PL EN


2020 | 2 (54) | 219-239
Article title

Prawne regulacje neutralności politycznej służby cy wilnej w Polsce

Content
Title variants
EN
Legal Regulations of the Political Neutrality of the Civil Service in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
asada neutralności służby cywilnej stanowi jeden z filarów funkcjonowania służby cy-wilnej w Polsce i winna być bezwzględnie przestrzegana przez jej członków. Problem często stanowi samo rozumienie słowa „apolityczność” i stosowanie tej zasady zarówno w życiu służbowym jak również prywatnym przez członków służby cywilnej. Celem ar-tykułu jest omówienie prawnych w szczególności konstytucyjnych regulacji neutralności politycznej służby cywilnej w Polsce oraz przybliżenie problemu granic lojalności służby cywilnej wobec aparatu państwowego oraz granic ingerencji państwa w służbę cywilną.Weryfikacja tezy badawczej poparta będzie badaniami opierającymi się na niereaktyw-nych metodach badawczych. Poza analizą literatury wykorzystana zostanie metoda dogmatyczno-prawna pozwalająca na zbadanie aktów prawnych regulujących neutralność polityczną służby cywilnej w Polsce.
EN
The principle of neutrality of the civil service is one of the pillars of the functioning of the civil service in Poland and should be strictly observed by its members. The problem is often the very understanding of the word “apoliticality” and the application of this principle in both official and private life by members of the civil service. The purpose of the article is to discuss legal, in particular, constitutional regulations of political neu-trality of the civil service in Poland and to present the problem of the limits of the loy-alty of the civil service to the state apparatus and the limits of state interference in the civil service. The verification of the research thesis will be supported by research based on non-reactive research methods. In addition to literature analysis, a dogmatic and le-gal method will be used to examine the legal acts regulating the political neutrality of the civil service in Poland.
Year
Issue
Pages
219-239
Physical description
Dates
published
2020-04-30
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Banaszak B., Komentarz do art. 31 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2010.
 • Działocha K, Łukaszczyk A., Nowa ustawa o służbie cywilnej (aspekt prawno-konstytucyjny), „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
 • Frąckiewicz M., Kwieciński J., Neutralność polityczna członków korpusu służby cywilnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz orzecznictwie dyscyplinarnym, „Przegląd Służby Cywilnej”, czerwiec 2014.
 • Góral Z., Komentarz do art. 1 ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX nr 587643627.
 • Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
 • Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.
 • Nowosielski J., Obowiązki członków korpusu służby cywilnej o charakterze państwowym, [w:] Zatrudnianie w administracji publicznej, red. H. Szewczyk, Warszawa 2014.
 • Pisarczyk Ł., Komentarz do art. 78 u.s.c., [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX nr 587673705.
 • Podkowik J., Bezpośrednie konstytucyjne granice wolności człowieka, „Państwa i Prawo” 2017, nr 8.
 • Raz J., Ethics in the public Domain. Essay in the Morality of Law and Politics, Oxford 1995
 • Schwarze J., European Administrative Law, London 1992.
 • Szewczyk H., W sprawie neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 11.
 • Skrzydło W., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, wyd. VII, LEX nr 587434013.
 • Skrzydło W., Komentarz do art. 54, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, wyd. VII, LEX nr 587434013.
 • Śledzińska-Simon A., Prawa polityczne urzędników, Warszawa 2010.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 153, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Sokolewicz W., Wojtyszek K., Komentarz do art. 58 [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, wyd. II, red. L. Garlicki, LEX nr 587744268.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 62 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX nr 587806656.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 54 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX nr 587806648.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-211b230b-8da1-4d57-97c2-f610da1c937c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.