PL EN


2018 | 3(1) | 179
Article title

PUBLIC DEBT AND BUDGET DEFICIT IN ECONOMIC AND LEGAL TERMS

Content
Title variants
PL
DŁUG PUBLICZNY I DEFICYT BUDŻETOWYW UJĘCIU EKONOMICZNYM I PRAWNYM
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper is of descriptive character and its aim is to present a problem regarding public debt and budget deficits both in historical terms (from the point of view of various economic schools) and the perspective of law. The definitions and classifications of these concepts are presented. The budget deficit and public debt are phenomena of economic, financial and legal nature. Depending on the nature of these phenomena we have in mind, their different concepts and functions emerge as well as problems and ways to solve them. The issue of the budget deficit results from the approach to budget balance. In turn, the issues of public debt are a derivative of the budget deficit problem, financed by a public loan that creates public debt. The budget deficit and sources and forms of its financing result from the adopted organization of the public finance sector and are subject to planning and decision by designated authorities and according to legally defined rules. They should not be treated as unforeseen or accidental events. The law, ie constitutional provisions and provisions of public finance laws, as well as international arrangements binding on OECD member states and the European Union, determine the division of powers in determining the budget deficit, ensuring in this respect the government's exclusivity in determining the upper budget deficit.At present, it seems that both the governments and the authorities of the independent central banks have concluded that it is impossible to permanently balance the state budgets and liquidate public debt. One can even come across opinions that this is a necessary evil for the permanent assurance of the functioning of democratic states. An overview of theories relating to budget deficits allows for the separation of its various types. The proposed divisions constitute a certain attempt to systematize the discussed issue, enabling not only an accounting capture of the result of the budgetary policy conducted by the state, but a closer look at the causes of their formation.
PL
Głównym celem niniejszego opracowanie jest przedstawienie problemu dotyczącego długu publicznego i deficytu budżetowego zarówno w ujęciu historycznym (z punktu widzenia różnych szkół ekonomicznych) jak i z perspektywy prawa. Przedstawiono definicje i klasyfikacje tych pojęć. Deficyt budżetowy i dług publiczny są zjawiskami o naturze ekonomicznej, finansowej i prawnej. W zależności od tego, jaka naturę tych zjawisk mamy na uwadze, wyłaniają się odmienne ich pojęcia i funkcje oraz problemy i sposoby ich rozwiązywania. Problematyka deficytu budżetowego wynika z podejścia do równowagi budżetowej. Z kolei zagadnienia długu publicznego są pochodną problematyki deficytu budżetowego, finansowanego kredytem publicznym tworzącym dług publiczny. Deficyt budżetowy oraz źródła i formy jego finansowania wynikają z przyjętej organizacji sektora finansów publicznych oraz podlegają planowaniu i ustalaniu przez wyznaczone organy i według prawnie określonych reguł. Nie powinny być więc traktowane jako zdarzenia nieprzewidziane lub przypadkowe. Prawo tj. przepisy konstytucyjne oraz przepisy ustaw dotyczących finansów publicznych, a także ustalenia międzynarodowe obowiązujące państwa członkowskie OECD i Unii Europejskiej, określają podział kompetencji w zakresie ustalania deficytu budżetowego, zapewniając w tym względzie wyłączność rządu, w określaniu górnego poziomu deficytu budżetowego. Obecnie wydaje się, że zarówno rządy, jak i władze niezależnych banków centralnych doszły do wniosku, iż niemożliwe jest trwałe zrównoważenie budżetów państw, jak i likwidacja długu publicznego. Można się nawet spotkać z opiniami, że jest to zło konieczne dla trwałego zapewnienia funkcjonowania państw demokratycznych. Przegląd teorii odnoszących się do deficytów budżetowych pozwala na wyodrębnienie różnych jego rodzajów. Zaproponowane podziały stanowią pewną próbę systematyzacji omawianego zagadnienia, umożliwiające nie tylko rachunkowe uchwycenie wyniku prowadzonej przez państwo polityki budżetowej, ale bliższe przyjrzenie się przyczynom ich powstawania.
Year
Issue
Pages
179
Physical description
Dates
published
2018-06-30
References
 • 1. CHOJNA-DUCH E., RUŚKOWSKI E., (2000). Dług publiczny i deficyt budżetowy. Finanse publiczne i prawo finansowe. KIK, Warszawa.
 • 2. FEDEROWICZ Z., (2000), Podatki, kredyt publiczny, deficyt budżetowy - dylematy wyboru. /w/; Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. t. I Finanse publiczne, Poznań.
 • 3. GAUDEMET P. M., MOLINIER J., (2000). Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
 • 4. GRADOŃ W., (2000), Deficyt budżetowy - wybrane problemy interpretacyjne. /w/: Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, Białystok.
 • 5. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2017). Determinants of credit risk management in the context of the development of the derivatives market and the cyclical conjuncture economic processes [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia. vol.2, no.3, July 2017.
 • 6. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2017). The Big Data Technologies as an Important Factor of Electronic Data Processing and the Development of Computerized Analytical Platforms, Business Intelligence [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia, vol.2 no.4, November 2017 electronic - http://www.usakti-cisbucs.com./index.php/volume-02-number-04-november-2017.
 • 7. KOSIKOWSKI C., (2003), Przegląd podstawowych teorii finansów publicznych. /w/: Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 8. KOSIKOWSKI C., (2003), Zasady i problemy ogólne finansów publicznych /w/: Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 9. MARCZAKOWSKA-PROCZKA J., (2003), Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki /w/ Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk - Jurata.
 • 10. OWSIAK S., (2000). Finanse publiczne. Teoria i praktyka.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 11. POLARCZYK K., (2000). Sektor finansów publicznych w krajach OECD. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Warszawa. Raport nr. 180.
 • 12. PROKOPOWICZ D., GWOŹDZIEWICZ S., (2017). Modyfikowane normatywnie nowe kierunki rozwoju bankowości w Polsce. (in) International Journal of LegalStudies (IJOLS), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie. Nr 1 (1). ISSN 2543-7097.
 • 13. REŚKO D., WOŁOWIEC T., GWOŹDZIEWICZ S., (2016). Prawo samorządu terytorialnego: spółki komunalne prawa handlowego a możliwości ich zadłużania. (in) International Journal of New Economics and SocialSciences (IJONESS), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie. Nr1 (3). ISSN 2450-2146.
 • 14. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., (1999). Ekonomia cz. I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. WERNIK A., (2000). Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych /w/: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI w. - Finanse publiczne t I, WAE, Poznań.
 • 16. ZIÓŁKOWSKA W., (2005). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • 17. ZUBIK M., (2001). Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym. Wydawnictwo Sejmowe ISBN: 83-7059-528-6, Warszawa.
 • 18. KONSTYTUCJA RP z 27 kwietnia 1997 r art. 216 ust. 5.
 • 19. USTAWA z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr. 155, poz. 1014 z późn. zm.)
 • 20. USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr. 249 poz. 2104.)
 • 21. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-blicznych (Dz. U. 2009 nr. 157 poz. 1241)
 • 22. DYREKTYWA KOMISJI z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi.
 • 23. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-nego wspólnot europejskich.
 • 24. TRAKTAT EWG - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. (podpi-sany 25 marca 1957 r. ma zastosowanie od 1 stycznia 1958 r.).
 • 25. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/deficyt-budzetowy
 • 26. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dlug-publiczny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21574166-c298-4977-88d4-9fe1baa692e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.