PL EN


2010 | 27 | 265-284
Article title

Główne założenia procesu globalizacji we współczesnym świecie

Content
Title variants
EN
Main assumptions of the process of the globalization in the contemporary world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na relacje zachodzące pomiędzy podstawowymi podmiotami stosunków międzynarodowych wpływa w znacznej mierze proces globalizacji, który w swą obecną, trzecią już, fazę rozwoju wszedł w latach 80. XX w. Najczęściej analizuje się go od strony ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Problem sprawia jednak określenie jego istoty. Dzięki wysiłkom nakierowanym na określenie głównych założeń globalizacji wiadomo jest coraz więcej o jej funkcjonowaniu. Nadal utrzymuje się niepewność co do tego, czym właściwie jest wspominany proces. Poszukiwanie odpowiedzi utrudnia brak jednej, powszechnie akceptowanej definicji globalizacji. Przyczyną tego jest ogromna złożoność owego „super‑procesu”, który obejmuje coraz to nowe obszary życia społecznego.
EN
Relations arising between main components of international relations are determined by the process of globalization. According to a hypothesis assumed in this article its power is channelled in various directions. At present the contemporary world has experienced a third wave of globalization, which according to professor Nuti started in the early 80’s of 20th century. In social sciences the analysed process is frequently taken into consideration from economical, political, social or cultural point of view. We know quite a lot about how the globalization works, but there remains a cloud of uncertainty about its true nature, the essence. Searching for the solution is more difficult, than one could presume because until now there is no consensus reached in terms of definition of globalization. Thanks to describing its main assumptions, we know how it works, but no one can tell what it really is. This hardship is mostly caused by enormous complexity of analysed „super‑process”, which still occupies new fields of the public life. There is, however, a glimmer of hope in the search for the essence of globalization, a trace which may lead researchers into cognition. This is interdependence of various spheres of social life.
Year
Issue
27
Pages
265-284
Physical description
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechnika Koszalińska
References
 • Annual Economic Report for 1997, „European Economy”, European Commission, Brussels 1997, nr 63.
 • Appadurai A., Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, w: Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity, red. M. Featherstone, London 1990.
 • Albrow M., The Global Age, Cambridge 1995.
 • Barber B. R., Jihad vs. McWorld, „Atlantic Monthly”, March 1992.
 • Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000.
 • Bielawski J., Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1.
 • Cameron R., Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1996.
 • Czaputowicz J., Globalizacja – wpływ na państwo narodowe, „Polska w Europie” 2001, nr 4.
 • Dicken P., Global Shift. The Internationalization of Economic Activity, New York – London, 1992.
 • Domosławski A., Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002.
 • D. Farrell, J. Rosenfeld, US Offshoring. Rethinking the Response, McKinsey&Company, 2005, http://209.172.180.115/mgi/reports/pdfs/rethinking/US_Offshoring_Rethinking_the_ Response.pdf (odczyt z dn. 10 lipca 2010 r.).
 • Fiszer J. M., Globalizacja i problemy globalne – istota, przejawy oraz skutki międzynarodowe, „Studia Polityczne” 2005, nr 17.
 • Foreman‑Peck J., A History of the World Economy. International Economic Relations since 1850, London 1983.
 • Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001.
 • Giddens A., Anthony Giddens on Globalization, „UNRISD News” 1997, nr 15.
 • Giddens A, Beyond Left and Right, Cambridge 1994.
 • Gilpin R., The Political Economy of International Relations, Princeton 1987.
 • Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 • Gwiazda A., Kontrowersje wokół globalizacji, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 7‒8.
 • Habermas J., Die Postnationale Konstellation, Frankfurt a.M. 1998.
 • Haliżak E., Ideowe podstawy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej – rola i znaczenie Washington Consensus, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz – Warszawa 2004.
 • Hirst P, Thompson G., Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge 1999.
 • Held D., Democracy and the Global Order, Cambridge 1995.
 • Hobswawm E. J., The Age of Capital 1848‒1875, London 1975.
 • Iwaniuk W., Gigantyczny zysk lub równie wielka strata, „Rzeczpospolita” z dn. 9 lipca 2009 r., http://www.rp.pl/artykul/331182.html (odczyt z dn. 27 lipca 2010 r.).
 • Keohane R. O., Hobbesös Dilemma and Institutional Change in: World Politics: Sovereignty in International Society, w: Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War, red. H. H. Holm, G. Sorensen, Boulder 1995.
 • Maciaszek Z., Globalizacja – ostatnia utopia?, „Biuletyn Polish Open University” 2010, nr 5, http://www.wsz‑pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_globmac&nr=16 (odczyt z dn.10 lipca 2010 r.).
 • Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2007.
 • McGrew A., A Global Society, w: Modernity and its Futures, red. S. Hall, Cambridge 1992.
 • McGrew A., Conceptualization Global Politics, w: Global Politics, red. A. McGrew, Cambridge 1992.
 • McGrew A., Lewis P., Globalization and the Nation‑states, Cambridge 1992.
 • Nuti D. M., Zarządzanie globalizacją niepełną, w: Globalizacja – marginalizacja – rozwój, red. G. W. Kołodko, D. M. Nuti, Warszawa 2003.
 • O’Brien S., Biznes wobec nowej fazy wyzwań etycznych nowej fazy gospodarki rynkowej, w: Etyka biznesie , red. P. M. Minus, Warszawa 1995.
 • Reinicke W. H. , Global Public Policy, „Foreign Affairs”, November‑December 1997, nr 77.
 • Reiser O. L., Davies B., Planetary Democracy: An Introduction to Scientific Humanism, New York 1944.
 • Ritzer G., The McDonaldization of Society, Thousand Oaks 2000.
 • Robertson R., Comments on the „Global Triad” and „Glocalization”, http://www2.
 • kokugakuin.ac.jp/ ijcc/wp/global/index.html (odczyt z dn. 25 października 2009 r.).
 • Robertson R. , Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992.
 • Rosenau J., Turbulence in World Politics, Brighton 1990.
 • Sadowski Z., Rola państwa w epoce globalizacji, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa 2002.
 • Scholte J. A., Globalizacja, Sosnowiec 2006.
 • Šmid W., Marketing pod presją globalizacji, Warszawa 2002.
 • Stiglitz J. E., Globalization and growth in emerging markets, „Journal of Policy Modelling” 2004, nr 26.
 • Sundram A. K., Black J. S., The International Business Environment. Text and Cases, Englewood Cliffs 1995.
 • Thottam J., Is your job going abroad?, „Time” 2004, nr 9.
 • Urry J., Lash S., The End of Organized Capitalism, Cambridge 1987.
 • Wallerstein I., Globalization or the Age of Transition? A Long‑Term View of the Trajectory of the World System, „International Sociology” 2000, nr 15.
 • Wallerstein I., The Modern World‑System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World‑Economy, 1730‒1840, San Diego 1988.
 • Waters M., Globalization, London 2001.
 • Weiss L., The Myth of the Powerless State, New York 1998.
 • Wosińska W., Oblicza globalizacji, Sopot 2008.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-211082ba-6914-4769-8a16-15e4805f4e4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.