PL EN


2016 | 7 | 60-74
Article title

Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa mazowieckiego

Authors
Content
Title variants
EN
The risk degree of poverty in powiats and gminas of the Mazowieckie voivodship
RU
Степень риска бедности в повятах и гминах мазовецкого воеводства
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie terytorialnego zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa mazowieckiego. W badaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS za 2013 r. W celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem zastosowano analizę wielowymiarową, uwzględniającą monetarne i niemonetarne determinanty ubóstwa. W badaniu posłużono się metodą opartą na zmiennej syntetycznej wyznaczonej metodą sum standaryzowanych. Analiza wykazała duże zróżnicowanie czynników wpływających na sytuację dochodową społeczeństwa województwa mazowieckiego. Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika syntetycznego, największe ryzyko zagrożenia ubóstwem cechowało podregion radomski, a najniższe gminy położone w podregionach wschodnim i zachodnim, graniczących z Warszawą.
EN
The aim of the article is to present the spatial disparities of the degree of risk of poverty in Mazovian voivodship at regional (powiats) and local (gminas) levels. In order to determine the strength of the risk of poverty multivariate analysis was used taking into account monetary and non-monetary determinants of poverty. The synthetic index for districts and communes in Mazovian voivodship was elaborated using the method of standardized sums. The study used empirical data from the Local Data Bank prepared by Central Statistical Office for 2013. The analyses show significant internal diversity in factors affecting the income situation of the Mazovian society. There is a clear difference in the level of risk of poverty between urban and rural areas. Considering the value of synthetic index, Radom powiat is characterized by the greatest risk of poverty. The lowest risk is characteristic for communes located in Warsaw east and west subregion, bordering Warsaw directly.
RU
Целью статьи является представление территориальной дифференциации риска бедности в повятах и гминах мазовецкого воеводства. В обследовании были использованы данные из Банка локальных данных за 2013 г. Для определения степени риска бедности был использован многомерный анализ, учитывающий денежные и неденежные детерминанты бедности. В обследовании использовался метод основанный на синтетической переменной разработанной методом стандартизированных сумм. Анализ показал большую дифференциацию факторов имеющих влияние на доходное положение общества мазовецкого воеводства. Принимая во внимание значение синтетического показателя — самым большим риском бедности характеризуется субрегион с городом Радом, а самый низкий риск характеризует гмины в восточных и западных субрегионах имеющих границы с Варшавой.
Year
Issue
7
Pages
60-74
Physical description
Dates
published
2016-07
Contributors
author
 • SGGW
References
 • Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2002), Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford.
 • Bank Danych Lokalnych (2013), GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 22.04.2015 r.).
 • Błędowski P., Kubicki P. (2006), Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego, „Polityka Społeczna”, nr 11 i 12: s. 36—38.
 • Bukowski M., Magda I. (red.) (2013), Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Cheba K. (2011), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników poziomu życia w ujęciu dynamicznym, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 62: s. 37—44.
 • Chojnicki Z., Czyż T. (1973), Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa.
 • Czyż T. (2012), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, „Przegląd Geograficzny”, nr 84, z. 2: s. 219—236.
 • Dębkowska K., Zalewski W. (2011), Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa powiatów województwa podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 3: s. 7—16.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012 r.) (2014), GUS.
 • Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, Development and Change, nr 8: s. 183—208.
 • Janusz M. (2014), Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim, „Economics and Management”, Vol. 6, No. 4: s. 169—184.
 • Human development report (2010), UNDP, Oxford University Press, New York.
 • Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2008), Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.
 • Kędzierska M., Łuczak M. J., Mazur-Łuczak J., Nowosielska A., Nowosielski M., Jabkowski P. (2013), Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce. Raport z badań, Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań.
 • Kordos J., Ochocki A. (1993), Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1.
 • Kukuła K. (2014), Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XV/3: s. 169—188.
 • Lis C. (2008), Wykorzystanie metod taksonomicznych w analizie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach: s. 211—219.
 • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności: teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii SGH, nr 35.
 • Pawlik A. (2011), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11: s. 60—69.
 • Perkal J. (1953), O wskaźnikach antropologicznych, „Przegląd Antropologiczny”, Tom 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań: s. 209—219.
 • Plecka M. (2008), Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie Regionu Pomorskiego, Annales, „Etyka w życiu gospodarczym”, Tom 11, nr 1: s. 285—295.
 • Przeglądy terytorialne OECD. Polska (2008), MRR, OECD.
 • Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990—2030 (2014), seria „Trendy rozwojowe Mazowsza”, nr 15/2014, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
 • Rosner A., Stanny M. (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Rosner A. (red.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Sen A. (1997), On Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego — wielowymiarowa analiza (2013), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok.
 • Wawrowski Ł. (2012), Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, „Przegląd Statystyczny”, numer specjalny 2: s. 248—260.
 • Wawrowski Ł. (2014), Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9: s. 46—56.
 • Wilk J., Bal-Domańska B. (2011), Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu życia w podregionach w roku 2009, „Ekonometria”, nr 30: s. 58—69.
 • World Development Report. Poverty (1990), World Bank, Oxford University Press, Washington DC.
 • Wskaźniki ubóstwa (w świetle badań budżetów gospodarstw domowych) (1997), GUS.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a09cc0-77d6-4e50-bf90-fbe086ac95cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.