PL EN


2018 | 19 | 353-364
Article title

Przemoc symboliczna wobec ludzi starych nowym sposobem ich wykluczenia społecznego? Perspektywa współczesnej seniorki i seniora

Content
Title variants
EN
Symbolical violence against the elderly as a new form of their social exclusion? The perspective of contemporary elderly women and men
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemoc symboliczna to podstawowa kategoria w rozważaniach Pierre’a Bourdieu. Stanowi ona doskonały punkt odniesienia do analizy obserwowanych współcześnie trendów w zakresie cielesności i troski o wygląd. Kategorię tę wykorzystano do rozpoznania zagadnienia społecznej percepcji starzejącego się ciała człowieka. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród seniorów w artykule poszukuje się odpowiedzi na pytania: czy osoby starsze doświadczają przemocy symbolicznej, w kontekście ich cielesności? Czy dostosowują wygląd swego ciała do wzorców charakterystycznych dla habitusu młodszych pokoleń? Badani seniorzy dostrzegają specyfikę czasów współczesnych, niemniej ich opinie nie pozwalają jednoznacznie wnioskować o tym, czy współczesny senior doświadcza przemocy symbolicznej w zakresie cielesności. Zdaniem badanych ludzie starzy robią dziś wiele, by „pasować” do współczesnego społeczeństwa, chociaż aktywności te są traktowane nie tylko jako wyrzeczenie, ale i jako działanie przynoszące określone korzyści, np. w postaci dobrego samopoczucia.
EN
Symbolical violence is one of the crucial categories in Pierre Bourdieu’s considerations. It is an excellent reference point for analysis of current trends in terms of carnality and care for appearance. This category was used to recognize the social perception of an aging human body. According to the research carried out among elderly people, this paper will answer such questions as: do the elderly experience symbolical violence in terms of their carnality? Do they adapt the appearance of their bodies to the patterns characteristic for the habitus of younger generations? The elderly who have taken part in the research recognize the specificity of modern times, but their opinions do not allow us to conclude unambiguously whether the contemporary senior experiences symbolical violence in the field of corporality. According to the respondents, today the elderly people do a lot in order to “fit” to the modern society. However, these activities are treated not only as renunciation, but also as the ones that bring some benefits, for example their well-being.
Year
Volume
19
Pages
353-364
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej
References
 • Arcimowicz K. (2015), Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 55, s. 57-76.
 • Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.C. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, tłum. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Clarke L.H., Korotchenko A. (2011), Aging and the Body: A Review, „Canadian Journal on Aging”, nr 30 (3), s. 495-510.
 • Łaciak B. (2006), Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji, [w:] Praktyki cielesne, J.M. Kurczewski, B. Łaciak, A. Herman, D. Dzido, A. Suflida (red.), Wydawnictwo „Trio”, Warszawa, s. 69-111.
 • Niewiedział D. (2014), Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 15, s. 263-278.
 • Shilling Ch. (2010), Socjologia ciała, tłum. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Slevin K.F. (2010), “If I had lots of money… I’d have a body makeover”: Managing the Aging Body, „Social Forces”, nr 88 (3), s. 1003-1020.
 • Sontag S. (1972), The double standard of aging, „Saturday Review”, t. 23, s. 29-38.
 • Suchocka A. (2011), Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 4 (187), s. 293-302.
 • Szacki J. (2003), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczepański M., Gawron G., Ślęzak-Tazbir W. (2008), Renta urody i tunika Nesspsa. Ciało w społecznej percepcji, [w:] Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, M.S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (red.), Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy–Opole, s. 55-74.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J. (2004), Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Turner B. (1984), The Body and Society, Basil Blackwell, Oxford.
 • Woszczyk P. (2009), Ciało, kosmetyki, ubranie… Atrakcyjny wygląd w opiniach starszych kobiet, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 34, s. 185-204.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-218b1165-f096-476a-98e3-f9e27cde9cc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.