Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 49-65

Article title

Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse

Content

Title variants

EN
Preparing a teacher for professional and personal development in the course of academic education. Obstacles and opportunities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule Autorka określa niezbędne warunki, jakie muszą być spełnione, by w toku akademickiego kształcenia można było uruchomić proces przygotowania nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju. Główne przeszkody, które utrudniają takie wsparcie, stanowią: bariery prawne, czyli standardy kształcenia nauczycieli, bariery organizacyjne i kadrowe, przesądzające o tym, kto kształci w Polsce nauczycieli, oraz ateoretyczność kształcenia, czyli brak koncepcji w budowaniu programu studiów. Szansę przełamania tej trwającej od wielu lat inercji stanowi z jednej strony możliwość kształcenia nauczycieli w toku jednolitych studiów magisterskich, jaką tworzy ustawa 2.0, z drugiej zaś korzystanie przez uniwersytety z autonomii i znaczące wyjście poza standardy kształcenia zgodnie z przyjętą teoretyczną koncepcją studiów. Jako egzemplifikację Autorka prezentuje program kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” przygotowany przez zespół z Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oparty na humanistycznej koncepcji A. Combsa oraz koncepcji refleksyjnej praktyki D. Schöna.

Year

Issue

2

Pages

49-65

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Combs A.W., Blume R.A., Newman A.J., Wass H.L. (1978). The Professional Education of Teatcher. Boston: Allyn and Bacon.
 • Czerska B. (1999). Umiejętność porozumiewania się w procesie kształcenia zawodowego nauczycieli. Niepu­blikowana praca doktorska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Czerska B. (2002). Wspieranie aktywności własnej w procesie kształcenia. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 18.
 • Czerska B. (2010). Kompetencje komunikacyjne w kształceniu pedagogów – projekt zajęć. W: A. Sajdak, D. Skulicz (red.), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów. Kraków: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Jagiellońskiego.
 • Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wy­dawnictwo Psychologiczne.
 • Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krause A. (2009). Iluzja dydaktycznej sprawczości – profesjonalizacja niekompetencji. W: L. Hurło, D. Klus­-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Impuls.
 • Kwaśnica R. (2007a). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Kwaśnica R. (2007b). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Peda­gogika. 2 Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwiatkowska H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2008). „Wielki Przegrany Współczesności”. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia. W: P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnoślą­skiej Szkoły Wyższej.
 • Nussbaum M.C. (2008a). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. Przeł. P. Poniatowska. W: B.D. Go­łębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o społeczeństwo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Nussbaum. M.C. (2008b). W trosce o społeczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Przeł. A. Męczkowska. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Sajdak A. (2010). Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli. Możliwości i ograniczenia akademickiego kształ­cenia. W: J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teore­tyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.
 • Sajdak A. (2017). Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa?. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2 (22), 13-25.
 • Suska-Wróbel R. (2009). Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości dydaktyki biologii. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Impuls.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-219524ad-d150-468d-8a77-b7dc9a32ec03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.