PL EN


2013 | 17 | 25–39
Article title

Śmierć internauty – rzecz o wspólnotowości w internecie

Authors
Content
Title variants
EN
Death of an internaut – a matter of collectivity in cyberspace
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię interakcji międzyludzkich zapośredniczonych poprzez medium internetu oraz ich oddziaływanie na kształt zbiorowości rzeczywistych. W kontekście tych relacji autor zadaje pytanie o zasadność używania uogólnionego terminu „internauta”. Analizę rozpoczyna od charakterystyki mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem internetu oraz wpływu medium na przekazywany komunikat w kontekście pojęcia globalnej wioski Marshalla McLuhana. Akcentując ewolucję przekazu cyfrowego do formy interaktywnej oraz postępującą integrację cyberprzestrzeni ze światem realnym, wyróżnia trzy główne typy społeczności wirtualnych w sieci: dyskusje w komentarzach, fora internetowe oraz portale społecznościowe. Dalsza część pracy porusza problematykę wpływu internetu na procesy globalizacji, spadku wiarygodności mediów głównego nurtu oraz wzrostu zaangażowania społecznopolitycznego internautów, odwołując się do pojęcia cyberobywatelstwa. W przedstawionych w zakończeniu wnioskach autor sugeruje, że zanurzenie społeczności wirtualnych w szerszym kontekście kulturowym sprawia, że cyberprzestrzeń nie jest w stanie ulec homogenizacji, a zatem uogólnienie użytkowników internetu do jednej grupy jest bezpodstawne.
EN
The paper describes personal interactions mediated by usage of Internet and their influence on real life communities. In the context of those relations author poses a question on validity of using of the term Internaut to describe Internet users as a whole. The analysis begins with characteristics of electronic media (especially Internet) and their influence on the message in the context of Marshall McLuhan's concept of global village. Concentrating on the evolution of digital data transmission into interactive form and progressing integration of cyberspace with real life, three main types of virtual communities are marked out: debates via comments, Internet forums and social networks. Further analysis concerns influences of the Internet on globalization, decrease of credibility of mainstream media and increase of social and political activities of Internet users in reference to the term netizenship. Author concludes that immersion of the virtual communities in broad cultural context prevents cyberspace from homogenization. Therefore, considering internauts as one group is no longer valid.
Contributors
author
  • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, II piętro, p. 120, 31-044 Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a51bcc-52c8-4737-b9a8-a9dc38e343ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.