PL EN


2015 | 50 | 49-58
Article title

Zagospodarowanie terenów pogórniczych na potrzeby turystyki i rekreacji na przykładzie Jeziora Tarnobrzeskiego

Authors
Content
Title variants
Development of mining areas for tourism and recreation on the example of Tarnobrzeg lake
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Tarnobrzeg is a city that was perceived through the prism of mining and processing of sulphur for decades. Currently, it is very often described as an attractive tourist place. The change came in July 2010, together with opening the lake created on the grounds of a former mine workings of sulphur in Machów. The objective of the study is to present the aquatic direction of remediation concerning the degraded area of the after-exploitative sulphur mine in Machów, as well as the conditions of utilisation and development of recreational and tourist values in the newly created reservoir. The remediation performed in the region of the former sulphur workings was an innovative project, and the newly created body of water forms a significant element of landscape, contributing to the natural restoration of degraded areas. In the study, the conditions of area development around Tarnobrzeg Lake were presented on the basis of all-terrain research carried out in September 2014 and May 2015. The founding of the body of water in Tarnobrzeg created possibilities of widespread tourism and recreation development, as well as contributed to the economic development concerning the extension of a broad zone of service related to tourism and recreation. The infrastructure around the lake is regularly enriched with new facilities.
Year
Volume
50
Pages
49-58
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Buczek Z., Szmuc M., Madej K. (2010) Proces rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Machów” – od kopalni do rekreacji, [w:] Zbiornik Machowski – szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu (materiały konferencyjne), Tarnobrzeg, 7–12.
 • Grelewicz M., Kuzak R. (2007) Jaworznickie tereny pokopalniane – problem nie do rozwiązania, czy nowe możliwości dla miast i jego mieszkańców, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 6, Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, 47–61.
 • Gutman E., Kwiecień K. (1982) Przemysł siarkowy w Polsce, KAW, Rzeszów.
 • Jakimow J. (2010) Założenia komunalnego zagospodarowania infrastrukturalnego i turystycznego Zbiornika Machowskiego, [w:] Zbiornik Machowski – szansą rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu (materiały konferencyjne), Tarnobrzeg, 35–39.
 • Jakubek J. (2004) Zagospodarowanie przestrzenne terenów zbiornika machowskiego. Materiały pokonferencyjne, I Konferencja z cyklu „Zbiornik Machowski – oczekiwania”, Tarnobrzeg, 12–21.
 • Jakubek J., Kopeć J., Uberman R. (2003) Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego w pracach likwidacyjnych wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni siarki „Machów” w Tarnobrzegu, [w:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie (materiały konferencyjne), Kraków, 265–284.
 • Jezioro Tarnobrzeskie – charakterystyka, http://www.lok-octopus.pl/baza1.htm [dostęp: 14.06.2014].
 • Kasztelewicz Z., Kozioł K., Klich J. (2007) Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce, Górnictwo i Geoinżynieria, 31 (2), 295–307.
 • Kasztelewicz Z., Sypniowski S. (2011) Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach, Górnictwo i Geoinżynieria, 35 (3), 119–132.
 • Kirejczyk J. (2010) Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, [w:] Kiryk F., Wójcik-Łużycki A. (red.), Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1939–1999, MHMT, Tarnobrzeg, 234–265.
 • Kruczek B., Mirkowski Z. (2007) Rewitalizacja terenów zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego Saturn w Czeladzi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 6, Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, 88–98.
 • Kwiecień K. (1978) Polska siarka, KAW, Kraków.
 • Łapiński J.L. (2007) Kierunki transformacji terenów poprzemysłowych w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Wybrane przykłady, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 6, Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, 99–112.
 • Mapa projektowanego zagospodarowania terenów pogórniczych Kopalni Siarki „Machów”, /http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/php/akualnosci/wazne/pliki/strategia/str_zalaczniki/11.pdf/ [dostęp: 15.06.2014].
 • Nita J. (2013) Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich, UŚ, Katowice.
 • Nita J., Myga-Piątek U. (2005) Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Technika poszukiwań geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, 3, 53–72.
 • Nita J., Myga-Piątek U. (2006) Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych, Przegląd Geologiczny, 54 (3), 256–262.
 • Ostręga A., Uberman R. (2010) Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, Górnictwo i Geoinżyniernia, 34 (4), 445–461.
 • Paprotny Ł. (2008) Tarnobrzeski Okręg Siarkowy, [w:] Morawski W., Zawistowski A. (red.), Stare okręgi przemysłowe, Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, SGH, Warszawa, 59–65.
 • Pietrzyk-Sokulska E. (2004) Kamieniołomy kopalni skalnych w krajobrazie Karpat – atrakcyjność złóż i ich otoczenia, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 3, Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat. Wybrane aspekty, 63–75.
 • Plan działalności Kopalni Siarki „Machów” w kontekście zadań własnych Gminy Tarnobrzeg w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (2013) Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/496/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.02.2013 r., http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VI /496.pdf/ [dostęp: 15.06.2014].
 • Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku (2012) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Rzeszów, /http://www.wios.rzeszow.pl/ cms/upload/edit/file/stan_srodowiska_2011/raport_2011_r2.pdf/ [dostęp: 15.06.2014].
 • Świerszcz A., Strzyż M. (2009) Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na przykładzie regionu świętokrzyskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV, 59–70.
 • Węgierek M., Dorda A. (2004) Krajobrazowa rola wyrobisk i kamieniołomów na zachodnim krańcu Pogórza Śląskiego – wstępna charakterystyka i propozycja badań, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 3, Przemiany Krajobrazu kulturowego Karpat. Wybrane aspekty, 76–86.
 • Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A. (2014) Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26, 155–173.
 • Wraki, http://www.lok-octopus.pl/wraki.php [dostęp: 14.06.2014].
 • Zioło Z. (1975) Tarnobrzeski Ośrodek Siarkowy, WSiP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210ea250-81a6-46e9-9560-6b7addf7ec41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.