PL EN


2014 | 2(12) | 5-24 (20)
Article title

INSTYTUCJA MARSZAŁKA SENIORA SEJMU W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Authors
Content
Title variants
EN
THE INSTITUTION OF THE SENIOR MARSHAL OF THE SEJM IN THE POLISH LEGAL ORDER
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Senior Marshal is an honorary and ephemeral post in the Sejm of the Republic of Poland. The given institution dates back to 1919 and the Legislative Sejm in the Sec-ond Polish Republic. The Senior Marshal is appointed by the President from amongst the elder Deputies. There are three main competences of the Senior Marshal. He opens the first sitting of a newly elected Sejm, which is accompanied by the striking of the Mar-shal’s mace three times against the floor. Next he conducts the procedure of taking the oath of office of the Deputies. Finally he conducts the election of the Marshal of the Sejm. The last two functions the Senior Marshal performs with assistance of temporary secretaries appointed by him from amongst the youngest Deputies in such number as may be necessary to discharge such functions. The moment of taking the chair during the first sitting by newly elected Marshal of the Sejm terminates the parliamentary activity of the Senior Marshal in a given term of office of the Sejm.
Year
Issue
Pages
5-24 (20)
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów, e-mail: grzegorzmaron@op.pl
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Tymczasowy Regulamin Obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony dnia 14 lutego 1919 r., http://bs.sejm.gov.pl/F/5R9L7BA9YHL7UNRP R8U832CE6NFS8K1V16Q7U2MQ8KKD1TVFH1-01233?func=direct&local_base=ARS01&doc_number=000000683 (04.04.2014).
 • Tymczasowy Regulamin Obrad Sejmu Śląskiego z dnia 13 października 1922 r., http:// www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=47325&from=FBC (04.04.2014)
 • Regulamin obrad Sejmu uchwalony dnia 16 grudnia 1930 r., http://libr.sejm.gov.pl/ ars01/regulaminy/regsejm_II_3k_1.pdf (04.04.2014).
 • Regulamin obrad Sejmu Śląskiego uchwalony przez II-gi Sejm Śląski dnia 17 czerwca 1930 r. i przez III-ci Sejm Śląski dnia 9 grudnia 1930 r. wraz ze zmianami, uchwalonymi w dniu 30 marca 1931 r., 1 marca 1932 r. i 15 kwietnia 1932 r., http:// www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=3072&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI= (04.04.2014).
 • Regulamin Sejmu z dnia 16 lutego 1923 r., „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 2.
 • Regulamin Sejmu uchwalony dnia 5 października 1935 r., http://libr.sejm.gov.pl/ars01/ regulaminy/regsejm_II_4k_1.pdf (04.04.2014).
 • Regulamin Sejmu Śląskiego uchwalony dnia 11 marca 1936 r., http://www.sbc.org.pl/ dlibra/plain-content?id=3071 (04.04.2014).
 • Regulaminu Sejmu Ustawodawczego z dnia 25 czerwca 1948 r., „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2.
 • Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalony dnia 21 listopada 1952 r., „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
 • Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, M.P. 1957, nr 19, poz. 145.
 • Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r., Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, M.P. 1986, nr 21, poz. 151.
 • Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. M.P. 2012, poz. 32.
 • Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r., Regulamin Senatu, tekst jedn. M.P. 2010, nr 39, poz. 542.
 • Uchwała Sejmu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki, M.P. 2005, nr 65, poz. 891.
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1921, nr 44, poz. 267.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, tekst jedn. DzU 2002, nr 101, poz. 925 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tekst jedn. DzU 2011, nr 7 poz. 29.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21,poz. 112 ze zm.
 • Banaszak B., 1995, Słownik wiedzy o Sejmie, Warszawa.
 • Chmaj M., 1999, Wewnętrzna organizacja Sejmu, „Przegląd Sejmowy”, nr 1.
 • Czarny P., 2011, Opinia na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy”, nr 6.
 • Czarny P., Naleziński B., 2002, Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Garlicki L., 2001, Komentarz do art. 109 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Galicki, Warszawa, t. 2.
 • Grajewski K., 2009, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wol-nego, Warszawa.
 • Granat M., 2010, Czy powołanie przez Prezydenta RP Marszałka Seniora wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów? [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Ana-liz Sejmowych, oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa, t. 1.
 • Koksanowicz G., 2001, Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w świetle Konstytucji RP oraz nowelizacji regulaminu Sejmu w latach 1997–2000, „Przegląd Sejmo-wy”, nr 3.
 • Kubas S., 2001, Organy kierownicze Sejmu w świetle Konstytucji RP oraz nowelizacji Regulaminu Sejmu w latach 1997–2000, „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 • Kubuj K., 2011, Opinia na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy”, nr 6.
 • Maroń G., 2011a, Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów.
 • Maroń G., 2011b, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecz-nictwie konstytucyjnym, Poznań.
 • Maroń G., 2012, Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 10.
 • Mordwiłko J., 2005, Rola Marszałka Seniora podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, t. 4.
 • Mordwiłko J., 2010, Czy Marszałek Senior ma uprawnienia do: przyjęcia do wiadomości utworzenia klubu poselskiego, skierowania do druku projektów uchwał i ustaw, wy-rażenia zgody na decyzje powodujące wydatki budżetowe, w tym wyrażenia zgody na wyjazdy zagraniczne posłów? [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa, t. I.
 • Opaliński B., 2012, Rozdzielnie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów, Warszawa, LEX nr 147925.
 • Sarnecki P., 2000, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków.
 • Siemieński F., 1976, Prawo konstytucyjne, Warszawa.
 • Skotnicki K., 2011, W sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, „Przegląd Sejmowy”, nr 6.
 • Skrzydło W., 2000, Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji, Warszawa.
 • Sokolewicz W., 2012, O osobliwościach wykładni przepisów konstytucyjnych [w:] Pań-stwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. W. Wróbel, T. Sroka, P. Kardas, Warszawa, LEX nr 155991.
 • Zubik M., 2002, Wybrane problemy dotyczące statutu prawnego Marszałka Sejmu, „Przegląd Sejmowy”, nr 4.
 • Zubik M., 2003, Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Zubik M., 2010, Konieczność kontrasygnowania aktu Prezydenta RP powołującego Marszałka Seniora [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa, t. I.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-219182ba-d0d7-4b43-8e64-a36bb66eb05f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.