Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 101-114

Article title

Kondycja przemysłu unii europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji

Authors

Content

Title variants

EN
The condition of the European Union industry in reindustralization strategy assumptions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z Eurostatu oraz Banku Światowego. Wyniki badań dowodzą, że zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i struktury zatrudnienia rola produkcji przemysłowej maleje. Rozwój i ożywienie produkcji przemysłowej w Unii stanowi zatem poważne wyzwanie i wymaga aktywnej polityki przemysłowej.
EN
The aim of the article is to show the potential of the EU industrial production in the context of adopted in 2012 reindustrialization strategy. Analyses were based on data from the Eurostat and the World Bank. The results show that both in terms of share in GDP and employment structure, the role of industrial production decreases. Therefore the development and revival of the industrial production in the EU is significant and requires an active industrial policy.

Year

Volume

228

Pages

101-114

Physical description

Contributors

author

References

 • Bell D. (1976), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 • Dobrowolski Z. (2005), Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella [w:] B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • European Commission (2014a), Energy Prices and Costs in Europe, Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions, COM (2014) 21/2.
 • European Commission (2014b), Helping Firms Grow. European Competitiveness Report 2014, SWD (2014) 277 final.
 • European Commission (2014c), Reindustrialising Europe. Member States’ Competitiveness Report 2014, SWD (2014) 278.
 • European Commission (2013), EU R&D Scoreboard. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Publications Office of the European Union, EU.
 • Komisja Europejska (2014), Konkurencyjność przemysłu: w sprawozdaniach Komisji podkreśla się konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań przez UE i państwa członkowskie, IP/14/989 11/09/2014.
 • Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego, COM (2012) 582 final.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 • Rifkin J. (2012), Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 • Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23.
 • Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992, Official Journal of the European Communities, 92/C 191/01.
 • [www 1] http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 2] http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp:30.09.2014).
 • [www 4] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00031&language=en (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 5] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1& laguage=en& pcode=tin00140 (dostęp: 05.10.2014).
 • [www 6] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_r2_a&lang=en(dostęp: 30.09.2014).
 • [www 7] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_lp&lang=en,(dostęp: 05.10.2014).
 • [www 8] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2, (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 9] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 10] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs/pl, (dostęp: 30.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-219d015c-2182-4477-b50c-d330bc1dd92e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.