PL EN


2014 | 2(19) | 33-55
Article title

Procedury redukowania nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Procedures of reducing of an excessive deficit of public finance sector in the European Union countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact were one of the first solutions which strengthened the public finance discipline in the European Union and the euro area. This article presents one of the tools for reducing the excessive deficit, included in the corrective arm of the Stability and Growth Pact − the Excessive Deficit Procedure. The goal of this article is a critical analysis of regulation which is aimed at ensuring public finance discipline. The article identifies changes that were aimed at strengthening the procedure. This paper includes examples of countries which were exposed to the procedure. As a result of the last recession in 2010, the procedure was implemented in 24 of 27 Member States.
Year
Issue
Pages
33-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • A Fiscal Compact for a Stronger Economic and Monetary Union, ECB Monthly Bulletin, Frankfurt, May 2012.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Grywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Bofinger P., Ried S., ANew Framework for Fiscal Policy Consolidation in Europe, German Council of Economic Experts Working Paper 03/2010.
 • Buiter W.H., Rahbari E., Greece and the Fiscal Crisis in the EMU, http://www.willembuiter.com/Greece.pdf.
 • Buti M., Will the New Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political Perspective, European Economy, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Economic Papers, Number 241, January 2006.
 • Case C-27/04 Commission of the European Communities v Council of the European Union, Official Journal of the European Union, C 228/16, 11.9.2004.
 • Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the Strengthening of the Surveillance of Budgetary Positions and the Surveillance and Coordination of Economic Policies, Official Journal of the European Communities L 209, vol. 4, 02.08.1997.
 • Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on Speeding up and Clarifying the Implementation of the Excessive Deficit Procedure, Official Journal of the European Communities, L 209, vol. 40, 02.08.1997.
 • Council Regulation (EC) No 1056/2005 of 27 June 2005 Amending Regulation (EC) No 1467/97 on Speeding up and Clarifying the Implementation of the Excessive Deficit Procedure, Official Journal of the European Union, L 174/5, 07.07.2005.
 • Council Regulation (EU) no 1177/2011 of 8 November 2011 Amending Regulation (EC) no 1467/97 on Speeding up and Clarifying the Implementation of the Excessive Deficit Procedure, Official Journal of the European Union, L 306/33, vol. 54, 23.11.2011.
 • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306, 23.11.2011.
 • Nowak-Far A., Pakt Stabilności i Wzrostu. Funkcje, działanie i przyszłość, Biblioteka Monitora Prawniczego, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Oręziak L., Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa, sierpień 2004a.
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004b.
 • Raporty Komisji z różnych lat dla poszczególnych krajów UE pobrane ze strony http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm.
 • Regulation (EU) no 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 Amending Council Regulation (EC) no 1466/97 on the Strengthening of the Surveillance of Budgetary Positions and the Surveillance and Coordination of Economic Policies, Official Journal of the European Union, L 306/12, vol. 54, 23.11.2011.
 • Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact (Amsterdam, 17 June 1997), Official Journal of the European Communities C 236, vol. 40, 02.08.1997.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
 • w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
 • w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
 • w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306, 23.11.2011.
 • The changes to the Stability and Growth Pact, Deutsche Bundesbank Monthly Report, April 2005.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.03.2010, C83, tom 53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21923a85-6090-4bab-bd02-f1f8cf4b7c7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.