PL EN


2013 | 2(34) | 423-434
Article title

Zastosowanie dyskryminacyjnych modeliprzewidywania bankructwa do oceny ryzykaupadłości przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Discriminatory models as tools of financial situation analysis of enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem dużego znaczenia nabiera analiza finansowa. Analiza ta ma głównie na celu dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ocena bieżącej kondycji finansowej może być efektywnym narzędziem oceny wykorzystywanym przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytobiorców, kontrahentów, inwestorów, audytorów. Metody i modele analizy finansowej są bogato omawiane w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania polskich dyskryminacyjnych modeli predykcji bankructwa, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej oraz ostatecznie porównanie uzyskanych wyników.
EN
Financial analysis is very important in modern management. This analysis gives the information about the results and financial position of the company. The methods and models are presented in literature. The aim of this article is to present the capabilities and the results of Polish bankruptcy prediction model discrimination and on the basis of the obtained results.
Year
Issue
Pages
423-434
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, „Journal of Finance” 1968, Vol. 23, No. 4.
 • Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 86, 2010.
 • Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 • Gasza R., Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995, „Bank i Kredyt” 1997, nr 3.
 • Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, nr 153, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania operacyjne i decyzje” 2008, nr 3.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.
 • Hołda A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2002.
 • Kasjaniuk M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania upadłości przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2006, nr 6.
 • Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr82_s17.pdf [3.05.2013].
 • Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 • Prusak B., Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, http://www.zie.pg.gda.pl/~pb/ap.pdf [10.11.2012].
 • Rogowski W., Możliwość wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, „Bank i Kredyt” 1999, nr 6.
 • Stasiewski T., Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1996, nr 12.
 • Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, „Zeszyty Naukowe” nr 9, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Wiśniewska D., Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji i indeksów giełdowych, nbp.pl/badania/seminaria_files/13ix2011a.pdf [10.11.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-217b2266-28a0-4fc9-9191-6000dee08c69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.