PL EN


2020 | 34 | 119-135
Article title

Proces transformacji ukraińskiej obrony terytorialnej w kontekście wojny w Donbasie

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation process of the Ukrainian territorial defense in the context of the Donbass War
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Neoimperialna polityka realizowana współcześnie przez Federację Rosyjską w zdecydowany sposób wpłynęła na zmianę retoryki w sferze bezpieczeństwa Europy Wschodniej. Władze poszczególnych państw podejmują w tym kontekście niezbędne działania mające na celu przede wszystkim wzmocnienie własnego potencjału obronnego. Jednym z narzędzi, które ma wspomóc operacyjność oraz skuteczność regularnych formacji wojskowych, są oddziały obrony terytorialnej. Niniejszy artykuł przedstawia zatem proces formowania się obrony terytorialnej na Ukrainie, bowiem właśnie to państwo dzisiaj zmaga się z bezpośrednim przejawem destrukcyjnej polityki Federacji Rosyjskiej. Autor przedstawia formalno-strukturalną perspektywę kształtowania się ukraińskiej obrony terytorialnej. Uwzględnia przy tym proces jej transformacji od 2004 roku, biorąc pod uwagę zmiany w sferze legislacyjnej, organizacyjnej oraz aksjologicznej. Wojna w Donbasie w zasadniczy sposób wpłynęła na sposób postrzegania formacji obrony terytorialnej przez ukraińskich rządzących. Dlatego autor przedstawia również perspektywę rozwoju ukraińskiej obrony terytorialnej zgodnie z radykalnie zmienioną logiką jej działania, opartą o doświadczenia innych krajów. Artykuł podejmuje dotychczas pomijaną w polskim dyskursie naukowym przestrzeń formowania się potencjału obronnego na Ukrainie, która z perspektywy geopolitycznych interesów Polski od wielu lat jest niezwykle istotnym obszarem jej aktywności
EN
The neo-imperial policy implemented by the Russian Federation today has significantly changed the rhetoric in the area of security in Eastern Europe. In this context, the authorities of individual countries are taking the necessary actions aimed primarily at strengthening their own defense potential. One of the tools to support the operability and effectiveness of regular military formations are territorial defense units. Therefore, this article presents the process of formation of territorial defense in Ukraine, because it is this state that today is struggling with the direct manifestation of the destructive policy of the Russian Federation. The author presents the formal and structural perspective of the formation of Ukrainian territorial defense. It takes into account the process of its transformation since 2004, taking into account changes in the legislative, organizational and axiological spheres. The war in Donbass had a fundamental impact on the perception of the territorial defense formation by the Ukrainian government. Therefore, the author also presents the perspective of the development of Ukrainian territorial defense in accordance with the radically changed logic of its operation, based on the experiences of other countries. The article deals with the area of the formation of defense potential in Ukraine, which has been so far ignored in the Polish scientific discourse, which, from the perspective of Poland's geopolitical interests, has been an extremely important area of its activity for many years.
Year
Volume
34
Pages
119-135
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
 • Baziur, B., 2014. „Razom nas bahato, nas ne podolaty”. Geopolityczna rywalizacja polskorosyjska o Ukrainę w okresie Pomarańczowej Rewolucji i po jej zakończeniu, Przegląd Geopolityczny, 7, s. 129-148.
 • Baziur, G., 2014. Imperia restituta? Cele regionalnej geopolityki Federacji Rosyjskiej na obszarze Kaukazu i Międzymorza w latach 1992-2010 i ich reperkusje – wybrane przykłady, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 123-148.
 • Clark, I., 2001. The post-cold war order. The spoils of peace, Oxford University Press, Oxford.
 • Delong, M., 2020. „Ruski mir” jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na terytorium Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 50-64.
 • Eberhardt, P., 2010. Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 43-64.
 • Hoffman, F., 2007. Conflict in the 21th Century. The Rise of the Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington.
 • Kagan, R., 2009. Powrót historii i koniec marzeń, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Kaczyńska, K. J., 2014. Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 175-186.
 • Kitowski, I., Oskierko, M., 2018. Ekologiczne aspekty konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 35-44.
 • Kowalczyk, K. A., 2019. Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, Przegląd Geopolityczny, 27, s. 78-92.
 • Lach, Z., 2012. Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa, Przegląd Geopolityczny, 5, s. 9-40.
 • Łysek, W., 2015. Krym w polityce mocarstw: pogranicze – konflikt – destabilizacja, Przegląd Geopolityczny, 11, s. 37-54.
 • Mazur, G., 2016. Rozważania nad kwestią tradycji skrajnie nacjonalistycznych ruchów w polityce historycznej współczesnej Ukrainy. Zarys problematyki, Europa
 • Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 7, s. 173-239.
 • Münkler, H., 2002. Die neuen Kriege, Bundeszentralle für politische Bildung, Bonn.
 • Nowak, A., 2008. History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Polish Institute of International Affairs, Warsaw.
 • Pavliuk, O., 2004. The Black Sea Region: Cooperation and Security Building, East-West Institute, New York.
 • Perepełycia, H., 2017. Militarny i informacyjny wymiar wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wymiar militarny, [w:] W. Baluk, M. Doroszko (red.), Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 111-131.
 • Pietraś, M., 2016. Hybrydowość zagrożeń bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość.
 • Sala, S., Mihailov, V., Zinko, I., 2014. Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw, Przegląd Geopolityczny, 9, s. 133- 152.
 • Siudak, M., 2016. Geopolityczne wizje Krymu i Ukrainy, Przegląd Geopolityczny, 18, s. 87-98.
 • Skalski, M., 2017. Źródła separatyzmu w ukraińskim Donbasie, Przegląd Geopolityczny, 22, s. 128-139.
 • Solchanyk, R., 2001. Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition, Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2020, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 • Wasiuta, O., 2014. Integracja Rosji jako globalny projekt geopolityczny Rosji, Przegląd Geopolityczny, 7, s. 37-60.
 • Wasiuta, O., 2017. „Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 67-87.
 • Wilczyński, P. L., 2010. Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 101-120.
 • Wilczyński, P. L., 2017. Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 48-66.
 • Wilczyński, P. L., 2017. Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie, Przegląd Geopolityczny, 20, s. 28-52.
 • Wilczyński, W. J., 2018. Ukraina A. D. 2017, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 9-34.
 • Zapałowski, A., 2019. Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej w obronie narodowej, Przegląd Geopolityczny, 28, s. 141-158.
 • Zapałowski, A., 2019. Ukraina jako strefa buforowa Rosji, Przegląd Geopolityczny, 30, s. 9-28.
 • Zima, Ł., 2016. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich, Przegląd Geopolityczny, 18, s. 113-124.
 • Миколенко Ю. М., Панкратов Е. Е., 2018. Аналіз умов і чинників, які впливають на ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням, Збірник наукових праць Центру воєнностратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, nr 3(64), s. 6-10.
 • Янюк, С., 2017. Недоліки організції територіальної оборони: Європейський досвід, Актуальнi проблеми державного управлiння, nr 3(71), s. 141-144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-215133a2-9b04-4cb5-99e9-29a08b97993a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.