PL EN


2018 | 18 | 4 | 1201-1217
Article title

The organic farming in Poland compared to selected countries of the European Union versus sustainable development

Content
Title variants
PL
Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organic farming is based on care for the proper functioning of ecosystems, organisms with the simultaneous production of wholesome food raw materials. It fits into the concept of sustainable development by implementing the aspects: economic, social and environmental. Theoretical and empirical considerations concern the years 2006-2016 and are based on specialist literature and Eurostat data. The aim of the study was to determine the state of organic farming in Poland against the background of selected EU countries (Denmark, Germany, Spain, France, Italy, Sweden, Portugal, Greece). Based on the investigation, we can see that organic farming has been developing dynamically in recent years on the global, European and Polish scales. There is a visible increase in the number of organic farms and the increase in the area of agricultural organic lands in the European Union. In the case of Poland, the importance of organic farming is growing and this process is often stronger than in other compared countries. On the basis of the conducted research it was shown that there are significant differences in the structure of organic agricultural land between chosen EU countries. In northern countries (Denmark, Sweden, Poland), arable land is predominant, while in the southern EU (Spain, Italy, Greece, Portugal), the share of permanent crops was much higher than in the other analysed countries.
PL
Rolnictwo ekologiczne to gospodarowanie oparte na dbałości o prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów i organizmów z jednoczesnym wytwarzaniem pełnowartościowych surowców spożywczych. Wpisuje się ono w koncepcję rozwoju zrównoważonego realizując aspekty: gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Rozważania teoretyczne i empiryczne dotyczą lat 2006-2016 i bazują na specjalistycznej literaturze oraz danych Eurostatu. Celem opracowania było określenie stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwecja, Portugalia, Grecja). Na podstawie badań można zauważyć, że rolnictwo ekologiczne rozwija się dynamicznie w ostatnich latach w skali globalnej, europejskiej i polskiej. Widoczny jest wzrost liczby gospodarstw ekologicznych i wzrost powierzchni użytków rolnych w Unii Europejskiej. W przypadku Polski widoczny jest rozwój rolnictwa ekologicznego, a proces ten jest często silniejszy niż w innych porównywanych krajach. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że istnieją znaczne różnice w strukturze ekologicznych gruntów rolnych między wybranymi krajami UE. W krajach północnych (Dania, Szwecja, Polska) przeważały grunty orne, podczas gdy na południu UE (Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia) udział upraw trwałych był znacznie wyższy niż w pozostałych analizowanych krajach.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
1201-1217
Physical description
Dates
published
2018/12/01
Contributors
author
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
References
 • Adamska, H. (2015). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Barłowska, J., Walanciuk, A., Idec, J. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Przegląd Hodowlany nr 2: 1-3.
 • Dacko M., Płonka A. (2017). Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 1: 38-43.
 • Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne- szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiologii 96(2): 370. Avaible at: http://www.phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-370.pdf. Accessed 10 May 2018.
 • Eurostat, Official statistical data portal of the European Commission (2018). Available at http://ec.europa.eu/eurostat. Accessed 8 May 2018.
 • Fiedor, B. (2012). Wzrost zrównoważony – ekorozwój - rozwój trwały. Równowaga w ekonomii – ujęcie retrospektywne. Ekonatura 04: 28.
 • Fiedor, B., Kociszewski, K. (2010). Ekonomia Rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Golinowska, M. (2013). Rozwój rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Hopfer, A. (1992). Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 401: 53-60.
 • Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 8(1/2014): 130.
 • Kaczorowski, B., Baturo, W. et al. (eds.) (2004). Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kajdanek, K., Smoliński, G. (2016). Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w opinii wybranych rolników ekologicznych na Dolnym Śląsku. Społeczeństwo i Ekonomia 1(5): 57.
 • Kociszewski, K. (2008). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. In: Sokołowska S., Bisaga A. (eds.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej: 203-211. Uniwersytet Opolski.
 • Kociszewski, K. (2010). The development of organic farming in Poland under the conditions of integration with European Union. In: Kudłak R., Platje J., Will M. (eds), Economic and Environmental Studies, Governance for sustainable development Vol. 10, No. 1 (13/2010), 7-9 March 2010: 11-22. Opole University, Faculty of Economics. Available at: http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2010_01.html. Accessed 5 May 2018.
 • Kowalska, A. (2015). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(37): 468.
 • Krasowicz, S. (2005). Cechy rolnictwa zrównoważonego. In: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym: 23-27. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kułyk, P., Michałowska, M. (2016). Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Zeszyty naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 113: 18-19.
 • Kuś, J. (2009). Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce. Problemy Ekologii Vol. 13, nr 6: 319.
 • Kutkowska, B., Antosz, I. (2012). Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo Nr 4: 91-111.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej – wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Manteuffel Szoege, H. (2005). Zarys problemów ekonomiki środowiska. SGGW Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ US. Problemy współczesnej ekonomii Nr 44/1: 196-206.
 • Minta S., Tańska-Hus B., Nowak M. (2013). Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” w kontekście ochrony środowiska. Annual Set The Environmental Protection (Rocznik Ochrona Środowiska) 15: 2887-2898.
 • Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa. Problemy rolnictwa światowego Tom 5(XX): 84-95.
 • Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2012). Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 5: 160-163.
 • Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych Seria G Tom 96, Zeszyt 4: 183.
 • Stolze, H., Lampkin, N. (2009). Policy of Organic Farming Rationale and concepts. Food Policy 34: 244-257.
 • Turczak, A. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe FIRMA i RYNEK 2014/1(46): 59-70.
 • Uglis, J., Jęczmyk, A. (2015). Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379: 57-66.
 • Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty – globalizacja – polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zuba, M. (2011). Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia nr 3 (1/2011): 261-288.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21a7f993-e231-46d5-9b73-4abbb63f1dfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.