PL EN


2017 | 2 (36) | 55-66
Article title

The Amicus Curiae opinion as a form of support to a constitutional court during settlement

Content
Title variants
PL
Opinia amicus curiae jako forma wsparcia sądu konstytucyjnego przy rozstrzyganiu sprawy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The institution of amicus curiae, commonly found in common law systems, has not yet reached a comprehensive analysis in Polish law. Despite the existing and slowly developing practice of bringing a court friend’s opinion within the Polish procedural rules, it is impossible to find expressis verbis regulations for the amicus curiae institution. This points to the need to undertake a scientific discourse on this subject, in particular its location among the applicable rules relating to the procedure before courts and tribunals. The study of the subject of the search for legal connotations aimed at reconstructing the characteristics of the amicus curiae is part of this study. The author’s intention is to define the position of a “friend of the court” in proceedings before the Constitutional Tribunal, the criteria for admission to the case and the determination of his or her legal position and the scope of entitlements.
PL
Instytucja amicus curiae, powszechnie występująca w systemach prawa common law, dotychczas nie doczekała się kompleksowej analizy w polskiej nauce prawa. Mimo istniejącej oraz powoli rozwijającej się praktyki wnoszenia opinii przyjaciela sądu w ramach obowiązujących w Polsce przepisów procesowych nie sposób znaleźć regulacji odnoszących się expressis verbis do instytucji amicus curiae. Wskazuje to na potrzebę podjęcia naukowego dyskursu odnoszącego się do tego zagadnienia, w szczególności umiejscowienia tej instytucji wśród obowiązujących uregulowań odnoszących się do procedur postępowań przed sądami i trybunałami. Próbę podjęcia tematyki związanej z poszukiwaniem konotacji prawnych zmierzających do rekonstrukcji cech charakterystycznych instytucji amicus curiae stanowi niniejsze opracowanie. Zamiarem Autora jest określenie pozycji „przyjaciela sądu” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, kryteriów dopuszczenia do udziału w sprawie oraz ustalenie jego pozycji procesowej i zakresu przysługujących uprawnień.
Year
Issue
Pages
55-66
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Bernatt M., Opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie sądów polskich., [In:] Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Part II, ed. Ł. Bojarski, Warszawa 2008.
  • Jagieła J., Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym dla ochrony praw obywateli, „Gubernaculum et Administratio”, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 2014, No 1(9).
  • Jędrzejewska M., [In:] Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, ed. T. Ereciński, v. I, Warszawa 2006.
  • Jodłowski J., [In:] Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, v. I, eds. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa 1989.
  • Kearney J.D., Merrill T.W., The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, “University of Pennsylvania Law Review” 2000, No 148(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2150208e-29b8-44cf-b66a-56699dfb4dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.