PL EN


2018 | 4(54) | 69-79
Article title

Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development

Title variants
PL
Różnice strukturalne w regionalnym rozwoju polskiej gospodarki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this study is to identify structural imbalances in the regional development of the Polish economy on the basis of the level and specifics of regional development analysis. In order to achieve this goal, the data from the Polish Central Statistics Office describing the labor market, and the demographic and economic situation in Poland have been utilized. The analysis period is 2005–2016. The heterogeneity of regional development generates a number of economic, social and political issues, the solution of which requires the formation of a fundamentally new sustainable development policy concept. Such a concept is supposed to be based on an integrated approach that takes into account the specifics of development each individual region in the country.
PL
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja różnic strukturalnych w regionalnym rozwoju polskiej gospodarki na podstawie poziomu i specyfiki rozwoju regionalnego kraju. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce opisujące stan rynku pracy, sytuację demograficzną i gospodarczą w Polsce. Okres analizy to lata 2005–2016. Różnorodność rozwoju regionalnego rodzi szereg problemów gospodarczych, społecznych i politycznych, których rozwiązanie wymaga stałego ulepszenia koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju. Taka koncepcja powinna opierać się na zintegrowanym podejściu uwzględniającym specyfikę rozwoju poszczególnych regionów w kraju.
Contributors
author
  • Opole University of Technology
author
  • Opole University of Technology
  • Opole University of Technology
References
  • Głuszczuk, D. 2011. “Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty.” Ekonomia (Wrocław) (5): 68–80.
  • Golejewska, A. 2016. “A Comparative Analysis of the Socio-Economic Potential of Polish Regions.” Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (2): 7–22.
  • Kopyściański, T., and T. Rólczyński. 2013. “Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006–2012.” Zarządzanie i Finanse 11 (3 cz. 2): 115–127.
  • Malik, K., and A. Jasinska-Biliczak. 2018. “Innovations and Other Processes as Identifiers of Contemporary Trends in the Sustainable Development of SMEs: the Case of Emerging Regional Economies.” Sustainability 10 (5): 1–17. doi: 10.3390/su10051361.
  • Pietrzak, M.B., A.P. Balcerzak, A. Gajdos, and L. Arendt. 2017. “Entrepreneurial Environment at Regional Level: the Case of Polish Path Towards Sustainable Socio-Economic Development.” Entrepreneurship and Sustainability Issues 5 (2): 190–203. doi: 10.9770/jesi.2017.5.2(2).
  • Rozkrut, D. ed. 2017. Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  • Strzelecka, A. 2017. “Ocena zróżnicowania dochodów i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Ujęcie porównawcze według regionów.” Zeszyty Naukowe – Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych (21): 279–302.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-217d48e7-b678-4b79-ab7b-95267627d405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.