PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 539-548
Article title

Główne spory wokół kary śmierci

Authors
Title variants
EN
The main disputes regarding the death penalty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyskusja tocząca się na temat kary śmierci jest oparta głównie na dwóch sprzecznych ze sobą stanowiskach. Pierwsze z nich – retencjonizm – to przekonanie co do słuszności wykonywania kary śmierci oraz godzenie się z pewnymi ograniczeniami jej stosowania. Drugim zaś jest abolicjonizm, który sprzeciwia się zachowaniu kary śmierci w ustawodawstwie karnym. Oba stanowiska opierają się na rzetelnych w przekonaniu każdej z nich opiniach oraz postulują co do słuszności swojej racji. W artykule znajduje się również krótka charakterystyka najważniejszych teorii na temat kary śmierci: teorii retrybutywnej oraz prewencyjnej, jak również poruszona zostaje kwestia współczesnego podejścia co do słuszności kary śmierci.
EN
The discussion on the death penalty is mainly based on two conflicting positions. The first of them – retentionism – is the belief in the rightness of executing the death penalty and accepting certain restrictions of its use. The second is abolitionism, which opposes the death penalty in criminal legislation. Both items are based on reliable opinions and postulate the rightness of their opinions. The article also contains a brief description of the most important theories on the subject of the death penalty: retrive and preventive theories, and finally the question of a modern approach to the legitimacy of the death penalty.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
References
 • Beccaria, C. (1959). O przestępstwach i karach. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Brandt, R.B. (1996). Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Ciosek, M. (1995). Człowiek w warunkach izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej.
 • Filek, J. (1989). Etyka wobec problemu kary śmierci. Studia Filozoficzne, 10, 222-230.
 • Grześkowiak, A. (1985). Chrześcijańska wizja kary Giuseppe Bettiola. Tygodnik Powszechny, 42, 33.
 • Hood, R. (2002). The Death Penalty: A World-Wide Perspective. Oxford: Clarendon Press.
 • Jasiński, J. (1979). Kara śmierci w aspekcie prawnym i moralnym. Więź, 10, 38.
 • Kmiecik, R., Skrętowicz, E. (2002). Proces karny. Część ogólna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lernell, L. (1977). Podstawowe zagadnienia penologii. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Marek, A. (1997). Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Musiał, Z. (1998). Triumf człowieczeństwa. Rzeczpospolita, 50, 13.
 • Pierzchała, K. (2008). Kara śmierci w aspekcie prawnym i etyczno-moralnym. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera (red.), Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pilch, T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 127). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Stawrowski, Z. (1994). Państwo i prawo w filozofii Hegla. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.
 • Szyszkowska, M. (1994). Zarys filozofii. Białystok: Wydawnictwo Temida2.
 • Ślipko, T. (1988). Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Świda, W. (1978). Prawo karne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wąsek, A. (1999). Kodeks karny. Komentarz (t. 3). Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 • Wolniewicz, B. (1995). Filozoficzne aspekty kary głównej. Edukacja Filozoficzna, 20, 160.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2160c394-61a9-4cb3-8d54-3eaad1d8703a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.