PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 107-125
Article title

Przynależność do wybranych subkultur młodzieżowych

Title variants
EN
Membership of youth subcultures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zobrazowanie, na podstawie wyników badań własnych, specyfiki przynależności młodych ludzi do wybranych subkultur młodzieżowych. Grupy te stały się dziś swoistym fenomenem, a świadczy o tym choćby ich różnorodność czy fakt, że można je spotkać prawie wszędzie. W związku z tym zasadne wydaje się, z punktu widzenia pedagogicznego, głębsze zainteresowanie tym zjawiskiem. Autorka artykułu podjęła taką próbę przeprowadzając badania jakościowe, których celem było poznanie indywidualnych doświadczeń życiowych osób przynależących do subkultur młodzieżowych. W opracowaniu została przedstawiona działalność subkultur młodzieżowych w percepcji badanych, przyczyny przystępowania młodych ludzi do tych grup, obawy związane z podjęciem decyzji o wstąpieniu do subkultury, mocne i słabe strony członkostwa w grupach subkulturowych oraz plany na przyszłość badanych osób, związane z dalszą przynależnością do subkultur młodzieżowych. Artykuł kończy prezentacja dylematów pedagogicznych związanych z działalnością subkultur.
EN
The aim of this article is to present the membership of young people in youth subcultures identified through personal research. Today, these groups have become a phenomenon because of their diversity and popularity. Therefore, it is legitimate, from the pedagogical point of view, to become more interested in this issue. The author of the article conducted a qualitative test. The goal was to learn the individual life experiences of people who belong to youth subcultures. In this paper I present their activity, key motives for joining these groups, concerns at the time of accession to the subculture, the strong and weak points of subculture membership and future plans of ongoing membership in the youth subcultures. The article is concluded by the presentation of pedagogical dilemmas related to the activities of subcultures.
Issue
Pages
107-125
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Baranowska A., Wybrane subkultury młodzieżowe. Diagnoza fenomenu. Dylematy pedagogiczne, nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Piorunek w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań 2013.
 • Bielecka E., Dziecko w grupie rówieśniczej - interakcje między dziećmi [w:] Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym, red. J. Izdebska. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2003.
 • Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • Griese H.M., Socjologiczne teorie młodzieży. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 • Liberska H., Poszukiwanie sensu życia przez młodzież. „Edukacja Humanistyczna” 2007 nr 32.
 • Mc Whirter J., Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych, przeł. A. Basaj. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2004.
 • Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej [w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. Z. Melosik, R. Leppert, B. Wojtasik. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły TWP, Wrocław 2005.
 • Michel M., Profilaktyka w środowisku lokalnym. [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży, red. B. Urban. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2004.
 • Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1992.
 • Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
 • Sołtysiak T., Młodzież o podkulturach. Wydawnictwo Uczelnianie WSP, Warszawa 1993.
 • Trempała E., Wychowanie osiedlowe w społeczeństwie zurbanizowanym [w:] Wychowanie i środowisko, red. B. Passini, T. Pilch. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
 • Wycisk J., Ziółkowska B., Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia. Jak pomóc nastolatkom w szkole. Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2128c057-fb31-4670-a6e1-4b6d169f9b3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.