PL EN


2012 | 3 | 14-24
Article title

Pomoc publiczna dla sektora bankowego - działania podjęte przez UE w okresie kryzysu i próba ich oceny

Content
Title variants
EN
The State Aid for a Banking Sector - EU Activities during the Crisis and Their Initial Assessment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia nadzwyczajne działania w odniesieniu do pomocy publicznej podjęte przez Unię Europejską od 1 października 2008 r. do końca 2011 r. w celu ratowania sektora bankowego oraz ocenę tych działań. Przed wybuchem kryzysu w UE nie istniały przepisy czy też wytyczne w zakresie pomocy publicznej, bezpośrednio regulujące pomoc dla banków. W związku z rozprzestrzenianiem się kryzysu finansowego, który zagrażał stabilności systemu finansowego, w latach 2008-2009 Komisja Europejska wprowadziła tymczasowe wytyczne w zakresie możliwości udzielania przez kraje UE pomocy publicznej dla sektora bankowego podczas trwania kryzysu. W kolejnych latach wytyczne te były modyfikowane, a ich ważność dwukrotnie przedłużana. Ocena działań podjętych na szczeblu UE w zakresie pomocy publicznej dla sektora bankowego została dokonana w kontekście osiągnięcia zakładanych celów, tj. przede wszystkim: zagwarantowania zgodności działań państw członkowskich dotyczących pomocy publicznej z unijnymi przepisami, zapewnienia stabilności finansowej, uniknięcia zniekształcenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE, a także zapewnienia w perspektywie długoterminowej konkurencyjnego i sprawnie działającego europejskiego sektora bankowego. W artykule wykazano, że Komisja Europejska wykazała się dużo większą niż dotychczas elastycznością przy ocenie zgodności działań podejmowanych przez państwa członkowskie z przepisami unijnymi. W wyniku podjętych działań udało się zapobiec upadłości systemowo ważnych instytucji finansowych. Inicjatywy Komisji pozwoliły również skoordynować działania o charakterze pomocy publicznej pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Pozostają jednak wątpliwości, czy w wyniku wdrożenia na niespotykaną dotychczas skalę pomocy publicznej w sektorze bankowym nie doszło do zniekształcenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE.
EN
This article presents the extraordinary state aid initiatives in order to rescue the banking sector, which were undertaken by the EU from 1st October 2008 until the end of 2011 as well as the assessment of these initiatives. Before the outbreak of the crisis, there were no rules or guidelines in the European Union on state aid, which would directly relate to the aid for banks. This situation changed rapidly in connection with the spreading of financial crisis, which threatened the stability of the financial system. In 2008-2009, the European Commission introduced provisional guidelines to allow Member States to grant the state aid for the banking sector during the crisis. In subsequent years, these guidelines were specified and updated and their duration was extended twice. The assessment of state aid initiatives for the banking sector undertaken by the EU was carried out in the context of achieving the established objectives: ensuring compatibility of public support measures of Member States with the Treaty rules in this area, preserving financial stability, preventing distortions of competition in the EU internal market and ensuring long-term competitive and efficient European banking sector. The article points out that the unprecedented state aid measures in order to ensure financial system stability, particularly in the banking sector, took and implemented by the EU. The European Commission showed much greater flexibility than before in compatibility assessment of actions undertaken by Member States with the EU rules. As a result, the state aid prevented bankruptcy of systemically important financial institutions. The European Commission's initiatives also helped coordinate the state aid actions between Member States. However, doubts remain whether, as a result of the implementation of the unprecedented public support in the banking sector, the competition within the European Union internal market has not been distorted.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
14-24
Physical description
Dates
published
2012-05-2012-06
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa - doktorantka
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210e2b77-b6b6-4185-ba05-239e51d99436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.