PL EN


2015 | 9 | 1 | 57-63
Article title

Autoportret współczesnego nastolatka jako kierunkowskaz dla działań wychowawczych

Content
Title variants
EN
Self-Portrait of Modern Teenager as a Direction Indicator for Educational Activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia projektowanych analiz było przekonanie i wychodzące z niego założenie, że zdroworozsądkowa wiedza badanej młodzieży dotycząca postrzegania siebie i identyfikowania zagadnień związanych z zagadnieniem tego jakim pragną stać się człowiekiem ma charakter funkcjonalny, bezsprzecznie związany z płaszczyzną, na której młody człowiek opiera proces budowania własnej tożsamości. Kanwę prezentowanego procesu badawczego stanowiła swobodna wypowiedź pisemna o charakterze informacyjno-refleksyjnym. Badani rozwijali temat i wyjaśniali go przedstawiając swoje poglądy. Zamierzeniem było pokazanie sposobu, w jaki młody człowiek postrzega własną przyszłość, a tym samym ukazanie perspektywy jednego z aspektów jego tożsamości.
EN
The starting point of the designed analysis was the conviction and an assumption stemming from it that commonsense knowledge of the tested youth concerning self-perception and identifying the issues related to the idea of what kind of persons they wish to become is of functional nature, undoubtedly related to the surface on which a young person’s bases the process of building his or her own identity. The basis of the presented research process was a free written answer of information-reflection nature. The research participants developed the topic and explained it by presenting their own views. The intention was to reveal the way in which a young person perceives his or her own future and thus, to show the perspectives of one of the aspects of their identity.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
57-63
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Bagrowicz J. (2005), Godność osoby fundamentem wychowania, W: Adamski F. (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bardziejewska M. (2005), Okres dorastania. Jak rozpoznawać potencjał nastolatków, W: Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bielska E. (2001), Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości, Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Trans Humana, Białystok.
 • Bokszański Z. (2006), Tożsamości zbiorowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzezińska A. (2004), Tożsamość jako podstawowy obszar i cel rozwoju, www.psychologia.amu. edu.pl, data dostępu: 23.06.2005.
 • Cialdini R.B., Kenrick D.T., Neuberg S.L. (2006), Psychologia społeczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Danilewicz W. (2008), Przestrzenie życia współczesnego dziecka, W: Muchacka B. Kraszewski K. (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza "IMPULS", Kraków.
 • Dolata E.M. (2002), Wychowanie ku wartościom w dobie kryzysu kultury, w: Kojs W. (red.), Wartości-Edukacja-Globalizacja, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn.
 • Filipczuk H. (19870, Rodzice i dzieci dorastające. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Folkierska A. (1998), Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej, W: Wołoszyn S. (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T III, ks. II, Dom Wydawniczy STRZELEC, Kielce.
 • Frączek Z. (2006), Inwestować w człowieka - w poszukiwaniu wartościowej edukacji, W: Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Grzybowski P. (2001), Tożsamość globalna, W: Bajkowski T. (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne, Trans Humana, Białystok.
 • Ilg F.L., Betes-Ames L., Baker S.M. (1998), Rozwój psychiczny dziecka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Jaworski R. (2000), Problemy człowieka w świetle psychologii. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 • Jusiak J. (2008), Samowychowanie w kulturze chrześcijańskiej, W: Wawro F.W. (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kupisiewicz C.(2000) (red.), Myśliciele - o wychowaniu. Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa.
 • Łaciak B. (1998), Świat społeczny dziecka. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nikitorowicz J. (2005), Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy Wczesnej Edukacji, 2005, Nr 2 (2), s. 8-9
 • Nowy Słownik Języka Polskiego (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Toffler A. (1998), Szok przyszłości. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Obuchowska I. (1996), Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2190133b-9bbe-4b82-9895-bfa2f0d47f42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.