PL EN


2019 | 2/2019 | 69-87
Article title

The role of solidarity in accident insurance

Content
Title variants
PL
Rola solidarności w ubezpieczeniu wypadkowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Within social insurance relating to accidents at work and occupati onal diseases the concept of solidarity plays a different role than in other branches of social insurance. The insurance contributions are financed exclusively by the employers, while the benefits are granted to insured persons or to members of their families. Therefore, the solidarity covers both groups. The advantage gained by the contribution payers is related to the restriction of their liability to those affected by accidents at work and occupational diseases. The solidarity should embrace all such affected persons, irrespective of the legal form of work performance. The legislative changes of 2018 regarding “persons performing gainful work” and “farmer’s helpers” (farm hands) support the demand to incorporate within social insurance relating to accidents at work and occupational diseases out-workers and those on specific task contracts.
PL
W ubezpieczeniu wypadkowym solidarność pełni inną rolę niż w pozostałych rodzajach ubezpieczenia. Składki są fi nansowane wyłącznie przez płatników składek, a świadczenia są udzielane ubezpieczonym lub członkom ich rodzin. Należy więc przyjąć, że solidarność obejmuje jednych i drugich, a korzyść osiągana przez płatników składek polega na ograniczeniu ich odpowiedzialności wobec poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Solidarność powinna obejmować wszystkich takich poszkodowanych, niezależnie od prawnej podstawy świadczenia pracy. Zmiany legislacyjne dokonane w 2018 r. wobec osób wykonujących pracę zarobkową i pomocników rolnika przemawiają za objęciem ubezpieczeniem wypadkowym osób wykonujących pracę nakładczą oraz umowę o dzieło.
Year
Issue
Pages
69-87
Physical description
Dates
published
2019-10-17
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Antonów K., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, ed. K.W. Baran, Warszawa 2017.
 • Babińska-Górecka R., a fragment of the description of the concept of the XXVII scientific conference of the Polish Social Insurance Association “Solidarity in social insurance” (Gniew, 13-14 September 2018), unpublished information.
 • Dzienisiuk D., Niektóre problemy związane z pojęciem wypadku przy pracy [in:] Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy, Warszawa – Toruń 2015.
 • Dzienisiuk D., Skutki oddziaływania ustawodawstwa pracy na umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, Vol. 1.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk--Łódź 1982.
 • Lewandowski S., “Solidarność” i “dobro wspólne” w polszczyźnie współczesnej i w polskim prawodawstwie. Analiza językowo – logiczna [in:] XXII Konferencja Wydziałowa. Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie, Warszawa 2019.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 • Servais J.M., International Labour Law, 2005.
 • Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Social Insurance Institution], Raport roczny ZUS 2017 [2017 Annual Report], Warszawa 2018.
 • Zieleniecki M., Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego [in:] Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś, Wrocław 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-214fb0cd-1ee4-4798-9004-498edcd10d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.