PL EN


Journal
2018 | 22 | 1(50) | 67-78
Article title

Głoszenie Ewangelii do osób zaangażowanych w działania społeczno-charytatywne

Content
Title variants
EN
Proclamation of the Gospel to the People Involved in Social–Charitable Service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ewangelia jest Dobrą Nowiną dla każdego; jej zasięg wykracza poza granice konfesyjności, ale staje się źródłem sensu i siły wobec potrzebujących. Nie można podzielić się tym, czego się nie posiada, a zatem ugruntowanie na słowie Bożym oczyszcza i konkretyzuje postawy miłości wobec bliźniego. Niesienie pomocy innym nie dokonuje się w abstrakcji, ale ma u swojego celu niesienie chrześcijańskiej nadziei. Wszelkie formy wolontariatu i dobroczynności winny być ożywiane postawą wiary. W jej świetle można włączyć swoje umiejętności i środki materialne ku autentycznej miłości, która nie jest jedynie dystrybucją tego, co zbywa, ale otwieraniem dróg ku zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb. Chrześcijański wolontariat niesie w sobie cechy wspólnotowe i  nabiera charakteru apostolskiego. Słowo Jezusa Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45) staje się motywacją ku odkrywaniu prawa miłości. To miłość Boża jest zasadą niesienia adekwatnej pomocy potrzebującym. Ta posługa staje się formą diakonii i pozwala na rozwinięcie nowej dynamiki misyjnej. Nie ma w niej nic z prozelityzmu, ale staje się ona prawdziwym zaczątkiem budowania wspólnoty osób. Zaangażowani w działania społeczno-charytatywne nie muszą popadać w aktywizm, ale karmiąc się słowem Bożym, znajdują siłę i radość w spotkaniu z bliźnimi. Oparcie zaangażowania społecznego na  słowie Bożym i  sakramentach buduje postawy tożsamości i zapobiega zniechęceniu. Formacja duchowa zaś pozwala budować trwałe fundamenty cywilizacji miłości i życia.
EN
The Gospel is the Good News addressed to everyone. Its message goes beyond confessional boundaries and becomes the source of sense and strength for those in any need. One cannot give what they do not have. Being firmly grounded in the Word of God people may experience it purifying power in the service to the neighbor. Helping other is not an abstraction but serving the needy has the purpose to give them Christian hope. Living faith is the center of all the voluntary services and charitable activities. Human creativity and material resources should be combined with our faith so that all is directed towards genuine love which sees the needy and shares not what is the surplus but meets their most urgent needs. Christian voluntary service carries in itself community traits and is apostolic by its nature. The Word of Jesus, who “For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many” (Mark 10,45) is the true motivation for discovering the law of love. God’s love is rule how to help others.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
67-78
Physical description
Contributors
 • Papieski Wydział Teologiczny św. Jana Chrzciciela w Warszawie
References
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Laudato si’.
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, Kraków 2008.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa.
 • Jan Paweł II, Dekret Posługa prezbiterów i kapłanów, Poznań 1998.
 • Ratzinger J., Wiara, prawda, tolerancja: chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.
 • Balter L., Jak mówić o człowieku, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Kraków 2002, s. 155–173.
 • Dubiel J., Jak mówić o nowej ewangelizacji, „Homo Dei” 2013 nr 2 (307), s. 124–125.
 • Drączkowski F., Kerygmat, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Bednarek i in., Lublin 2000, k. 1360–1366.
 • Jeż I., Nawrócenie przywilejem ludzkiej wolności, Katowice 2001.
 • Koral J., Dobroczynność, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 119–121.
 • Kowalczyk S., Humanizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, k. 1311–1314.
 • Kowalski Z., Kerygma, Marki 2015.
 • Kuc L., Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno 1997.
 • Pazera W., Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa 2002.
 • Przygoda W., Wolontariat, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 907–911.
 • Puzewicz M., Chrześcijański wolontariat, w: Głosić Ewangelię nadziei, red. P. Kurzela, A. Liskowacka, Katowice 2004, s. 264–280.
 • Starowieyski M., Karmię was tym, czym sam żyję, Warszawa 1984.
 • Siwek G., Kaznodzieja jako świadek, w: Sługa słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 83–108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21157017-b305-455c-b243-bda91d06b4ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.