PL EN


2011 | 2 | 2 | 173-178
Article title

Videokonferenčný systém ako inovačný prvok vo vzdelávaní

Authors
Content
Title variants
EN
Video Conferencing System as an Innovative Element in Education
PL
System wideokonferencyjny jako innowacyjny element w edukacji
Languages of publication
SK EN PL
Abstracts
SK
Príspevok vznikol ako jeden z výstupov riešenia projektu KEGA č. 173- 018UKF-4/2010 zameraný na problematiku uplatňovania videokonferenčného systému vo vzdelávaní. Po ukončení pedagogického experimentu boli pomocou dotazníkovej metódy zisťované názory pedagógov na danú formu vzdelávania. Vyhodnotenie dotazníkov a ich interpretácia sú nosnou časťou príspevku.
EN
The paper is one of the solution outputs of the project KEGA No. 173- 018UKF-4/2010, which deals with the issue of implementation of the video conferencing system in education. After having carried out the pedagogical experiment, the teachers´ views of the given form of education were examined via the questionnaire. The evaluation and analysis of the data obtained through the questionnaire form the basis of this paper.
PL
Artykuł jest jednym z wyników zrealizowanego projektu KEGA nr 173- 018UKF-4/2010. Skoncentrowano się w nim na problematyce wykorzystania systemów wideokonferencyjnych w edukacji. Po przeprowadzeniu eksperymentu z wykorzystaniem wideokonferencji w nauczaniu zbadano opinie nauczycieli różnych typów szkół na temat możliwości wykorzystania tej formy kształcenia, a wyniki przedstawiono i opisano w niniejszym opracowaniu.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
173-178
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Depešová J. a kol. (2010), Pedagogická prax študentov ako súčasť celoživostného technického vzdelávania [In:] Pedagogická prax s podporou informačných a komunikačných technológií Nitra, PF UKF, s. 7–28. ISBN 978-80-8094-827-6.
  • Šebo M. (2010), Informačno-komunikačné technológie v školskej praxi [In:] Pedagogická prax s podporou informačných a komunikačných technológií, Nitra: PF UKF, s. 132–157. ISBN 978-80-8094-827-6.
  • Tomková V. (2008), Využívanie multimédií v školskej praxi v Slovenskej republike [In:] Dydaktyka informatiky. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, Rzeszow: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, s. 206–229. ISBN 978-83-7338-392-0.
  • Tomková V. (2008), Možnosti využívania multimédií v školskej praxi na základných školách v Slovenskej republike [In:] Zborník Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II. Hradec Králové: GAUDEAMUS, s. 200–203. ISSN 1214-0554, ISBN 978-80-7041-154-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21571e47-bdab-4e8b-951f-97082e5ca3ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.