PL EN


2013 | 911 | 51-64
Article title

Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki

Title variants
EN
The Right to Family Life and the Generally Comprehended Individual Privacy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the conceptual scope and the capacity of the right to privacy. The study analyses the conceptual scope of ways of formulating the right to privacy and its sources in the literature. In the light of this relationship: value – personal rights – right of the subject, the considerations center on proving the fundamental thesis of the article – that the right to family life is an independent value formulated within a framework of isolated personal rights. The considerations focus on the juxtaposition of the two rights – to privacy and to family life – to determine their mutual relationships and prove the thesis adopted at the beginning of the article.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bodnar A. [2008], Skuteczność prawa [w:] Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, red. T. Giaro, Liber, Warszawa.
 • Braciak J. [2002], Prawo do prywatności [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Braciak J. [2004], Prawo do prywatności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Chałas K. [2003], Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Jedność, Lublin–Kielce.
 • Davies S. [1998], The Re-Engineering the Right to Privacy [w:] Technology and Privacy: The New Landscape, red. P.E. Agre, M. Rotenberg, MIT Press, Cambridge.
 • Dobosz I. [1989], Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Garlicki L. [2002], Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, wyd. 6, Liber, Warszawa.
 • Gawlik A. [2011], Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka, http://www.arslege.pl/zasady-ogolne-prawa-miedzynarodowego-praw-czlowieka/pobierz,doc,6908 (dostęp: 20.03.2013).
 • Grzesiuk M. [2011], Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – charakter prawny i znaczenie, http://www.arslege.pl/103/materialy-edukacyjne/2897/powszechna-deklaracja-praw-czlowieka-charakter-prawny-i-znaczenie/ (dostęp: 26.03.2013).
 • Kański L. [1991], Prawo do prywatności, nienaruszalność mieszkania i tajemnicy korespondencji [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Knowles E.C. [1976], Constitiutional Law – Right of Marital Privacy – Consensual Sexual Activity between Married Persons, „Tennessee Low Review”, nr 44.
 • Kodeks cywilny. Komentarz [2009], red. K. Kidyba, t. I., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 473.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [2003], red. L. Garlicki, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Kopff A. [1972], Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia Cywilistyczne”, t. XX.
 • Kordasiewicz B. [1991], Jednostka wobec środków masowego przekazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kordasiewicz B. [2001], Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne [w:] Prawo do prywatności – aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Wydawnictwo Morpol, Lublin.
 • Kowalczyk S. [2001], Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Majer P. [2002], Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 • Matlak A. [2004], Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, nr 2.
 • Mayer D.D. [2000], The Paradox of Family Privacy, „Venderbilt Law Review”, nr 53.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. z 1997 r., nr 38, poz. 167.
 • Motyka K. [2006], Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.
 • Motyka K. [2010], Prawo do prywatności, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 85, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Nowacki J., Tobor Z. [2000], Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków.
 • Nowicki M.A. [1999], Europejska Konwencja Praw Człowieka – wybór orzecznictwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pazdan M. [2012], Dobra osobiste i ich ochrona [w:] Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.
 • Postanowienie TK z dnia 24 czerwca 1997 r., K 21/97, OTK ZU 1997, nr 2.
 • Radwański Z. [1982], Problemy współczesnego prawa cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 • Radwański Z., Olejniczak A. [2011], Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 11, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rudnicki S. [1997], Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985–1991, „Przegląd Sądowy”, nr 1.
 • Safjan M. [1998], Prawo do ochrony życia prywatnego [w:] Szkoła Praw Człowieka – teksty wykładów, t. 4, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Agencja EXIT, Warszawa.
 • Safjan M. [2002], Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, nr 1.
 • Safjan M. [2003], Eutanazja a autonomia pacjenta – granice ochrony prawnej [w:] Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, ABC, Warszawa.
 • Sakowicz A. [2006], Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), „Państwo i Prawo”, nr 1.
 • Sarnecki P. [2003], Komentarz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Sieńczydło-Chlabicz J. [2004], Prawo do ochrony sfery intymności jednostki, „Państwo i Prawo”, nr 11.
 • Sieńczydło-Chlabicz J. [2006], Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Sokolewicz W. [1985], Prawo do prywatności [w:] Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych, red. L. Pastusiak, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sut P. [1994], Ochrona sfery intymności w prawie polskim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4.
 • Sut P. [1995], Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie polskim?, „Palestra”, nr 7–8.
 • Szpunar A. [1979], Ochrona dóbr osobistych, PWN, Warszawa.
 • Szpunar A. [1982], O ochronie sfery życia prywatnego, „Nowe Prawo”, nr 3–4.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”, Dz.U., nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Volio F. [1981], Legal Personality, Privacy and the Family [w:] The International Bill of Rights: The Convent of Civil and Political Rights, red. L. Henkin, Columbia University Press, New York.
 • Wild M. [2001], Ochrona prywatności w prawie cywilnym. (Koncepcja sfer a prawo podmiotowe), „Państwo i Prawo”, nr 4.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2012 r., I ACa 1380/11, LEX nr 1171313.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2009 r., I ACa 330/09, LEX nr 641692.
 • Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2004 r., III CK 442/02, LEX nr 1125280.
 • Wyrok SN z dnia 6 maja 2010 r., II CSK 580/09, LEX nr 602234.
 • Wyrok SN z dnia 24 września 2010 r., IV CSK 87/10, LEX nr 622216.
 • Wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/11, LEX nr 1164718.
 • Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego [2007], red. S. Wronkowska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Zielonacki A. [1986], Wartości życia rodzinnego w świetle ochrony dóbr osobistych [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J.S. Piątowski, Ossolineum, Wrocław.
 • Ziembiński Z. [1993], Wartości konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21839012-a7c0-4a87-9a0a-b30bcc160db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.