PL EN


2012 | 25 | 105-115
Article title

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej

Content
Title variants
EN
Reliability of Employees As Condition For Overcoming Crisis Situations In Economic Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skupiono uwagę na zdolności pracowników do niezawodnego funkcjonowania w psychologicznie trudnych sytuacjach działania, jakimi są sytuacje kryzysowe. Przyjęto, że ta szczególna charakterystyka zachowania się człowieka w sytuacji pracy stanowi istotny (elementarny) warunek skutecznego rozwiązywania problemów współczesnych organizacji funkcjonujących w turbulentnym i zmiennym zewnętrznym otoczeniu. Zaprezentowano istotę i uwarunkowania tej formy zachowania się. Wykazano, że niezawodność charakteryzuje tych pracowników, którzy w sytuacjach o podwyższonym stopniu trudności dostrzegają systemowy kontekst własnego działania zawodowego i są zdolni do podejmowania czynności regulacyjnych. Wysoki poziom regulacyjnych mechanizmów zachowania się sprawia, że możliwe jest szybkie zapobieganie błędom i neutralizowanie czynników zakłócających działanie. Skuteczność przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności ekonomicznej pozostaje zatem zależna od doboru do ich rozwiązywania osób, które, obok odpowiednich kompetencji merytorycznych, wykazują psychospołeczne predyspozycje do utrzymania sprawności działania w psychologicznie trudnych sytuacjach pracy
EN
The article focuses on the ability of employee to reliable operation in psychologically difficult situations of work, such as crisis situations. It is assumed that this particular characteristic of human behavior in work situations is an important (elementary), a prerequisite for effectively solving problems of modern organizations operating in turbulent and changing external environment. Presented the essence and conditions of this form of behavior. It was shown that reliability is characterized by these workers who, in situations involving greater difficulty recognize the systemic context of their professional activities and are able to make the adjustment. The high level of regulatory mechanisms of behavior makes it possible to quickly preventing and neutralizing the effect of interfering factors. The effectiveness of overcoming the crisis in economic activity is therefore dependent on the selection of people to solve them, which, alongside the relevant substantive competence, show a psychosocial predisposition to functioning in psychologically difficult situations of work.
Year
Volume
25
Pages
105-115
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii i Dydaktyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bartkowiak G., 2008, Psychologiczne i społeczne konsekwencje zmian w kontrakcie psychologicznym między pracodawcą a pracownikiem (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa.
 • Bartkowiak G., 2003, Psychologia zarządzania, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Bertalanffy Von L., 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R.L., 1979, Społeczna psychologia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipka A., 2005, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 • Ratajczak Z., 1988, Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa.
 • Terelak J.F., 2008, Człowiek i stres: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 • Tokarski S., 1998, Kierowanie ludźmi, Wyd. Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin.
 • Tomaszewski T., 1982, Człowiek i otoczenie [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa.
 • Tomaszewski T., 1998, Główne idee współczesnej psychologii, Wyd. Żak, Warszawa.
 • Wojciszke B., 2006, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a1f19c-0076-4ed9-a152-4f0e3bb7a71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.