PL EN


Journal
2019 | 27 | 91-108
Article title

Meksykańskie prawo wyborcze w głosowaniu z 1 lipca 2018 roku

Content
Title variants
EN
Mexican electoral law in voting from 1 july 2018
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor zajął się przełomowym głosowaniem powszechnym w historii Meksyku, które odbyło się 1 lipca 2018 roku. W ich wyniku rządząca krajem przez ponad 70 lat Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (PRI) poniosła największą klęskę, uzyskując słaby, trzeci, wynik wyborczy. W jej miejsce wyłoniło się nowe stronnictwo. Zdołało ono zdobyć nie tylko urząd prezydenta kraju, ale też większość w obu izbach Kongresu Unii. Jeszcze raz w historii świata obywatele pokazali, że są w stanie odsunąć od władzy – w sposób pokojowy nie uciekając się do nielegalnych form zmiany rządzących tak zwanej rewolucji – partię jedyną czy dominującą w określonym państwie. Wiele czynników wskazuje ze będzie to PRI-bis. Jeśli tak, to jeszcze raz potwierdzi się twierdzenie, że łatwo zmienić rządzących, ale trudno sposób sprawowania władzy w państwie. Oby tak się nie stało.
EN
The author deals the landmark general elections In the Mexico’s history, which took place on 1st July 2018. In their results, the country governing for more than seventy years by the Revolutionary-Institutional Party (PRI) suffered the greatest electoral setback, sliding to the third position on the political scene. In his place, a new political grouping emerged. It was able win not only the presidency, but also the majority in both National Congress chambers. One again in the world’s history, the citizens proved they may put aside – peacefully, without recurring to the illegal forms of power change – the so-called one-party system or of the dominant party, as was the Mexican case. Many factors indicate that Morena (officially the National Regeneration Party) would be the PRI-bis. If so, one again will be confirmed the tenet that it is easier to change the rulers that the way of power exercising. Let’s hope not so.
Journal
Year
Volume
27
Pages
91-108
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski, międzynarodowy obserwator wyborów w Meksyku
References
 • Álvarez Conde Enrique, Tur Ausina Rosario. 2012. Derecho constitucional. Madrid: Biblioteca Universitaria De Editorial Tecnos.
 • Andrade Sánchez Eduardo. 2015. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Co¬mentada. México: Oxford University Press.
 • Carrasco Araizaga Jorge. 2018. „El director del Inacipe: inviable, un fiscal general independien¬teˮ. https://www.proceso.com.mx/543081/el-director-del-inacipe-inviable-un-fiscal-general¬-independiente (dostęp 1.09.2018).
 • Collier Paul. 2009. Wars, Guns, and Votes: Democracy In Dangerous Places. New York: Har¬per Collins.
 • Complak Krystian. 2018. Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia i znaczenie). W Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Pre¬isnerowi. Red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Durán Ángel. 2018. „Miedo a perder el control de la fiscalíaˮ. http://www.eluniversal.com.mx/ articulo/angel-duran/nacion/miedo-perder-el-control-de-la-fiscalia (dostęp 1.09.2018).
 • García Imelda. 2018. „Fiscalía General, ¿independiente?ˮ. https://www.reporteindigo.com/re¬porte/fgr-electoral-anticorrupcion (dostęp 1.09.2018).
 • Gillies David.2011. Elections In dangerous Places: Democracy and the Paradoxes of Peacebu¬ilding. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
 • Icaza Longoria Pablo Alvarez. 2018. „Propuesta de consejo fiscal independiente: buena señalˮ. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/pablo-alvarez-icaza-longoria/cartera/propuesta-de-consejo-fiscal-independiente-buena-senal (dostęp 1.09.2018).
 • Moreno De Anda Juan Antonio. 2008. Diccionario electoral federal. México: Editorial Trillas.
 • Nohlen Dieter. 2004. Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych. Warsza¬wa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pérez Vázquez Carlos. 2014. Retos y obstaculos en la implantacion de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Serie estudios jurídicos 245, México, D.F.: Suprema Cor¬te de Justicia de la Nación.
 • Redacción Animal Político [2018]. https://www.animalpolitico.com/2018/03/onu-fiscalia-inde¬pendiente (dostęp 1.09.2018).
 • Serna de la Garza José María. 2013. The Constitution of Mexico. A Contextual Analysis. Oxford: Hart Publishing..
 • Suárez-Enríquez Ximena y Indacochea Úrsula. 2018. „Informe: Establecer una nueva e inde¬pendiente Fiscalía General es crucial para la lucha contra la impunidad en Méxicoˮ. https:// www.wola.org/es/2018/04/informe-establecer-una-nueva-e-independiente-fiscalia-general¬-es-crucial-para-la-lucha-contra-la-corrupcion-e-impunidad-en-mexico (dostęp 1.09.2018).
 • Tello Arista Irene. 2018. „La autonomía no basta para una Fiscalía Que Sirvaˮ. http://www.elu¬niversal.com.mx/articulo/irene-tello-arista/nacion/la-autonomia-no-basta-para-una-fiscalia¬-que-sirva (dostęp 1.09.2018).
 • Uziębło Piotr. 2013. Kilka uwag o systemie wyborczym do Meksykańskich Stanów Zjednoczo¬nych .W Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat. Red. Stanisław Sulowski, Jaro¬sław Szymanek. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zacarías Castillo Armando.2018. „Proceso electoral 2018? Marcas o candidaturas?ˮ. El Diario NTR 1024.
 • Zamora Stephen, Cossio Ramón José. 2006. „Mexican constitutionalism after ‘presidenciali¬smo’ˮ International Journal of Constitutional Law 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-218840e8-984c-4b52-a592-2d6a2b3cf436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.