Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 (55) | 119-134

Article title

Autorstwo utworu naukowego a autorstwo w ynalazku i prawo do patentu na polskich uczelniach

Content

Title variants

EN
Authorship of a Scientific Work v. Authorship of an Invention and the Right for a Patent in Polish Universities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Naukowcy pracujący na polskich uczelniach oraz instytutach badawczych podlegają prze-pisom znowelizowanej ostatnio ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która nakłada na tę grupę obowiązek okresowej ewaluacji dorobku naukowego, obejmującego utwory naukowe i przedmioty własności przemysłowej. Konieczność udokumentowania własnego dorobku wiąże się nierozerwalnie z problematyką atrybucji autorstwa utworów. Praktyka akademicka wskazuje na częsty problem z właściwym zrozumieniem pojęcia autorstwa per se, ale także różnic pomiędzy autorstwem utworu naukowego a autorstwem wyna-lazku. W niniejszej pracy szczegółowo dyskutujemy to zagadnienie w oparciu o ogólnie obowiązujące akty prawne oraz staramy się scharakteryzować naturę twórczości wyna-lazczej w porównaniu do ogólnej twórczości naukowej.
EN
Scientists working at Polish universities and research institutes are subjected to the re-cently amended Polish Law on Higher Education, which imposes on this group the ob-ligation of periodic evaluation of scientific achievements, including scientific works and industrial property matters. The obligation to prove one’s own scientific achievements re-lates directly to the problem of attribution of authorship. Academic practice shows that not only are perceptions of authorship problematic but also that there is little under-standing of the differences between the authorship of a scientific work and the author-ship of an invention. In this study we discuss in detail the latter case referring to Polish legal acts and we attempt to characterize the nature of innovative activity in relation to general scientific activity.

Year

Issue

Pages

119-134

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
author
  • Kancelaria Ewa Malewska & Partners
  • Uniwersytet Warszawski

References

  • Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., Wolność badań naukowych i nauczania, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
  • Kostański P., Prawa osobiste wynalazcy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2.
  • Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2.
  • Traple E., Pojęcie wynalazku i przesłanek zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1975, nr 1.
  • du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2199bd74-e277-4467-a88c-fb316047a3c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.