Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 80-86

Article title

Interlocking directorates z perspektywy teorii uzależnienia zasobowego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem opracowania jest identyfikacja instytucjonalnego podejścia do interlocking directorates z perspektywy teorii uzależnienia zasobowego. Problematyka ta była rozpatrywana w kontekście powiązań pomiędzy spółkami akcyjnymi za pośrednictwem członków rad nadzorczych. Pojęcie interlocking directorates oznacza sytuację, w której dana osoba zasiada w organach zarządczo-kontrolnych co najmniej dwóch różnych spółek. Podjęcie tego tematu determinowała przesłanka wynikająca z istoty teorii uzależnienia zasobowego (ang. resource dependence theory), oparta na założeniu, że skuteczną metodą radzenia sobie z niepewnością i dającą podstawy do budowania przewagi konkurencyjnej, jest pozyskiwanie i rozwój w przedsiębiorstwie unikatowych zasobów i umiejętności. Badania empiryczne miały charakter pilotażowy i zostały przeprowadzone wśród członków zarządu i rad nadzorczych spółek akcyjnych. Badano zagadnienia związane z teorią uzależnienia zasobowego i odnoszące się do takich kwestii jak: zwiększenie dostępu do zasobów, monitoring otoczenia oraz budowa wiarygodności. Ponadto poruszono negatywny aspekt teorii uzależnienia zasobowego, polegający na destrukcyjnym wpływie interlocking directorates na funkcjonowanie powiązanych podmiotów. Wyniki badań potwierdziły istotne znacznie zjawiska interlocking directorates jako czynnika wspierającego budowę wiarygodności spółki, prowadzenie monitoringu jej otoczenia oraz uzyskanie zwiększonego dostępu do zasobów.

Journal

Year

Issue

Pages

80-86

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska
author
 • Politecznika Częstochowska

References

 • Adamska, A., Mesjasz, C., Urbanek, P. (2016). Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Aluchna, M. (2014). Nadzór właścicielski. W: M. Jarosiński, S. Winch (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego (s. 29-42), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. W: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (s. 241-258). New York: Greenwood Press.
 • Davis, G.F., Cobb, J.A. (2010). Resource dependence theory: Past and future. W: F. Dobbin, C.B. Schoonhoven (red.), Stanford's organization theory renaissance, 1970-2000 (s. 21-42). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 • Grabowska, M. (2016). Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego przedsiębiorstw. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Hillman, A.J., Withers, M.C., Collins, B.J. (2009). Resource dependence theory: A review. Journal of Management, 35(6), 1404-1427.
 • Hung, H. (1998). A typology of the theories of the roles of governing boards. Scholarly Research and Theory Papers, 6(2), 101-111.
 • Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Mizruchi, M.S. (1996). What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates. Annual Review of Sociology, 22(1), 271-298.
 • Narayana, B.V.L. (2012). Resource Dependency Theory: Renaissance and Extensions - A Conceptual Basis. SSRN Electronic Journal, 3, 1-18. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/256013874_Resource_Dependency_Theory_Renaissance_and_Extensions_-_A_Conceptual_Basis
 • Pfeffer, J., Salancik, G.R. (2003). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Stanford: Stanford University Press.
 • Postuła, I. (2013). Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Rudolf, S., Janusz, T., Stos, D., Urbanek, P. (2002). Efektywny nadzór korporacyjny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sankowska, A., Siudak, D. (2015). Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu - powiązania rad dyrektorów. Nauki o Finansach 1(22), 120-135.
 • Schoorman, F.D., Bazerman, M.H., Atkin, R.S. (1981). Interlocking Directorates: A Strategy for Reducing Environmental Uncertainty. The Academy of Management Review, 6, 243-251.
 • Siudak, D. (2016). Segregacja i spójność w sieci powiązań rad dyrektorów (interlocking directorates). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 617-627.
 • Szalacha-Jarmużek, J. (2012). Interlocing directorates jako instytucja nieformalna zwiększająca efektywność działań korporacyjnych. Prakseologia, 152, 51-68.
 • Szalacha-Jarmużek, J. (2015). Indywidualne korzyści, organizacyjne straty? Lojalność a zjawisko krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych w perspektywie praktyków biznesu. Prakseologia, 157(1), 95-119.
 • Useem, M. (1984). The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the U.S. and U.K. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Yang, Y., Cai, N. (2011). Interlocking Directorate and Firm's Diversification Strategy: Perspective of Strategy Learning. W: Innovative Computing and Information (s. 87-94). Wuhan: Minli Dai. Pobrane z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23998-4_14

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-21888959-a11c-4b64-8869-1f4cf87fb31a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.