PL EN


2019 | 3(17) | 66-81 (16)
Article title

WPŁYW WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH 2021–2027 UNII EUROPEJSKIEJ NA ZARZĄDZANIE ROZWOJEM REGIONALNYM W POLSCE

Content
Title variants
EN
IMPACT OF THE MULTIANNUAL FINANCIAL PERSPECTIVE 2021–2027 OF THE EUROPEAN UNION ON REGIONAL GOVERNANCE IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to analyze the impact of the European Union’s multiannual financial framework 2021–2027 on regional governance in Poland. The article is based on results of the research in the area of multilevel governance of the EU in the context of regional development. In particular, it aims to explore the influence of strategic and financial arrangements which might determine the processes of regional govern-ance in Poland. The paper shows the key proposals elaborated by the European Commission and their potential consequences for the Polish regions. The final section of the paper describes how a new mechanism in the area of the rule of law as part of the conditionality rule can limit the access to the European Structural and Investment Funds for Polish regions. The paper has been elaborated using the following two methods: 1) institutional analysis of the key EU law regulations in the area of multiannual financial framework and regional policy; 2) case study. The article also implements up-to-date scholarly findings included in available scientific literature. The added value of the article is that the subject in question is yet to be discussed extensively by researchers.
Year
Issue
Pages
66-81 (16)
Physical description
Contributors
 • Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, e-mail: malgorzata.michalewska-pawlak@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0003-1371-1242
References
 • Bachtler J., Begg I. 2017, Cohesion policy after Brexit: the economic, social and institu-tional change, „Journal of Social Policy”, nr (46) 4. DOI: 10.1017/S00472794 17000514.
 • Begg I. 2019, Innovative directions for EU Cohesion Policy after 2020, „CESifo Forum”, nr 1 (19).
 • Bielecki T. 2019, Spór o praworządność czyli jak Polska – wbrew sobie – wzmacnia Unię, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1779236,1,spor-o-praworząd nosc-czyli-jak-polska--wbrew-sobie--wzmacnia-unie.read (2.05.2019).
 • Eurostat 2019, Regions and Cities Illustrated https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#? vis=nuts2.economy&lang=en (1.11.2019).
 • Godlewska M. 2017, Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający realizację zasad good governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” Ekonomia XIV, nr 55(4).
 • Hübner D. 2009, Rola samorządów w polityce regionalnej, „Mazowsze. Studia Regionalne”, nr 2.
 • Komisja Europejska 2018, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, COM(2018) 321 final, Bruksela, dnia 2.05.2018.
 • Komisja Europejska 2018a, Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, Strasburg, dnia 29.05.2018.
 • Komisja Europejska 2018b, Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018) 324 final, Bruksela, dnia 2.05.2018.
 • Ladrech R. 2010, Europeanization and National Politics, Palgrave Macmillan, Basingsoke.
 • Marks G. 1992, Structural Policy in the European Community [w:] Europolitics. Institu-tions and the Policymaking in the New European Community, red. A. Sbargia, Washington D.C.
 • Mendez C., Bachtler J. 2015, Prospects for Cohesion Policy in 2014-2020 and Beyond: Progress with Programming and Reflections on the Future, „European Policies Re-search Paper”, nr 88.
 • Michalewska-Pawlak M. 2013, The importance of Common Agricultural and Rural Policy for Europe for achieving strategic priorities of the EU [w:] European Union Development. Challenges and Strategies, red. J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy, Warszawa.
 • Michalewska-Pawlak M. 2016, Wielopoziomowy system zarządzania politykami regio-nalnymi państw członkowskich Unii Europejskiej jako rezultat procesów europeizacji na przykładzie Polski [w:] Europeizacja polityk publicznych w Polsce, red. R. Riedel, Opole.
 • Molle W. 2018, EU Membership and Budget Allocation Conditianality, „Studia Europejskie”, nr 4.
 • PAP 2017, Krzysztof Jurgiel zapowiada utworzenie wojewódzkich programów rozwoju wsi, https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/krzysztof-jurgiel-zapowiada-ut worzenie-wojewodzkich-programow-rozwoju-wsi,89465.html (30.09.2019).
 • Parlament Europejski i Rada (UE), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 347, 20.12.2013.
 • Pawłowska A. 2015, The accomplishment of the new paradigm of regional policy in the system of regional strategy implementation, „Zarządzanie Publiczne” nr 4(32), s. 419–429. DOI: :10.4467/20843968ZP.15.028.4774.
 • Płóciennik S. 2018, Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021–2027: propozycje Komisji Europejskiej, „Biuletyn PISM”, nr 72 (1645).
 • Słojewska A. 2019, PE związał fundusze unijne z praworządnością, „Rzeczpospolita” z dnia 17.01.2019.
 • Szlachta J., Zaleski J. 2017, Challenges of Future EU Cohesion Policy, „Gospodarka Narodowa”, nr 5(231).
 • Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2018, Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym, Warszawa.
 • Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M. 2017, Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce, Warszawa–Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2111afd9-0c9e-4612-8800-4a54fbc7fe84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.