PL EN


2018 | 28 | 1 | 151-166
Article title

Wpływ koncepcji good governance na sposób działania administracji publicznej w Polsce – zarys problematyki

Title variants
EN
The Impact of Good Governance Concept on the Way Public Administration Operates in Poland – an Outline of the Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja „dobrego rządzenia” odzwierciedlona w przepisach prawnych modyfikuje charakter działania podmiotów administracji publicznej. Jest ona obecnie promowana przez instytucje międzynarodowe, w tym Unię Europejską, zwłaszcza w odniesieniu do jej polityki spójności, którą należy kształtować w oparciu o zasady otwartości, partycypacji, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. W związku z tym, istniejące mechanizmy współpracy międzysektorowej ulegają modyfikacji oraz pojawiają się nowe formy organizacyjnoprawne. Spełniają one wymogi otwartości, partnerstwa i dialogu administracji publicznej z partnerami społecznymi, przez co zwiększają efektywność działań organów administracji. Wskutek konsultacji, jak też poprzez bezpośrednie włączanie partnerów społecznych w realizację zadań, podnosi się poziom zaufania społecznego i legitymizacji ulegają działania władzy.
EN
The concept of good governance affects the modification of activities of public administration entities. It is promoted by international institutions, including the European Union, especially with regard to cohesion policy, which should be shaped on the basis of the principles of openness, participation, accountability, effectiveness and coherence. Therefore, the existing mechanisms of cooperation are intensifying and innovative legal forms of public administration are being created. They fulfill the demands of openness and dialogue of public administration with social partners, increase the effectiveness of actions taken by administrative bodies, through obligatory mechanisms of consultation, but also the inclusion of social partners in the implementation of tasks. It raises social trust and legitimizes the actions of power.
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
151-166
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Barczewska–Dziobek Agata: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2012, s. 19-34.
 • Bieś–Srokosz Paulina: Partycypacja społeczna warunkiem dobrego rządzenia?, [w:] Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas 2016, s. 35-43.
 • Błaś Adam: Administracja publiczna a gospodarka rynkowa, [w:] Współczesne problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Błaś, K. Nowacki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 73-86.
 • Dębicki Marek, Jaxa–Dębicka Anetta: W poszukiwaniu good governance, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2009, s. 195-204.
 • Duniewska Zofia: Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada 2005, praca zbiorowa, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwo „Dom Organizatora”, 2005, s. 141-177.
 • Izdebski Hubert: Kierunki rozwoju zarządzania publicznego w Europie, [w:] W poszukiwaniu dobrej administracji, red. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW, Biuro Informacji Rady Europy 2007, s. 11-22.
 • Izdebski Hubert: Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, [w:] Nowe zarządzanie publiczne i public governence w Polsce i w Europie, red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nielicki [i in.], Warszawa: Wydawnictwo Liber 2010, s. 11-30.
 • Izdebski Hubert: Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne 1 (2007), s. 7-20.
 • Kamiński Marcin: Formy partycypacji podmiotów prywatnych w procesach wykonywania zadań publicznych w polskim porządku prawnym, [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik–Dobosz, Warszawa: Difin 2014, s. 69-91.
 • Kaźmierczak Tomasz: Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa: Wydawnictwo ISP 2011, s. 83-99.
 • Koncepcja Good Govenance – refleksje do dyskusji, Dokument Ministerstwa Rozwoju, Warszawa 2009.
 • Korczak Jerzy: Współadministrowania jako forma ochrony praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, red. E. Wójcicka, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza 2013, s. 12-29.
 • Kosieradzka Edyta, Zdyb Marian: Zasada państwa prawnego na gruncie prawa administracyjnego w kontekście współczesnych wyzwań, Studia Iuridica Lublinensia Vol. XXV, 1 (2016), s. 77-99.
 • Krawiec Grzegorz: Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego, [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik–Dobosz, Warszawa: Difin 2014, s. 15-27.
 • Kułak–Krzysiak Katarzyna: W poszukiwaniu skuteczności działania administracji. Współczesna forma menedżerskiego podejścia do administracji publicznej – New Public Managemant, [w:] Administracja niewładcza, red. A. Barczewska–Dziobek, K. Kłosowska–Lasek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 153-159.
 • Miętek Agata: Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Dialogi Polityczne 11 (2009), s. 75-85.
 • Miruć Alina: Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2012, s. 52-71.
 • Niżnik–Dobosz Iwona: Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014, s. 21-43.
 • Ostaszewski Kazimierz: Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć publicznych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Podgórniak–Krzykacz Aldona: Dobre rządzenie w teorii i praktyce strategicznego zarządzania w teorii i praktyce, Studia Ekonomiczne 169 (2013), s. 168-179.
 • Rokicki Jarosław: Konsultacje społeczne (ujęcie procesualne), [w:] Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas 2016, s. 79-106.
 • Rudolf Wawrzyniec: Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziesnis, Folia Oeconomica 245 (2010), s. 73-82.
 • Ruszkowski Janusz: Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010.
 • Schöler Gabriele, Walther Claudia: A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration, The World Bank, Bertelsmann Foundation 2003.
 • Starościak Jerzy: Prawo administracyjne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977.
 • Stefaniuk Marek: Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009.
 • Supernat Jerzy: Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarzadzania, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2009, s. 139-146.
 • Sześciło Dawid: Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne). Teoria i praktyka, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2 (35) 2014, s. 49-66.
 • Zdyb Marian: Istota decyzji, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a0ed26-21ee-41f4-aba8-2d6a6d429f5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.