Edward Elgar 1995.
 • Toffler A.: The third wave. Bantam Books, New York 1980.
 • Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM 2005, Brussels, 2.2.2005.
 • Zarządzanie wiedzą. Red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Żelazny R.: Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospo¬darki opartej na wiedzy. W: GOW- wyzwanie dla Polski. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Warszawa 2009.
 • Żelazny R.: Ekonomika informacji - przedmiot i zakres badawczy. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. Red. U. Zagóra-Jonszta. „Studia Ekono¬miczne” 2014, nr 176, Wydawnictwo UE, Katowice 2014.
 • Żelazny R.: Ekonomia wieku informacji i wiedzy - w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. W: Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. Red. G. Musiał. Wydawnictwo UE, Ka¬towice 2011.
 • Żelazny R.: Information society and knowledge economy - essence and key relation¬ships. „Journal of Economics and Management”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2108cd58-80cd-4daf-b95a-0e1e73f92aef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.